Специфичности нове категорије – европски пројекти културног наслеђа

Специфичности нове категорије – европски пројекти културног наслеђа

10/10/2017

Поводом обележавања Европске године културног наслеђа 2018, у оквиру конкурса за европске пројекте сарадње отворен је посебан позив за пројекте у тој области. Припремите се за овај посебан позив, тако што ћете се детаљно информисати о његовим циљевима и смерницама. Уколико планирате да конкуришете, позивамо да нам се јавите да закажемо састанак на којем можемо разговарати о вашој апликацији.

Нова, трећа категорија европских пројеката сарадње је посебно усмерена ка два циља у складу са прославом Европске године културног наслеђа 2018:

– Дељење и уважавање европског културног наслеђа као заједничког ресурса како би се подигла свест о заједничкој историји и вредностима;
– Оснаживање осећаја припадности заједничком, европском простору.

С тога, и пројекти који конкуришу у оквиру треће категорије требало би да за циљ имају промоцију културног наслеђа као извора инспирације и иновације у савременом стваралаштву и подршку интеракцији између сектора културног наслеђа и других културних и креативних сектора, као и оснаживање осећаја припадности заједничком европском простору.

У зависности од величине, потреба, природе и циљева пројекта, установе и организације могу конкурисати само у једној од категорија као лидери пројекта. Такође, установе и организације у култури би требало да имају у виду да иако је Категорија 3 посвећена пројектима који одговарају на два специфична циља Европске године културног наслеђа 2018, културно наслеђе такође може бити област за конкурисање у оквиру Категорије 1 (европски пројекти сарадње малог обима) и Категорије 2 (европски пројекти сарадње већег обима).

Критеријуми:

Установе и организације које конкуришу би требало да буду активне у културном и креативном сектору.

Од сада само лидер пројекта мора да испуњава критеријум постојања од минимум 2 године као правно лице на дан подношења апликације. Физичка лица не могу конкурисати.

Пројекти морају бити поднети од стране лидера пројекта и најмање два партнера са седиштем у три различите земље које учествују у програму креативна Европа, од којих је једна чланица Европске Уније.

Кандидати који нису погодни као лидери пројеката су:

– Високошколске установе (укључујући али не ограничавајући се на Универзитете) и сродне истраживачки усмерене фондације, асоцијације и организације;

– Истраживачки центри и/или организације, фондације или асоцијације ангажоване у пољу истраживања;

– Туристичке организације и/или асоцијације.

Дозвољене активности морају бити осмишљене у односу на Европску годину културног наслеђа како је дефинисано Одлуком о оснивању иницијативе обележавања године, циљевима и циљаним пројектима утврђеним смерницама конкурса и бити у вези са културним и креативним сектором како је дефинисано Уредбом о успостављању програма Креативна Европа.

Осим тога, следеће активности нису прихватљивe:

– Активности посвећене истраживању или туризму у вези с културним наслеђем;
– Анкете (имајући у виду да се истраживање Еуробарометра о културној баштини спроводи у оквиру активности Европске године културне баштине);
– Конференције, изложбе, радионице, итд. као као главне активности пројекта (ова врста активности може бити додатна, посебно с обзиром на различите стратегије комуникације и дисеминације пројекта).

Активности морају кренути између јануара и септембра 2018. године.

Максимално трајање пројеката је 24 месеци.

Износ ЕУ кофинансирања:

Индикативни износ позива за подношење предлога пројеката је 5 милиона евра.

Финансијско учешће ЕУ не сме прећи 200 000 евра, што представља максимум од 60% укупних дозвољених трошкова активности.

Критеријум оцењивања

Критеријум Максимум поена
1. Релевантност 30
2. Квалитет садржаја и активности 30
3. Комуникација и дисеминација 20
4. Квалитет партнерства 20

 
Релевантност (30)

Овај критеријум вреднује колико је релевантан пројекат на један или неколико горе поменутих циљева позива. Пројекат мора представити одржив модел прекограничне сарадње и показати додатну вредност на нивоу европског културног простора.

Квалитет садржаја и активности (30)

Овај критеријум вреднује како ће се пројекат имплементирати у пракси. Посебна пажња ће се посветити структури пројекта, квалитету његових активности, резултатима и циљевима. Важно је напоменути да би одабрани пројекти требало да буду спремни да отпочну одмах након доделе средстава и да дају резултате у периоду 2018-2020, док имају за циљ стварање трајног утицаја након животног века пројекта.

Комуникација и дисеминација (20)

Овај критеријум вреднује приступ пројекта у комуникацији са својим активностима и резултатима и дељењу знања и искустава. Циљ је максимално повећање утицаја резултата пројекта тако што ће га учинити што је могуће шире видљивим на локалном, регионалном, националном и европском нивоу. Финансиране активности требало би да јасно буду усмерене на Европску годину културног наслеђа 2018.

Квалитет партнерства (20)

Овај критеријум вреднује степен до којег ће генерална организација и координација пројекта осигурати ефикасно спровођење активности и допринети њиховој одрживости.

Временски распоред

Објава позива Рок за конкурисање Евалуациони период Информисање апликаната Потписивање уговора Почетак пројекта
септембар 2017. год. 22. новембар 2017. год. 6 месеци април 2018. год. мај-јул 2018. год. Од јануара до септембра 2018. год.

 
Како треба разумети културно наслеђе?

Културно наслеђе је знак или симбол који је настао или добио смисао кроз људску интервенцију, а који је наменски заштићен, конзервиран или оживљен како би се спречило његово пропадање, заборављање или уништавање. Његова сврха је пренос вредности будућим генерацијама (културна, историјска, естетска, археолошка, научна, етнолошка, антрополошка вредност) које једна заједница или референтна група сматра значајним.

У склопу ове акције, културним наслеђем се сматра широк спектар ресурса наслеђених из прошлости у свим видовима и формама – материјалним, нематеријалним и дигиталним (створеним дигиталним путем или кроз дигитализацију), укључујући споменике, локалитете, крајолике, вештине, праксе, знање и изразе људске креативности, као и колекције које конзервирају и њима управљају јавна и приватна тела као што су музеји, библиотеке и архиви. Културно наслеђе такође укључује и филмско наслеђе.

Имајте у виду да се овим позивима не суфинансирају пројекти који предвиђају физичке интервенције на споменицима, локалитетима или крајолицима.

Саветује се да пројекти током прве године имплементације укључују активности које ће имати велику видљивост, како би се обилежила Европска година културног наслеђа 2018. Приликом оцењивања апликација у овој категорији, Комисија ће дати предност оним пројектима који не само да се фокусирају на подизање свести/ комуникацијске активности, већ имају и дугорочнији ефекат и план одрживости који превазилази саму имплементацију пројекта.