Услови за конкурисање

Ко може да се пријави за пројекат Европске Уније – Креативна Европа?

Само институције и организације са правним статусом, чије поље делатности обухвата културу. Само организације које пријављују пројекат (лидери), морају да постоје најмање две године (од датума достављања пријаве).

Који су главни сектори обухваћени потпрограмом Култура?

Потпрограм Култура подржава различите пројекте у култури: музику, извођачке и визуелне уметности, културно наслеђе, књижевне преводе и друго.

Активности посвећене искључиво аудио-визуелном сектору нису прихватљиве за потпрограм Култура. Међутим, оне могу бити прихватљиве као пратеће помоћне активности у оквиру пројекта. Активности посвећене искључиво аудио-визуелном сектору обухваћене су потпрограмом МЕДИА.

Које се активности финансирају потпрограмом Култура?

Потпрограм Култура има четири основна начина финансирања, сваки за одређену врсту активности.

• Пројекти европске сарадње

Ради се о пројектима који дају подршку европском културном сектору да функционише транснационално и интернационално; путем којих се промовише транснационални проток културних и креативних дела, транснационална мобилности културних и креативних професионалаца, посебно уметника, као и развоју публике, а посебно деце, младих, особе са инвалидитетима и неравноправно заступљеним групама. Пројекти европске сарадње такође дају допринос иновацији и креативности у области културе, кроз уметничку иновацију, тестирање нових бизнис модела, употребу дигиталних технологија и промоцију иновативних повезивања културе с другим секторима.

Пројекти европске сарадње се дели на две поткатегорије:

а) Категорија I – Пројекти сарадње мањег обима (трајање пројекта: максимално 48 месеци; број потребних партнера: минимум 3 организације из најмање 3 земље које учествују у програму Креативна Европа, од чега најмање једна мора бити из ЕУ; финансирање: максимум 60% од укупних прихватљивих трошкова, до 200.000 € по пројекту)
б) Категорија II – Пројекти сарадње већег обима  (трајање пројекта: максимално 48 месеци; број потребних партнера: минимум 6 из најмање 6 земаља које учествују у програму; финансирање: максимум 50% од укупних прихватљивих трошкова, до 2.000.000 € по пројекту)

• Пројекти књижевних превода

Ради се о пројектима превода књижевних дела (романа, стрипова, поезије итд), који пружају подршка културној и језичкој разноликости у ЕУ и другим земљама које учествују у програму Креативна Европа. Ови пројекти промовишу транснационални проток врхунских књижевних дела, развијају публику и јачају доступност тих дела у ЕУ и шире. Такође, они подржавају промоцију европске књижевности, укључујући адекватну употребу дигиталних технологија и у дистрибуцији и у промоцији.

Пројекти књижевних превода обухватају подршку превода “пакета” књижевних дела са једног европског језика на други. Деле се на две категорије:

а) Категорија I – двогодишњи пројекат (трајање пројекта: до 2 године; финансирање: максимум 50% од укупних прихватљивих трошкова, до 100.000€ по пројекту)

б) Категорија II – Структурни пројектни споразуми (трогодишњи и четворогодишњи Структурни партнерски уговори; финансирање: максимум 50% од укупних прихватљивих трошкова, до 100.000€ по години пројекта)

• Пројекти европских мрежа

Кроз овај конкурс даје се подршка оснивању и развоју европских мрежа у култури. Мреже, као посебна врста организација у култури, служе повезивању сродних установа (нпр. мреже издавачких кућа, мреже музеја, опера…) и структурирању поља у ком делују – јачања организационих, финансијских, кадровских и других капацитета организација. Мреже олакшавају професионални развој, вршњачко учење, различите врсте размена. Подржане мреже треба да остваре структурални ефекат на сектор и само ограничени број мрежа са широким дометом и балансираним утицајем на подсекторе добиће подршку.

Трајање пројекта: трогодишњи и четворогодишњи партнерски уговори; финансирање: највише 250,000€ у години. Финансијска подршка Европске Уније не може да премаши 80% од укупних прихватљивих буџетских троскова.

• Пројекти европских платформи

Пројекти европских платофрми служе давању подршке развоју младих талената у култури. Платформе помажу њихову транснационалну мобилност; представљање њихових ауторских дела и пројеката, и то посебно оних који имају велики потенцијал да повећају утицај културе на друштво; повећавају њихову признатост и видљивост, посебно кроз програме развоја комуникацијских вештина и стратегија брендирања. Оци циљеви се постижу кроз активности мобилности и развоја видљивости професионалаца у култури (међународне турнеје, изложбе, фестивали и сл), потом, кроз имплементацију стратегија развоја комуникације и брендирања; допринос развоју публике; развој видљивости европских вредности и културне разноликости.

Трајање пројекта: пројекти одабрани 2014. ће трајати најдуже 3 године. Пројекти одабрани у 2015. ће трајати највише 2 године. Пријаве одабране у 2017. ће трајати највише 4 године. Финансирање: највише 500,000€ у години. Финансијска подршка Европске Уније не може да премаши 80% од укупних прихватљивих буџетских троскова.

