Monthly Archives: February 2015

42. Bitef 08, nove pozorišne tendencije,

28/02/2015

Urednik Jelena Kovačević
Bitef teatar Beograd 2008


Dizajn park, issue 2, The Belgrade design week magazine 2012

28/02/2015

Belgrade design week, Beograd, 2012


Katalog izdanja naučnoistraživačkih organizacija Republike Srbije 2013/14.

28/02/2015

Urednik Slavica Duković
Centar za promociju nauke, 2014


Theatre for children – Artistic phenomenon, A collection of papers

28/02/2015

Henryk Jurkowski, Miroslav Radonjić
Open University Subotica, International festival of childrens theatres, Theatre museum of Vojvodina, Subotica, 2012


Projekti

Stripovi, Bande dessinée indépendante et contemporaine en Serbie et en Croatie

28/02/2015

Édition Johanna Marcadé
Turbo commix, Beograd, 2009


Projekti

Biennale di ceramica nell ` arte contemporanea, The Happy Face of Globalization

28/02/2015

Projekti

Zbornik stručnog skupa fotodokumenti

28/02/2015

Projekti

How to act? Art cooperation Transmission Democ(k)racy

28/02/2015

 


Projekti

How to act? Art cooperation Transmission Democ(k)racy

28/02/2015

 


Projekti

Vienna fair, The international contemporary art fair focused on CEE

28/02/2015

Projekti

Supermarket, issue 2, the artist-run art magazine

28/02/2015

Projekti

Supermarket, issue 1, the artist-run art magazine

28/02/2015

 

 


Projekti

6. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

28/02/2015

Projekti

Energija grada, 7. Beogradska internacionalna nedenja arhitekture

28/02/2015

Evropske integracije

Građanstvo Evropske unije

28/02/2015

Sanja Ivić
Mediterran Publishing, Novi Sad, 2014


Evropske integracije

Evropska unija: Uvod

28/02/2015

Miroslav Prokopijević
Čigoja, Beograd, 2012

Studija o ključnim ustanovama i politikama Evropske unije. U njoj su odgovori na pitanja kao što su: Kako je nastala i kroz koje razvojne faze je Unija prošla? Koja su osnovna tela Unije i kakve nadležnosti imaju? Kako se odlučuje u telima Unije? Koje je najviše telo Unije? Da li konstitucionalna struktura Unije poštuje načelo podele vlasti? Zašto briselske ustanove pate od demokratskog deficita? Treba li Uniji ustav? Da li je evro dobro rešenje za Uniju i kakva mu je budućnost? Da li je zajedničkom tržištu Unije bila potrebna jedinstvena valuta? Koji su uslovi za ulazak u evrozonu i zašto su baš oni odabrani? Da li zemlje članice poštuju uslove evrozone? Zašto Unija ekonomski zaostaje za SAD? Da li su sve zajedničke politike istog kvaliteta? Može li se reformisati zajednička poljoprivredna politika? Pretežu li u Uniji tržišne sile ili teška ruka države? Kakve koristi i troškovi proizlaze iz članstva u Uniji? Da li će Unija nastaviti da se širi? Kakva je budućnost Unije?

Knjiga Evropska unija: uvod prvenstveno je namenjena studentima ekonomije, evropskih studija, poslovne administracije, međunarodnih ekonomskih odnosa, finansija i srodnih disciplina. Korisna je i za poslovni svet, novinare, aktiviste NVO i međunarodnih organizacija, za čitaoce zainteresovane za pitanja Evropske unije i monetarne integracije.


Evropske integracije

Razumjeti Europsku uniju

28/02/2015

Džon MekKormik
Izdavač: Mate, Zagreb, 2010

Sa 27 država članica i gotovo pola milijarde stanovnika, Evropska unija je značajan akter na svetskoj pozornici. Unija je promenila način na koji Evropljani žive, kao i način na koji ostatak svieta doživljava Evropu. Ipak, Evropska unija je često predmet nerazumevanja, a mnogi Evropljani su još uvek neodlučni i zbunjeni sagledavajući njene uloge u svojim životima. Ova uspešna knjiga Džona MekKormika namenjena je svima kojima treba kratak i jasan uvod u Evropsku uniju. Ova knjiga, takođe predstavlja jedinstvenu kombinaciju konciznosti i širokog pregleda funkcionisanja Unije. Među temama koje pokriva su istorija i institucije Evropske unije, temeljna načela procesa evropskih integracija, uticaj EU na države članice i građane, kao i razvoj i učinke politika EU. U potpunosti revidirano i ažurirano, novo četvrto izdanje osvrće se na rasprave o Evropi, donosi detaljniju analizu javnih politika EU i procesa njihovog kreiranja, kao i nadopunjava „evropske priče“ analizom Lisabonskog ugovora, učinaka evra, istočnog proširenja, kao i promenjenog položaja Evropske unije na međunarodnoj pozornici.


Evropske integracije

Sve bliža unija, uvod u evropsku integraciju

28/02/2015

Dezmon Dinan
Službeni glasnik, Beograd, 2009

Ovo je najkorišćeniji univerzitetski udžbenik u Evropi i SAD  o nastanku i funkcionisanju tri Zajednice, njihovom pretvaranju u Evropsku uniju, objašnjenje glavnih politika i savremenih problema u delovanju EU. Napisan veoma jednostavnim  jezikom odgovara na osnovna pitanja koja predstavljaju osnovu razumevanja Unije kakva ona danas jeste.


Evropske integracije

Financijsko izvještavanje u Europskoj uniji

28/02/2015

Ana Klikovac
Mate, Zagreb, 2009

Knjiga Financijsko izvještavanje u EU nastala je kao rezultat istraživanja o harmonizaciji finansijskog izveštavanja u svetu, a posebno u Evropskoj uniji. Proces harmonizacije finansijskog izveštavanja u Evropskoj uniji posebno je značajan u odnosu na finansijsko izveštavanje u zemljama regiona koje i same pretenduju na članstvo u Evropskoj uniji. Obveza zemalja je da uskladite svoje zakonodavstvo s propisima Evropske unije, a to znači da trebamo uskladiti računovodstvenu i revizorsku regulativu s regulativom Evropske unije. Prvenstveno se to odnosi na usklađivanje Zakona o računovodstvu s Četvrtom i Sedmom direktivom Evropske unije, kao i na primenu Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI).

