Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura u tranziciji, broj 126

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura u tranziciji, broj 126

18/04/2015

Uredili Divna Vuksanović i Dragan Ćalović
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010