Који је најмањи број учесника у пројектима сарадње?

• За пројекте европске сарадње мањег обима потребно је да постоји најмање три партнера (укључујући и лидера пројекта) из најмање три различите земље које учествују у програму.
• За пројекте европске сарадње већег обима треба да постоји најмање шест партнера (укључујући и лидера пројекта) из најмање шест различитих земаља које учествују у програму.
• За пројекте Књижевних превода грант може бити додељен једној издавачкој кући или групи издавача.
• За пројекте европских Мрежа потребно је да постоји најмање петнаест партнера (укључујући и лидера пројекта) из најмање десет различитих земаља које учествују у програму.
• За пројекте европских Платформи потребно је да постоји најмање десет партнера (укључујући и лидера пројекта) из најмање десет различитих земаља које учествују у програму.

Која је улога партнера у пројекту и како се разликују од лидера пројекта?

И партнери и лидер пројекта морају имати специфичну и неопходну улогу у дизајнирању и примени пројекта. Те улоге морају морају бити јасно подељене међу учесницима. Неопходно је да сви партнери и лидер пројекта развију идеју за пројекат заједно, чак и ако првобитна идеја потиче од једног партнера или лидера пројекта. Укљученост свих партнера мора бити јасно назначена у пријави за пројекат. Иако је улога лидера пројекта захтевнија од партнера на пројекту (лидер пројекта преговара и уговара пројекат са Европском Комисијом у име свих партнера и сноси највећу правну одговорност), сви заједно сносе и правну и моралну одговорност једни према другима и према Европској Комисији.

Која је улога лидера пројекта?

Лидер пројекта је правни ко-потписник пројекта и корисник. Лидер пројекта такође има улогу управљања пројектом. По завршетку пројекта, лидер пројекта доставља Европској Комисији извештај о резултатима пројекта, укључујући и завршне рачуне – а све кроз детаљни наративни и финансијски извештај. За дугогодишње пројекте, лидер пројекта мора да доставља извештаје и у међувремену, укључујући и рачуне. У свим извештавањима морају учествовати и партнери на пројекту, са својим реализованим активностима.

Шта је придружени партнер?

Придружени партнер је организација у култури која учествује у имплементацији предложених пројектних активности, али не до степена и нивоа учешћа других партнера на пројекту. Дакле, придружени партнери учествују у пројекту с далеко мање активности и финансијких обавеза. Самостални трошкови придружених партнетера нису прихватљиви, осим уколико нису директно покривени од стране лидера пројекта или/и партнера. Придружени партнери су организације из земаља која учесвтују у програму или из неке треће земље (земље која не учествује у програму Креативна Европа).

Како се бирају пројекти?

Програм Креативна Европа је централизован програм, тако да пријаве за пројекат морају бити достављене директно Извршној агенцији за образовање, аудиовизулно стваралаштво и културу у Бриселу. Евалуација и одабир улога је одговорност Комисије.

• техничко проверавање критеријума подобности врши Комисија. Пријаве које нису уредно попуњене или којима недостају обавезни документи неће проћи селекцију.
• жири независних стручњака процењују сваки пројекат индивидуално кроз бодовни систем. Детаљи бодовног система могу се пронаћи у Програмском водичу.
• генерално, од момента подношења пријаве до одабира/одбацивања пројекта и издавања уговора, потребно је око 6 месеци.

Важно је напоменути да Деск Креативна Европе Србија нема никаквих учешћа у одабиру пројеката.

Које је најдуже трајање пројекта и који је период прихватљив за трошкове који се односе на примену пројекта?

Не постоји рок најкраћег трајања пројеката. Најдуже трајање финансирање пројеката сарадње мањег и већег обима је 48 месеци. Пројекти књижевних превода категорије I могу најдуже трајати 24 месеца, док се пројекти у категорији II додељују на 3 и 4 године. Пројекти европских мрежа и платформи се додељују у трајању од 3 и 4 године.

Пројекат мора да почне и да се заврши датумима назначеним у пријави пројекта.
Што се тиче периода у којем је пројекат прихватљив за трошкове, он почиње датумом потписивања уговора обе стране. Приходи и расходи настали пре и након званичног трајања пројекта нису прихватљиви и не могу да буду укључени у буџет пројекта.

Да ли се може остварити неки профит захваљујући пројекту?

Програмом Креативна Европа се подржавају искључиво непрофитни пројекти. Ако постоји неки извор прихода од активности које су произашле из пројекта (нпр. продаја улазница, публикација, радова итд), онда је потребно да постоји процењена количина прихода, и да тај износ буде укључен као део предлога буџета пројекта.

Ако је у току пројекта укупна количина трошкова мања него првобитно процењено пројектом, Комисија ће пропорционално смањити свој допринос. Ако пројекат оствари неки финансијки профит, средства додељена од стране Комисије морају се вратити у висини оствареног профита.