Ova knjiga je podobna za izučavanje na svim ekonomskim fakultetima i srodnim visokoškolskim institucijama. Isto tako, knjiga je namenjena i onima koji se bave teorijskim i praktičnim problemima finansijskog izveštavanja i računovodstva – računovođama, finansijskim radnicima, kao i drugim korisnicima koje zanima problematika harmonizacije finansijskog izveštavanja, posebno malih i srednjih preduzeća.


Evropske integracije

Ugovor iz Lisabona

28/02/2015

Priredila Tanja Miščević
Službeni glasnik, Beograd, 2010, saizdavaštvo sa Fondacijom Fridrih Ebert

Najnovija izmena osnivačkih ugovora EU, koja je stupila na snagu 1. decembra 2009, poznatija kao Ugovor iz Lisabona, akcenat stavlja na tri ključna pitanja daljeg delovanja Unije: jačanje efikasnosti u njenom delovanju, dobijanje demokratskog legitimiteta za proširenu Uniju, kao i koherentnost spoljne akcije. Autori ovog zbornika raspravljaju o institucionalnoj strukturi i novoj podeli uloga, o novom zakonodavnom postupku, pitanjima mesta i značaja zaštite ljudskih prava, socijalnoj oblasti, poljoprivredi, spoljnoj i bezbednosnoj politici, ali i trendovima izlaska iz ekonomske krize. Ovo je prvi put da na srpskom jeziku bude objavljena analiza jednog od osnivačkih akata Unije.


Evropske integracije

Politički sistem Evropske unije

28/02/2015

Sajmon Hiks
Službeni glasnik, Beograd, 2007

Politički sistem Evropske unije ustanovljava novi način analiziranja i i straživanja EU. Polazeći od stanovišta da EU sada poseduje mnoge atribute modernih političkih sistema, Sajmon Hiks tvrdi da bi trebalo da koristimo opšte teorije i metode političkih nauka koje bi nam pomogle u razumevanju načina funkcionisanja EU. Za svaki od ključnih procesa u političkom sistemu EU – izvršnu, zakonodavnu i sudsku politiku, javno mnjenje, interesne grupe i demokratiju i regulatornu, distributivnu, monetarnu, spoljnu i politiku građanstva – u knjizi su korišćeni ključni instrumenti političkih nauka, razmatrana najnovija teorijska istraživanja i ovo znanje primenjeno u detaljnoj deskriptivnoj analizi.

Novo izdanje ove veoma uspešne i originalne knjige sistematizuje ogromnu količinu empirijskih podataka prikupljenih do danas. Potpuno je revidirana i dopunjena kako bi obuhvatila uticaj proširenja EU i drugih skorijih događaja kako u samoj EU, tako i u teorijskim raspravama o njoj.

Sajmon Hiks je profesor Evropske i uporedne politike na London School of Economics and Political Science. Pored nekoliko objavljenih knjiga o politici EU i članaka u vodećim časopisima političkih nauka, takođe je i direktor Istraživačke grupe Evropskog parlamenta i kourednik u European Union Politics.


Evropske integracije

Godišnjak foruma za međunarodne odnose

28/02/2015

Priredili Svetlana Đurđević-Lukić, Jovan Ilić i Mihajlo Ramač
Službeni glasnik, Beograd, 2010, saizdavaštvo sa Evropskim pokretom u Srbiji

Godišnjak razmatra delovanje i uticaj evropske integracije u okvirima spoljne politike i međunarodnih odnosa. Imajući u vidu savremena kretanja u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, prilozi sabrani u Godišnjaku nastoje da podstaknu raspravu o mestu i načinu konsolidovanja demokratskih vrednosti našeg društva i njegove modernizacije.


Evropske integracije

Ustav Evrope

28/02/2015

Priredio Milutin Janjević
Službeni glasnik, Beograd, 2005

Kada se po prvi put u jednom osnivačkom aktu EU pojavio izraz „ustav“, sve je ukazivalo na to da je njegova budućnost neizvesna. Iako je EU od njega odustala, taj dokument je važan ne samo za razumevanje ograničenja delovanja evropske integracije,već i kao osnova za novo ustrojstvo, koje je sledeći većinu rešenja iz Ustava postala kasnije deo Ugovora iz Lisabona.


Evropske integracije

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

28/02/2015

Vladimir Medović
Službeni glasnik, Beograd, 2011


Evropske integracije

Nova era međunarodnih organizacija

28/02/2015

Tanja Miščević
Službeni glasnik, Beograd, 2012


Međunarodna saradnja

Kulturna diplomatija

28/02/2015

Margaret DŽ. Vizomirski i Sintija P. Šnajder
Fondacija Balkankult, Beograd, 2003


Međunarodna saradnja

This is not a report, Cultural Exchange Sweden/ Serbia 2009-2012

28/02/2015

OVO NIJE IZVEŠTAJ, kulturna razmena Švedska/ Srbija 2009-2012
Editor/ Urednik Helene Larsson
Embassy of Sweden in Belgrade, Ambasada Švedske u Beogradu, Beograd, 2012


Međunarodna saradnja

Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije 1931

28/02/2015

Priredili Nada Petrović, Jelna Bakić
Urednik Miladin Milošević
Izdavač Arhiv Srbije i Crne Gore, Beograd 2007


Međunarodna saradnja

Diplomatija i kultura – Jugoslavija, prelomna 1950

28/02/2015

Miroslav Perišić
Narodna biblioteka Srbije, Institut za noviju istoriju Srbije

Ova knjiga predstavlja prikaz odnosa između jugoslovenske kulture i diplomatije u periodu nakon Drugog svetskog rata i prodora jugoslovenske kulture u zapadnoevropske zemlje u pedesetim godinama dvadesetog veka. Za Jugoslaviju kultura je bila najbolji način da se predstavi zapadnim zemljama sa svojim vrednostima kao i da zapadni kulturni uticaji dođu u dodir sa jugoslovenskim društvom. Putem kulturne razmene i značajnog prisustva juogoslovenskih umetnika u zemljama zapadne Evrope, Jugoslavija je viđena kao daleko humanije socijalističko društvo za razliku od Sovjetskog saveza. Knjiga govori o pitanjima istoka i zapada i sinergiji razvoja kulturne scene u Jugoslaviji i odnosu zemalja zapadnog bloka prema našem društvu.


