Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuke za implementaciju projekata koji su ostvarili podršku Programa Kreativna Evropa/ konkurs za projekte evropske saradnje

Javni poziv Deska Kreativna Evropa Srbija za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuke za implementaciju projekata koji su ostvarili podršku Programa Kreativna Evropa/ konkurs za projekte evropske saradnje

01/12/2014

Desk Kreativna Evropa Srbija upućuje javni poziv svim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva čiji su projekti ostvarili podršku Programa Kreativna Evropa u 2014. godini – konkurs za projekte evropske saradnje, za podnošenje predloga za učešće u programu in-house obuke, koja podrazumeva direktan rad sa timom zaduženim za realizaciju projekta. Obuka se odnosi na sledeće projektne aktivnosti: plan aktivnosti, koordinacija projekta, vidljivost projekta, finansijsko upravljanje, izveštavanje. U okviru javnoj poziva biće odabrana jedna ustanova kulture ili organizacija civilnog društva, a obuka će biti realizovana do kraja 2014. godine.

Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je podizanje programsko-organizaiconih kapaciteta ustanova i organizacija koje učestvuju u Programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koji su dobili podršku Programa.

Kriterijumi

Pravo za učešće u programu obuke imaju ustanove kulture i organizacije civilnog drušva, i potrebno je da ispunjavaju sledeće kriterijume:

1) Da nemaju značajnog iskustva u realizaciji projekata u kulturi koji su podržani sredstvima Evropske Unije;
2) Da zapošljavaju/ angažuju sve kadrovske profile neophodne za realizaciju projekta (programski urednici, rukovodioci, organizatori/ producenti/ menadžeri, stručnjaci za odnose s javnošću, ekonomisti, pravnici, itd.)
3) Da imaju kapacitete za prenos stečenih znanja i veština na ostale zaposlene/angažovane u ustanovi/ organizaciji, kao i na stručne saradnike, volontere, stažiste.

Podnošenje prijave

Podnosioci prijave obavezno dostavljaju sledeću potrebnu dokumentaciju, i to u elektronskoj formi na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs:
1) Pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi)
2) Potpisani ugovor i/ili odluku o odobrenim sredstvima za realizaciju projekta u okviru Programa Kreativna Evropa (skenirani ugovor)
3) Podatke o podnosiocu prijave („lična karta“ ustanove kulture/ organizacije civilnog društva, spisak međunarodnih projekata podržanih sredstvima Evropske Unije i spisak angažovanih na projektu koji je dobio podršku Programa Kreativna Evropa)

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 10. decembra 2014. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.