Tранснационална мобилност

Прекогранична мобилност уметника и професионалаца у култури од кључне је важности за поспешивање сусрета креативних људи, као и стварања и размене културних добара и услуга. Подстицање мобилности утиче на стварање нових послова и нових пословних прилика за рад уметника и професионалаца у култури, а на тај начин се даје допринос запошљавању у сектору културе и њеном екомонском развоју.

Важан аспект развоја мобилности односи се на обезбеђивање и што интензивнију дисеминацију јасних и тачних информација о могућностима мобилности уметника и професионалаца у култури. Те информације тичу се важних прописа (визе, радне и боравишне дозволе, закони о раду, социално и здравствено осигурање, порези, царина, интелектуална својина и ауторско право, слобода говора), пословних прилика (организације које се баве питањима мобилности, резиденцијалним програмима, запошљавањем у култури, расположивим извори финансирања, образовне установе), извора информација везаних за питања мобилности (практичне информације, адиминстративни сервиси на националном и европском нивоу, инфо-центри, истраживања).

Концепт мобилности односи се на уметнике и професионалце у култури свих уметничких, менаџерских и логистичких вокација и професија, као и оних професионалаца у култури чије су професије интердисциплинарно постављене или везане за друге стручне области (кустоси, директори и запослени у установама и организацијама, техничари, стручњаци за односе с јавношћу и маркетинг, ИТ стручњаци и други). Осим појединаца, концепт мобилности односи се и на различите професионалне групе – ансамбли, установе, организације и удружења, уметнички колективи.

Мобилност уметника и професионалаца у култури значајна је због многих разлога, а између осталих због:

– Стварања нових пословних прилика;
– Приступа новим тржиштима;
– Стварања нових послова у сектору културе и креативним индустријама;
– Промоције културног диверзитета и интеркултурног дијалога;
– Развоја и ширења публике;
– Стварања партнерства и контаката;
– Формирања мрежа.

Посао уметника и професионалаца у култури често подразумева мобилност, размену, међународну сарадњу, стручне боравке и представљање свог рада у иностранству. Програм Креативна Европа орјентисан је на развој мобилности управо због закључка да је она постала услов професионалног развоја уметника и културних професионалаца.

Видети више:

Report on Building a Strong Framework for Artists’ Mobility: Five Key Principles

European Job Mobility Portal

ERICarts Mobility Matters Report

On the Move Cultural Mobility Information Network