Međunarodna saradnja

Odnosi Jugoslavije sa UNESCO-m, Istorijski i kulturološki aspekti

28/02/2015

Igor Janev
Institut za političke studije, Beograd, 2010

Ova monografija je urađena u okviru projekta “Društvene i političke pretpostavke izgradnje demokratskih institucija u Srbiji” Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Obuhvaćena materija obrađuje najbitniju globalnu organizaciju na području prosvete, nauke i kulture, kao i odnose Jugoslavije sa ovom agencijom u ključnom periodu od 1980. do 1990. godine.


Međunarodna saradnja

Kulturna diplomatija i identitet Srbije

28/02/2015

Ljiljana Rogač Mijatović
Clio, Beograd, 2014

Polazeći odpitanja: Kako ojačati pozicije kulture i mogućnosti koje ona ima u međunarodnim odnosima Srbije? Ljiljana Rogač-Mijatović analizira aktuelne principe i instrumente javnih kulturnih politika s jedne, i različite nivoe i vezivne matrice identiteta Srbije, s druge strane. Počev od kosovskog mita, panslavizma i jugoslovenstva, sve do balkanskih i evropskih identitetskih okvira, ona proučava predstave o Srbiji formirane i oblikovane u stranoj i domaćoj javnosti, sa posebnim osvrtom na etničke stereotipe koji određuju aktuelni imidž Srbije u svetu.

Autorka zaključuje da pitanja o opštem stanju kulture, o kulturnim obrascima i modelima komunikacije, o kulturnom kanonu, kao i o ključnim identifikatorima nacionalnog kulturnog identiteta moraju biti deo državne politike. koja bi bila izražena kroz modele saradnje, medijacije i partnerstva.Put jačanja pozicija kulture i mogućnosti koje ona u međunarodnim odnosima, Ljiljana Rogač Mijatović vidi u afirmaciji institucijaelitne i nacionalne kulture,ali i savremenog stvaralaštva.


Kultura i društvo

Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja br 74.20

28/02/2015

Uredili Aleksandra Bajazetov-Vučen, Predrag Bebanović, Dejan Ilić
„Fabrika knjiga“ Beograd 2006.


Kultura i društvo

Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja br 72.18

28/02/2015

Uredili Aleksandra Bajazetov-Vučen, Predrag Bebanović, Dejan Ilić
„Fabrika knjiga“ Beograd 2003.


Kultura i društvo

Časopis za književnost i kulturu, i društvena pitanja br 71.17

28/02/2015

Uredili Aleksandra Bajazetov-Vučen, Predrag Bebanović, Dejan Ilić
„Fabrika knjiga“ Beograd 2003.


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Nova muzeologija, mapiranje politika prostora, broj 144

28/02/2015

Uredila Mariela Cvetić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2014


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura u tranziciji, broj 126

28/02/2015

Uredili Divna Vuksanović i Dragan Ćalović
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2010


Kultura i društvo

Trans_European picnic: The art and media od accession

28/02/2015

Kuda.org, Nat Muller, Stephen Kovats
Futura publikacije, Novi Sad, 2004


Kultura i društvo

International conference architecture and ideology

28/02/2015

Editors Vladimir Mako, Mirjana Roter Blagojević, Marta Vukotić Lazar
Faculty of Architecture, University of Belgrade, 2012


Kultura i društvo

De re aedificatoria, Journal for History and Theory of Architecture

28/02/2015

Editors Mirjana Roter Blagojevic, Marta Vukotic Lazar, Darko Reba
Faculty of Architecture, University of Belgrade, 2012


Kultura i društvo

Public art 4 public space

28/02/2015

Zoran Đukanović, Jelena Živković i Aleksandar Bobić
Gradska opština Savski Venac, 2008


Kultura i društvo

Zbornik seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta 3/ 4

28/02/2015

Urednik Lidija Merenik
TOPY , Filozofski fakultet u Beograd, Insitut Servantes u Beogradu, Beograd, 2008


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura u tranziciji, broj 140

28/02/2015

Uredio Aleksandar Prnjat
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Misija, broj 138

28/02/2015

Uredila Vladislava Gordić Petković,
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Književnost i istina, broj 143

28/02/2015

Uredili Vladislava Gordić Petković, Aleksandar Prnjat, Iris Vidmar
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2014


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Film i filozofija, likovna pedagogija, broj 142

28/02/2015

Uredili Vladimir Kolarić i Aleksandar Prnjat
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2014


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura i društvo, broj 141

28/02/2015

Uredio Aleksandar Prnjat
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Likovna umetnost kao mediji komunikacije, broj 131

28/02/2015

Uredila Angelina Milosavljević
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2011


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Dekodiranje slike, broj 125

28/02/2015

Uredila Milanka Todić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2009


Kultura i društvo

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Sajber-prostor i problemi razgraničenja, broj 107/ 108

28/02/2015

Uredila Zorica Tomić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2004


Kultura i društvo

Kultura i održivi razvoj u doba krize

28/02/2015

Urednice Milena Dragićević Šešić, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović
Univerzitet umetnoisti u Beogradu, FAkultet dramskih umetnosti, Institut za pozorište, film, radio i televiziju, Beograd, 2014


Kultura i društvo

Art+Media, Časopis za studije umetnosti i medija

28/02/2015

Glavni urednik dr Miško Šuvaković
Orion_Art, Beograd 2012


Kultura i društvo

Identitet i komunikacija

28/02/2015

Branimir Stojković
Čigoja, 2002

Izuzetna sociološko-filozofska studija o uticaju komunikacija na društvo i pojedinca. Vreme tehnoloških promena koje oblikuje čoveka podvrgnuto je temeljnoj analizi.


