Oргани државне управе

Министарство културе и информисања Републике Србије

www.kultura.gov.rs

Канцеларија за европске интеграције

www.seio.gov.rs

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом

www.civilnodrustvo.gov.rs

Повереник за заштиту равноправности

www.ravnopravnost.gov.rs

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва

www.inkluzija.gov.rs

Канцеларија Националног савета за децентрализацију

www.decentralizacija.org.rs