Подизање капацитета

Овај приоритет односи се на развој нових знања и вештина у култури, а посебно креативним индустријама. Постоји изузетно велики број дефиниција појма креативне индустрије, које све садрже неколико основних елемената: креативне индустрије су засноване на умећима, талентима и креативности појединаца; развијају се посредством стварања и коришћења интелектуалне својине, и то ради остваривања економске добити и отварања нових послова.

UNESCO дефинише креативне индустрије као “скуп активности којима се стварају и дистрибуирају културна добра или услуге, за које се сматра да имају посебан квалитет, сврху или употребну вредност и које садрже или преносе културне изразе, независно од комерцијалне вредности које могу имати.” (UNESCO-UIS, 2009)
Доминантне области креативних индустрија су: дизајн, (електронско) издаваштво, комуникационе технологије, мода, филм, видео и фотографија, софтвери, компјутерске игре, музика, визуелне и извођачке уметности, архитектура, занати, адвертајзинг, радио и телевизија.

Више фактора довело је до пораста интересовања за концепт креативних индустрија: признање да вредност производње лежи у идејема и креативности појединаца и увид у то да развој креативности доноси потенцијал стварања новог богатства, потреба за неговањем локалних талената, стварање креативног капитала, развој новог извозног тржишта, унапређење привреде, коришћење информационо-комуникационих технологија и побољшање конкурентности у глобалној економији.

Многи примери показују да креативне индустрије, као кључна компонента креативне економије/ економике знања, имају потенцијал одрживог развоја и урбане регенерације, који се често остварује путем заштите и коришћења културног наслеђа. Директне последице тог процеса су развој културног турзима и примена концепта креативних градова. Креативне индустрије представљају поље интерсекторске сарадње (култура и економија, туризам, привреда, екологија, итд.) и предузетништва у култури.

Пружање подстицаја развоју креативних индустрија један је од главних циљева програма Креативна Европа, па су сходно томе, дефинисани следећи приоритети: развој и пренос нових знања и вештина, развој мобилности и прекограничног повезивања, експериментисање и иновације, развоја публике, дигитализација и примена нових технологија. Такође, ради постизања што бољих резултата сектора и циљно орјентисаног управљања развојем креативних индустрија на основу реалних података, значајан аспект програма представљају истраживачки пројекти који се односе на креативне индустрије и њене развојне потенцијале. Поред тога, Програм промовише иновативне моделе пословања и развој вештина и компетенција које доприносе самоодрживости организација и установа културе. У циљу доприношења диверсификацији извора финансирања установа и организација у култури, финансијска подршка Програма Креативна Европа не додељује се у пуном износу буџета пројекта.

Више о концепту креативних индустрија у контексту Програма Креативна Европа видети овдe:

Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries

European Creative Idustries Alliance

О развоју нових знања и вештина видети овде:

http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/skills_en.htm

http://ec.europa.eu/employment_social/defis/publigrant/public/publications/125/frame?publicationLanguage=en#full-summary