Kultura i društvo

Britanske studije kulture

28/02/2015

Uredili Dejvid Morli i Kevin Robins
Geopoetika, Beograd, 2003

Knjiga “prati dinamiku savremene britanske kulture, nastojeći da identifikuje njene nove konfiguracije i putanje kojima bi se mogla kretati u budućnosti”. Delo čini trideset eseja u kojima stručnjaci raspravljaju osnovne aspekte kulture svoje zemlje koji za podlogu imaju stvaranje britanskog društva kroz istoriju, a potom tradiciju i nasleđe u formiranju različitih identiteta. Ova pažljivo osmišljena i urađena knjiga pravi je obrazac studije kulture kakvu bi trebalo da ima svaka nacija, svesna svojih prednosti i nedostataka pred uključenje u svetsku globalizaciju.


Kultura i društvo

Komunikacija i kultura, Sa uvodom u semiotička istraživanja

28/02/2015

Jasna Janićijević
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2006

Osnovni karakter filoloških, teorijsko-umetničkih i kulturoloških studija kroz koje je najpre prošla J. Janićijević, kao da ju je, po prirodi stvari, opredelio da se u ovom radu pozabavi pitanjem semiotičkog aspekta komunikacije, istražujući dominantno mesto i ulogu “jezika” u sistemu opštenja, čemu je posvećen noseći deo studije Komunikacija i značenje.


Kultura i društvo

Umetnost i politika, Savremena estetika, filozofija, teorija umetnosti u vremenu globalne tranzicije

28/02/2015

Miško Šuvaković
Službeni glasnik, Beograd, 2012

U knjizi se govori o odnosima savremene umetnost, estetike, filozofije, teorije umetnosti i kulture. Pojmom savremene umetnosti se ukazuje na umetničke pojave posle moderne i postmoderne. Reč je o umetničkim praksama koje su razvijane posle pada Berlinskog zida. Globalna tranzicija ukazuje na svet u kome ne postoji stabilan društveni, kulturalni ili umetnički poredak, već, pre svega, mnogostrukost nestabilnih, otvorenih, nomadskih, kriznih i fleksibilnih događaja koji se mogu prepoznati kao trenutne međurelacije umetnosti i društva.

U 16 poglavlja se prezentuju i inetrpretiraju bitni problemi savremene postmedijske umetnosti: pojam savremene umetnosti, kritika autonomije umetnosti, kritika autentičnosti stvaranja umetničkog dela, karakter ljudskog rada u umetnosti, odnosi umetnosti i moći. Naročito su tumačena sećanja na holokaust, građanski rat u Libanu, komunizam. Prezentovane su prakse savremenih umetničkih produkcija u domenu instalacija, performansa, predavačkog ili teorijskog performansa, plesa, novih medija, filma, fotografije, videa. Interpretirane su pojave umetničkog aktivizma, prezentovanja fenomenologije nasilja i terorizma u savremenom svetu, te funkcije samoorganizovanja i samoobrazovanja u savremenoj umetnosti.


Kultura i društvo

Diskursi popularne kulture

28/02/2015

Dubravka Đurić
Fakultet za medije i komunikacije – Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011

Knjiga Diskursi popularne kulture predstavlja koncizan uvod u studije popularne kulture, a ujedno je i uvod u studije kulture. U knjizi ćete naći definicije opštih pojmova: kultura, popularno, narativ, jezik, diskurs, ideologija, itd. Autorka prati uvođenje diskusra o popularnoj kulturi od kraja 19. veka pa do savremenih teorija, od kojih svakako centralnu ulogu ima Centar za savremene studije kulture u Birmingenu.


Kultura i društvo

Kultura pamćenja

28/02/2015

Jan Asman
Prosveta, Beograd, 2011

Koju ulogu igra sećanje pri izgradnji kulturnog identiteta i koji oblici kulturnog sećanja postoje?Ovim se bavi Jan Asman – poredeći tri sredozemne kulture – Egipat, Izrael i Grčku – otkrivajući koji značaj je imalo pismo i njegovo korišćenje u nastajanju država.


Kultura i društvo

Leksikon savremene kulture, Teme i teorije, oblici i institucije od 1945. do danas

28/02/2015

Uredio Ralf Šnel
Plato, Beograd, 2008

Ovo izdanje, čiji je urednik Ilija Marić, kapitalno je delo koje je, delimično, adaptirano za naše područje i u njemu se, na gotovo 800 stranica, u više od 600 odrednica, može pronaći gotovo sve što široki pojam u novom shvatanju kulture podrazumeva.

U „Leksikonu savremene kulture” nalaze se ne samo tradicionalni oblici umetnosti (pozorište, likovno stvaralaštvo, muzika, arhitektura, fotografija i film) već i noviji estetski oblici nastali u sferi medija i digitalne realnosti, aspekti novih teorija, institucije kulture i kulture svakodnevice. Ovo je knjiga koja će vam objasniti šta je hipertekst ali i šta je semplovanje, šta su pop art, kultura svakodnevice (o čemu, inače, možete čitati na ovim stranicama iz pera etnologa i antropologa Bojana Jovanovića) šta je sukob u krilu pozitivizma, na primer, ali i šta je vestern… Ono što ne znamo, Leksikon će nam objasniti, ono što nedovoljno znamo – pojasniti.

 


Kultura i društvo

Kultura i globalizacija

28/02/2015

Ardžun Apaduraj
XX vek, Beograd, 2011

Modernost pripada onoj maloj porodici teorija koje bi želele da budu univerzalno primenljive, a istovremeno objavljuju da to već jesu. Ono što je novo u vezi s modernošću (ili sa idejom da je novina koju ona donosi jedna nova vrsta novine) proizlazi iz te dvojnosti. Šta god da je inače proizveo projekat prosvetiteljstva, on je težio da stvori osobe koje bi, naknadno, poželele da su postale moderne. Ta samodovoljna i samolegitimizujuća ideja izazvala je mnogo kritika i mnogo otpora, kako u teoriji tako i u svakodnevnom životu.

