Развој публике

С обзиром на то да доступни подаци о учешћу публике у културним и уметничким активностима показују да значајан део европске популације не учествује у довољној мери у најзаступљенијим културним активностима као што су одлазак у биоскоп или читање књига, развој публике постао је један од важнијих изазова сектора културе у целој Европи. Подаци су још неповољнији кад је реч о мање заступљеним културним активностима као што су посете музејима или галеријама, а гледано у целини, ситуација је посебно лоша када је реч о особама чији су услови живљења недовољно развијени (мали приходи, низак ниво образовања).

Развој публике, као инструмент културне политике којим се омогућава лакши приступ култури, представља концепт који има културну, социјалну и економску димензију, и који се односи на следеће категорије активности:

– развој нових група публике (тзв. не-публика коју чине групе публике свих узраста, маргинализоване групе, групе са недовољно развијеним културним потребама);
– продубљавање и развој односа са постојећом публиком;
– диверсификација циљних група постојеће публике.

Развој публике има више циљева:

– oчување културног и језичког диверзитета;
– пружање помоћи сектору културе и креативним индустријама да остваре своју друштвену и едукативну мисију, као и да испуне сопствени економски потенцијал;
– повећање доприноса ових сектора одрживом и инклузивном развоју;
– развој капацитета организација у култури и поспешивање њиховог деловања изван националних граница;
– поспешивање интеркултурног дијалога, социјална инклузија и промоција културног диверзитета.

Развој публике помаже да организације у култури учине своје програме широко доступним, помажући појединцима и заједницама да искусе, уживају, процењују уметност и да учествују у стваралачком раду. Добробит примене концепта развоја публике имао би неколико аспеката: културни (укључивање већег броја публике и едукација), економски (нови извори прихода) и друштвени (интеркултурни дијалог, развој емпатије, упознавање различитих друштвених заједница, укључивање већег броја публике у јавни живот, друштвени активизам). Изузетно је важно истаћи да развој публике може да умањи ризик од појаве друштвених конфликата. Недавне студије показују да суделовање у културном животу доприноси развоју психолошког здравља и да има знатно јачи утицај него други параметри као што су приходи, место становања, годиште, пол или занимање. У том смислу, развој публике доприноси ревитализацији друштва и помаже самореализацији и самоизлечењу појединаца. Стога програм Креативна Европа помаже активности којима организације развијају публику унутар и ван граница сопствених земаља, као и активности којима се преносе потребне менаџерске вештине неопходне за успешан развој публике.

Више о развоју публике:

Развој публике у Србији

engageaudiences.eu

European Audiences: 2020 and beyond

EENC Report: Audience building and the future Creative Europe Programme

European Commission – A study on audience development