Да ли је дозвољно да се аплицира са више различитих пројекта истовремено?

Нема ограничења у погледу броја могућих поднетих апликација у случају да се организација пријављује као партнер. Као лидер, организација може да поднесе само један пројекат по конкурсу. Погледати FAQs for Cooperation Projects за више информација о правилима за сваки од начина финансирања.

Које су прихватљиве активности?

Прихватљиве активности обухватају све врсте и облике делатности у области културе и уметности: изложбе, концерти, представе, фестивали, разговори, конференције, резиденцијални програми, турнеје, размене, итд. Оно што се очекује је да активности подржавају транснационално деловање уметника и размену културних садржаја између земаља учесница у пројекту.

Који трошкови су прихватљиви?

Прихватљиви трошкови су трошкови које партнери имају у процесу реализације пројекта и који испуњавају следеће критеријуме:
• Да су настали у току трајања пројекта/активности са изузетком трошкова који се односе на финансијски извештај, и да су потврђени кроз финансијске извештаје и основне рачуне.
• Да су повезани са предметом уговора и да су неопходни за имплементацију активности које су предмет гранта.
• Постоје два типа прихватљивих трошкова: прихватљиви директни и индиректни трошкови.

Прихватљиви директни трошкови:
• Трошкови ангажованих особа које се баве реализацијом пројекта, укључујући плате и хонораре. Битно је напоменути да се признаје само проценат плате који је у складу са реално проведеним радним временом на пројекту
• Путни трошкови и надокнаде
• Трошкови који директно произилазе из реалних потреба пројекта (промоција и маркетинг пројекта, ревизија, преводи, репродукција, итд.)
• Изнајмљивање и куповина трајне опреме (куповину опреме је могуће приказати искључиво кроз годишњу стопу амортизације)
• Трошкови потрошног материјала и прибора
• Трошкови који произилазе из уговора намењених извођењу активности пројекта

Прихватљиви Индиректни трошкови:
• Генерални административно-оперативни трошкови који могу бити регистровани као наплативи, по фиксној стопи, која не прелази 7% прихватљивих директних трошкова(трошкови информатике и телекомуникација)

Неприхватљиви трошкови:
• трошкови који нису у директној вези са пројектом
• трошкови који нису планирани буџетом пројекта
• доприноси у натури
• дуг и наплаћивање услуге дуга
• одредбе о губицима и будуће потенцијалне одговорности
• трошкови камате
• сумњива дуговања
• губици због промене курса националне валуте
• ПДВ, осим уколико корисник докаже да се не може повратити
• трошкови покривени и у вези са другим активностима или пројектима за које је добијено финансирање из другог програма Европске Уније
• скупи и несмотрени трошкови

Који је прихватљиви период за трошкове?

Прихватљивост трошкова ће бити дефинисана Уговором о финансирању – Одлуци о финансирању са Европском Комисијом, финансирање свакако не може бити ретроактвно одобрено за активности које су већ завршене. Финансирање може бити одобрено за активности које су већ почеле, само ако подносилац пријаве може да докаже потребу започињања активности пре него што је одлука/уговор потписан.

Колико Европска Комисија може финансијски допринети пројекту и колико морају учесници допринети/учествовати у финансирању?

• За пројекте Сарадње мањег обима, Комисија ће учествовати максимално 60% од укупног буџета.
• За пројекте Сарадње већег обима, Комисија ће учествовати максимално 50% од укупног буџета.
• За пројекте Књижевних превода, Комисија ће учествовати максимално 50% од укупног буџета.
• За подршку европским Мрежама и подршку европским Платформама, Комисија ће учествовати до 80%.

Како да сакупим/обезбедим потребну суму за кофинансирање?

Кофинансирање можете обезбедити на више начина:
• Тражити финансирање од других нивоа власти (националних, регионалних и локалних)
• Тражити финансирање од других Организација и Фондација (националних и међународних)
• Акције прикупљања новчаних средстава
• Спонзорства
• Сопствени извори

Буџет мора бити избалансиран – укупни трошкови морају бити подједнаки укупним приходима. Докази о кофинансирању морају бити укључени у завршни извештај.

Напомена: не постоји могућност дуплог финансирања Европске Уније за било који од програма културе или других понуђених програма – није могуће финансирати један пројекат из два или више различитих ЕУ програма (нпр. Креативна Европа и Хоризонт 2020, Еразмус плус, итд)

Да ли сви партнери на пројекту морају да обезбеде минимално учешће у приходима пројекта?

Учешће партнера на пројекту у приходу пројекта није дефинисано и прецизирано обавезно. Више модела финансирања је у том смислу могуће, и то се дефинише у договору са партнерима на пројекту и Уговором о сарадњи који је обавезан део документације са којом се конкурише за средства. Квалитет партнерства је један од критеријума за бодовање односно додељивање средстава и намеће финансијску обавезу сваком партнеру у складу са могућностима партнера и у међусобном договору.