U vreme mog detinjstva u Bombaju iskustvo modernosti dolazilo je pre svega kroz čula i bilo uglavnom preteorijsko. Video sam i omirisao modernost čitajući Life i brošure američkih koledža u biblioteci Američkog informacionog centra, gledajući holivudske filmove B (pa i A) produkcije u „Erosu”, pet stotina metara od zgrade u kojoj sam stanovao. Ranih šezdesetih preklinjao sam svog brata, koji je tada bio na Stanfordu, da mi donese farmerke, a kada se vratio kući, osetio sam miris Amerike u njegovoj kozmetici marke „Right Guard”. Polako sam gubio Englesku koju sam ranije upijao iz viktorijanskih udžbenika, glasina o stipendistima Rodza s mog koledža i knjiga o Biliju Banteru i Biglzu[1] koje sam gutao zajedno s knjigama Ričmol Krompton i Enid Blajton (Enid Blyton)[2]. Freni i Zoi, Holden Kolfeld i Zeka Angstrom[3] polako su potkopavali onaj deo mene koji je dotad bio zavetovan Engleskoj. Tim malim porazima može se objasniti kako je Engleska izgubila imperiju u postkolonijalnom Bombaju.

Tada nisam znao da prelazim iz jedne vrste postkolonijalne subjektivnosti (anglofona dikcija, fantazije o raspravama u Oksford Junionu, zavirivanje u Encounter, patricijsko interesovanje za humanističke oblasti) u drugu: u grublji, seksepilniji, adiktivniji Novi svet u kojem se reprizira Hemfri Bogart, u svet Harolda Robinsa, magazina Time i društvenih nauka u američkom stilu. U vreme kad sam konačno zaronio u zadovoljstva kosmopolitizma na koledžu Elfinston, bio sam opremljen svim adutima – anglofonim obrazovanjem, bombajskom adresom više klase (ali porodičnim prihodom srednje), društvenim vezama s važnim ljudima na koledžu, slavnim (sada pokojnim) bratom koji mi je utro put na koledžu, sestrom okruženom prelepim drugaricama studentkinjama. Ali, već sam bio zaražen Amerikom. Tako sam krenuo putem koji me je odveo na univerzitet Brandajs (godine 1967, kada su studenti u Sjedinjenim Državama bili uznemirujuća etnička kategorija), a zatim i na Čikaški univerzitet. Godine 1970. još sam se kretao ka mestu sastanka sa američkom društvenom naukom, studijama oblasti i onom trijumfalnom formom teorije modernizacije koja je još bila pouzdan znak prepoznavanja amerikanizma u bipolarnom svetu.

U narednim poglavljima nastojaću da dam smisao tom putovanju koje sam započeo u Bombaju konkretnim doživljajem modernosti otelovljene u filmovima, a završio ranih sedamdesetih godina suočavanjem s modernošću kao teorijom na predavanjima iz sociologije na Čikaškom univerzitetu. Nastojao sam da tematizujem neke kulturne činjenice i da ih iskoristim kako bih pokrenuo pitanje odnosa između modernizacije kao činjenice i modernizacije kao teorije. Tim obrnutim procesom kojim sam sticao iskustvo o modernosti moglo bi se objasniti stavljanje kulture u prvi plan, koje bi inače možda izgledalo kao proizvoljno, to jest kao obična pristrasnost profesionalnog antropologa.


Kultura i društvo

Tradicija, jezik, identitet

28/02/2015

Valentina Sokolovska, Žolt Lazar, Marko Škorić
Mediterran Publishing, Novi Sad, 2008

U ovoj trodelnoj studiji izloženi su neki najvažniji rezultati rada na realizaciji treće faze istraživačkog projekta „Multikulturalnost AP Vojvodine kao činilac regionalnog povezivanja u Jugoistočnoj i Centralnoj Evropi”, koji od 2005. godine finansijski podržava Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Izvršnog veća Autonomne pokrajine Vojvodine, kao i rezultati pojedinih projektnih zadataka koje, u okviru projekta iz republičkog programa osnovnih istraživanja „Socijalno-ekonomske i kulturne karakteristike i potencijali Vojvodine kao činilac regionalnog povezivanja i integracije u Evropu”, realizuje Odsek za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.Studija predstavlja kombinaciju teorijskih promišljanja i, u empirijskim istraživanjima utemeljenih razmatranja problema tradicije, tradicionalizma i procesa retradicionalizacije vojvođanskog društva, jezika kao činioca etničkog identiteta i pokazatelja akulturacije u Vojvodini, kao i bitnih aspekata teritorijalne identifikacije Vojvođana i njihovog odnosa prema različitim, teorijski osmišljenim modelima pokrajine kao teritorijalne zajednice.


Kultura i društvo

Mesta Evrope

28/02/2015

Uredili Stela Gerva i Fransoa Rose
XX vek, Beograd, 2010

Mesto je u prvom redu prostorni pojam. Pored toga je i reper koji može da posluži kao prva referenca u izgradnji identiteta. Otkako je Pjer Nora upotrebio sintagmu “mesto sećanja” kako bi istražio temelje francuskog identiteta (Nora 1997), pojam mesto više ne označava samo geografske lokalitete: primenjuje se i na memorijske podloge i na kulturne reference sa identitetskom namenom. Politički simboli, komemoracije, spomenici i institucije, isto kao i kulturne prakse ili pak neki pedagoški sadržaji, sad su sve to “mesta” u istom smislu, mada drugačije vrste, kao planinski vrhovi, rtovi ili poluostrva. Tako redefinisana u odnosu na svoju potencijalno identitetsku namenu, (spomen) mesta se ne daju lako popisati, niti svrstati u unapred utvrđene rubrike. Tri kategorije – Polovi – Teritorije – Nasleđa – koje smo definisali kao spojeve ovog dela, ne mogu težiti da obuhvate sva moguća značenja mesta Evrope, kao što, uostalom, ni triptih Republika – Nacija – Francuska(e) nije mogao da obuhvati sva mesta sećanja istražena u kolektivnom delu što ga je uredio Pjer Nora. Tako različiti tekstovi u našem delu često izlaze iz okvira rubrika koje nastoje da ih razvrstaju prema prirodnim srodnostima. Njih treba shvatiti i kao orijentire, međusobno povezane brojnim mostićima. Mogući putevi koji vode od jedne do druge takođe su, dakle, brojni.


Kultura i društvo

Knjniževna kultura u Srbiji (1975-2005), Sociološki eseji i istraživanja

28/02/2015

Miloš Nemanjić
Draslar, Beograd, 2011

Istraživački rad sociologa kulture Miloša Nemanjića traje punih 45 godina. Kada je 1959. godine osnovana sociološka grupa na Filozofskom fakultetu u Beogradu, upisao se na tu grupu kao jedan od studenata prve generacije. Posebno se bavi proučavanjem uloge knjige i društvu i kulturi i kao plod tog rada nastala je ova knjiga. Posebnu vrednost predstavljaju tekstovi o kulturološkom diskursu savremene srpske književnosti.


Kultura i društvo

Kultura na delu

28/02/2015

Ivana Spasić
Fabrika knjiga, Beograd, 2013

Predmet ove knjige nije kultura kako se ona uobičajeno shvata. Posmatraću kulturu kao praksu, kao praksu proizvodnje i recepcije svih vrsta simboličkih objekata i struktura, dakle svega onoga što nosi određeno značenje i što podleže tumačenju, ‘čitanju’. Tako shvaćena, kultura obuhvata širok raspon pojava, od značenjskih gestova, slika i predstava, preko diskurzivnih kodova, manje ili više razvijenih narativa, pa do čitavih pogleda na svet, filozofskih stanovišta i elaboriranih ideologija, uključujući ideologije o tome šta je ‘prava’ kultura. U tom složenom spletu praksi, kategorije moći, borbe i strategije bar su jednako važne kao i one koje se sa kulturom uobičajeno povezuju, kao što su lepota, uzvišenost, mudrost, duhovnost, plemenitost, sklad ili pripadanje. Biće prilike da se ponešto kaže i o kulturi u tom užem, klasičnom, odnosno humanističkom smislu. Ali i tada ću joj pristupati kroz jedan kritički obrt, zanimajući se pre svega za samu njenu definiciju – šta se, i zašto, priznaje kao kultura u datom društvu i datom vremenu. Kada se odredi na taj široki i posvakodnevljeni, pragmatički način, kultura mora biti kontekstualizovana. Stoga se ja ovde ne bavim kulturom uopšte ili univerzalnom kulturom, već kulturom na delu u sasvim konkretnom društvu, u Srbiji danas.


Kultura i društvo

Tiranija izbora

28/02/2015

Renata Salecl (autor)
Arhipelag, Beograd, 2014

Zašto nas izbor ispunjava strepnjom?
Da li nas je mogućnost neprestanog izbora učinila srećnijim?
Na osnovu čega biramo?
Da li umesto nas bira neko drugi?
Da li smo zbog obilja svakodnevnih izbora odustali od najvažnijih izbora u našim životima?
Kako je ideju izbora zamenila tiranija izbora?

Renata Salecl u izvrsno napisanoj knjizi Tiranija izbora pokazuje kako je izbor postao ključno obeležje modernog života: od supermarketa do identiteta, od porodice od politike, od kulture do interneta, od privatnosti do knjiga za samopomoć, od vlastitog životnog stila do opsesije životima slavnih.

Renata Salecl, čuvena profesorka vodećih britanskih univerziteta, u izvrsno napisanoj knjizi Tiranija izbora pokazuje kako je izbor postao ključno obeležje modernog života: od supermarketa do identiteta, od porodice od politike, od kulture do interneta, od privatnosti do knjiga za samopomoć, od vlastitog životnog stila do opsesije životima slavnih.

Knjiga Tiranija izbora prevedena je na više od deset svetskih jezika, izazvala je ogromno interesovanje čitalaca u kojima je objavljena, a u kritici se kaže da je to najuticajnija knjiga koja se pojavila posle Doktrine šoka Naomi Klajn.

Istražujući različite mehanizme izbora, Renata Salecl pokazuje kako je inflacija izbora potisnula patos slobode pretvarajući se u izvor teskobe, nezadovoljstva i nesigurnosti. Opsednuti svojim ličnim izborima, veoma često ne primećujemo „kako oni uopšte nisu lični, već na njih silno utiče društvo u kojem živimo”.

 


Kultura i društvo

Organizacije i (post)moderno društvo

28/02/2015

Dušan Mojić
Čigoja, Beograd, 2014

Društvena stvarnost savremenih organizacija (a time i pojedinaca i grupa kao ključnih aktera u okviru njih) sve je složenija i zanimljivija za naučno proučavanje, ali su i problemi koji se pojavljuju u njima izazovniji za praktično rešavanje, sve u težnji da se dostignu ciljevi organizacije, uz istovremeno zadovoljavanje ljudskih potreba njenih članova. Sve je veći broj organizacija čiji smo članovi tokom našeg života i sve su izraženiji sukobi uloga koje preuzimamo u tim organizacijama. No, uprkos virtuelnim organizacijama, „organizacijama bez granica”, „ravnim organizacijama” i drugim sličnim „postmodernim” organizacionim oblicima, radne organizacije još uvek ostaju dominantne u našim životima (a one su pretežno hijerarhijski uređene i još uvek uglavnom birokratske po svom karakteru). Kada je reč o stepenu razvijenosti teorijskih pristupa, u prvom delu je ukazano na shvatanje (Davis, 2010: 691) da su sociologija organizacije i teorija organizacije u tom pogledu „zaustavljene u vremenu” ili neka vrsta „živog muzeja 1970-ih”. Navedena ocena je delimično opravdana, budući da novije teorije nisu uspele da na pravi način objasne dramatične promene u funkcionisanju modernih i postmodernih organizacija poslednjih decenija. No, sa druge strane, bogatstvo i raznolikost teorijskih pristupa svedoče o brojnim i utemeljenim nastojanjima da se prevaziđe pomenuta slabost discipline. U ovoj knjizi su, naravno, prikazana samo neka od tih nastojanja. U našoj sociologiji organizacije upravo je primetan nedostatak iscrpnijih prikaza teorija koje objašnjavaju organizacione strukture, sisteme i procese i to je nesumnjivo oblast u kojoj disciplina može i mora napredovati i „profilisati” se u odnosu na ostale srodne oblasti i teoriju organizacije u celini.


Kultura i društvo

Javno-privatno partnerstvo

28/02/2015

Slađana G. Sredojević
Arhipelag, Beograd, 2011

Monografija Slađane G. Sredojević Javno-privatno partnerstvo (Public-PrivatePartnership – PPP) nastala je kao rezultat višegodišnjih naučnih istraživanja. Na temelju teorijskih modela i iskustava potvrđenih u praksi, autorka u ovoj monografiji podrobno definiše pojam javno-privatnog partnerstva, predstavlja njegovu istoriju i usredsređuje se na savremenu primenu ovog modela.

Poseban značaj ovoj monografiji daje niz detaljnih studija slučaja, od kojih se većina odnosi na primenu modela javno-privatnog partnerstva u zemljama Istočne Evrope.

Suočavajući teorijski model sa iskustvima praktične primene, kako na Zapadu, tako i u zemljama u tranziciji, dr Slađana G. Sredojević je napisala metodološki i istraživački utemeljenu knjigu koja je od velikog značaja ne samo za našu ekonomsku zajednicu već i za širu javnost, pogotovu za lokalne samouprave kojima će znanja i iskustva predočena u ovoj knjizi biti dragocena.Ova monografija se odnosi na koncept javno-privatnog partnerstva uopšte, u zemljama Evropske unije, kao i na tendencije i mogućnosti u primeni ovog koncepta u finansiranju infrastrukture u zemljama Jugoistočne Evrope. U njoj su detaljno opisani najvažniji elementi koncepta, njegova evolucija u finansiranju infrastrukture i naročito bitni elementi ovog koncepta u zemljama Evropske unije.

Monografija je podeljena u pet glava. Dok se prve tri glave monografije odnose na koncept javno-privatnog partnerstva u istorijskom, teorijskom i opštem pristupu, drugi deo monografije (koji čine četvrta i peta glava) prikazuje ovaj koncept u detaljima i brojnim studijama slučaja, tj. sa aspekta njegove primene.


Kultura i društvo

Nova paradigma za bolje razumevanje savremenog društva

28/02/2015

Alen Turen
Službeni glasnik, Beograd, 2011

Francuski sociolog i aktivista Alen Turen nudi nove i originalne odgovore u tumačenju dramatičnih promena kroz koje prolazi savremeno čovečanstvo. Turen smatra da su aktuelni procesi i krize koje ih prate izraz dubinske promene globalnog društva koja se može porediti sa promenom tokom XIX veka kada je kapitalizam dotadašnju vladajuću političku paradigmu zamenio novom, ekonomskom i socijalnom paradigmom, koja je potom obeležila XX vek. U toku je uspostavljanje nove paradigme, smatra Turen, koja dolazi kao posledica delovanja globalizacije, tog ekstremnog oblika kapitalizma, koja je potpuno razdvojila ekonomiju od drugih društvenih institucija, posebno socijalnih i političkih, koje je više ne mogu kontrolisati. Ovi procesi su rezultirali potpunom fragmentacijom društva, socijalnim raspadom i opštom desocijalizacijom, tako da se umesto stare, socijalne paradigme, uspostavlja nova, po Turenovom mišljenju, kulturološka paradigma. Ta nova paradigma zahteva novu terminologiju i pristup kako bi se imenovali novi akteri, kon? ikti i predstave o kolektivnom i ličnom životu koje oblikuju današnju sliku sveta. Turen u prvom delu knjige govori o kraju “socijalnog”, a u drugom delu se bavi ključnim pojmovima nove paradigme, pojmovima subjekta i kulturoloških prava. On opisuje globalni prelaz sa socijalnog jezika o kolektivnom životu na jezik kulture, prelaz koji prati i jedna vrsta mutacije izazvane brzim razvojem direktnog odnosa subjekta sa samim sobom, bez metasocijalnih posrednika, a koja ima širi značaj: zajednice okrenute ka spolja i osvajanju sveta zamenile su zajednice okrenute ka unutra i pojedincima koje u njima žive. U poslednjem delu knjige Turen opisuje taj veliki preokret u kome vodeću ulogu imaju žene.


Kultura i društvo

Studije kulture

28/02/2015

Priredila Jelena Đorđević
Službeni glasnik, Beograd, 2012

Studije kulture su zbirka tekstova namenjena pre svega studentima koji se bave različitim aspektima kulture u okviru različitih disciplina koje se predaju na našim univerzitetima, a posebno zainteresovanima za studije kulture koje se polako ustanovljavaju u našoj akademskoj zajednici.

Ovaj izbor je pokušaj da se napravi „vodič“ kroz studije kulture, a predstavlja samo jednu od mogućnosti, koju je Jelena Đorđević izabrala u gotovo nepreglednom obilju materijala objavljenog u ovoj oblasti. Autorka se rukovodila principom da se kao uvod u ovu oblast izaberu najmanje radikalni tekstovi, kao i oni koji imaju najveću meru razumljivosti i gotovo neupitan značaj u oblasti studija kulture. Stoga je naročita pažnja posvećena popularnoj i medijskoj kulturi.


Kultura i društvo

Doba održivog razvoja

28/02/2015

Džefri D. Saks
Službeni glasnik, Beograd, 2014, saizdavaštvo sa Centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj iz Beograda (CIRSD)

„Ovu knjigu izuzetnom čine sveobuhvatni pristup, jasnoća, detaljan pristup problematici, iskrena polemika o kompleksnim pitanjima, praktična vrednost i zdravorazumsko rezonovanje. Ona u suštini predstavlja deset posebnih knjiga u okviru jednog naslova, jer sadrži izuzetne analize o ekonomiji, istoriji, zdravlju, razvoju, obrazovanju, rodnoj ravnopravnosti, hrani, klimatskim promenama i biološkoj raznovrsnosti. Ukoliko želite da razumete moderni svet i ukoliko na polici imate mesta samo za još jednu knjigu, onda je to ova.“

Džared Dajmond, dobitnik Pulicerove nagrade za knjigu „Puške, bacili i čelik“ (Guns, Germs and Steel)

„Inspirišuća, sveobuhvatna, prema obimu istraživanja enciklopedijska, kombinujući vešto razne discipline kao da ju je pisalo nekoliko stručnjaka, Saksova knjiga objašnjava razloge zbog kojih ostvarivanje koncepta održivog razvoja mora predstavljati najveći prioritet za ljudski rod.“

Profesor Edvard O. Vilson, Univerzitet Harvard


Kultura i društvo

Budućnost znanja i kulture

28/02/2015

Priredili Vinej Lal i Ašis Nandi
Clio, Beograd, 2012

Budućnost znanja i kulture je svojevrstan rečnik koji prkosi stegama konvencionalnosti. Ova knjiga poziva čitaoca da diskutuje i razmenjuje ideje sa nekim od najsmelijih mislilaca na svetu. Autor promatra sve moguće teme – od oružja za masovno uništenje do kuge, od svetih šumaraka do filozofije Koka – Kole, vodi čitaoca od Bolivuda do koronarnog bajpasa.

Ovo delo je tu da  promeni način razmišljanja koje je usađeno u ljudsku psihu tokom školovanja i kroz kućno vaspitanje. Budućnost znanja i kulture izaziva čitaoca da preispita poznavanje urbanog života, sigurnostisrednje klase i predočava mu da je ključ opstanka u novom veku otvoreni duh i umeće življenja u različitim i često kontradiktornim svetovima.

Ovo nije rečnik koliko antologija složena po abecednom redu koja želi da “doprinese drugačijoj, samorefleksivnoj kulturnoj politici znanja”. Opseg od Koka kole, preko smeha i Singapura do Yahoo-a je svakako reprezentativan.

IndiaToday


Kultura i društvo

Umetnost i novac

28/02/2015

Valter Graskamp
Clio, Beograd, 2002

U provokativnoj studiji Umetnost i novac, Valter Graskamp istražuje uzroke napetosti između umetnosti i novca analizirajući ključne momente tog složenog odnosa. Pomoću slikovitih primera koje ne nalazi samo u aktuelnoj stvarnosti već i u davnoj istoriji, autor razmatra poziciju svakog od učesnika u tom procesu dotičući se tako pitanja mecenatstva, sponzorisanja, budžetskog finansiranja, reklamiranja…

Na nekoliko primera Valter Graskamp razmatra argumente za i protiv spornih davalaca novca iz privrede i “privrede”, istražujući uzroke zlupotrebe umetničkog dela i etike umetničkog čina.

Pored obilja zanimljivih podataka, čitalac će u ovoj knjizi pronaći inspraciju za potpuno nova tumačenja sve prisutnijeg fenomena prljavog novca i korupcije i u našoj kulturi.


Kultura i društvo

Umetnost i demokratija

28/02/2015

Žoel Zask
Clio, Beograd, 2004

U svojoj studiji Umetnost i demokratija Žoel Zask ponudila je jedno sasvim novo i autentično viđenje odnosa umetnosti i demokratije. Iako se sve protivi posmatranju umetnosti i demokratije kao uporednih vrednosti, autorka tvrdi da oba pojma počivaju na istovetnim temeljnim principima. Demokratija za nju nema isključivo političko značenje, već predstavlja skup institucija koje štite, ohrabruju ili obnavljaju razvoj individualnosti svakog pojedinca, podjednako umetnika kao i svakog drugog građanina.

Okvir dela tvore pet ključnih pojmova: javno priznanje, obrazovanje, istoričnost, pluralitet i lični angažman. Knjiga je plod istraživačkog iskustva, jer se osnovna građa temelji na razgovorima sa umetnicima, galeristima i pojedinim kolekcionarima, i to u periodu između 2000. i 2002. godine, što svakako doprinosi njenoj aktuelnost. Štivo je veoma podsticajno, posebno za društvo i kulturu koji nastoje da prevaziđu obrazac u kome dominiraju dirigovana državna politika u kulturi, nedostatak lične i privatne inicijative i okoštalost organizacionih formi u oblasti kulture.


Kultura i društvo

Kulturna inteligencija

28/02/2015

Dejvid S. Tomas, Ker Inkson
Clio, Beograd, 2011

Za život u savremenom, globalnom svetu i multikulturnom okruženju neophodna nam je kulturna inteligencija. Sam pojam koji podrazumeva sposobnost uspešne interakcije u različitin kulturama lako je razumeti, ali je potrebno vreme i napor da se dostigne visok nivo kulturne inteligencije. Polazeći od ovih pretpostavki, Dejvid Tomas i Ker Inkson napisali su knjigu koja predstavlja vodič u sticanju ove dragocene veštine.

U prvom delu knjige izložena je osnovna ideja kulturne inteligencije, njena načela i praksa; objašnjeno je šta su to kulturne razlike i na koji način one oblikuju ponašanje ljudi, a sve u cilju razvijanja naše osetljivosti za ponašanje oblikovano kulturom i veština korisnih u kros-kulturnim situacijama. U drugom delu, osnovna načela kulturne inteligencije autori primenjuju na nekoliko tipičnih problema u interpersonalnim odnosima unutar multikulturalnog konteksta kao što su teškoće u komunikaciji, pregovaranju, donošenju odlika… Njihova poruka jeste da je razumevanje kulture težak, ali ne i neizvodljiv zadatak, kao i da možemo uspešno da delujemo u različitim kulturnim okvirima ukoliko naučimo osnovna načela, usvojimo svestan pristup i pokažemo spremnost da delujemo kao osoba prilagodljiva različitim kulturama.


Menadžment u kulturi

Upravljanje promenama

28/02/2015

Isak Adižes
Adizes, Novi Sad, 2006


Menadžment u kulturi

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Savremeni mediji i PR, broj 139

28/02/2015

Uredio dr Veselin Kljajić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013


Menadžment u kulturi

Uvod u ekonomiku kulture

28/02/2015

Dragan Milinković Fimon
Institut ekonomskih nauka,
Beogradska bankarska akademija, Beograd, 2007


Menadžment u kulturi

Na otvorenom drumu, Katalog retrospektivne izložbe Programa iskustava sa Otvorenog puta

28/02/2015

Urednik Aleksandar Đerić
Academica, Beograd-Užice 2008


Menadžment u kulturi

Kreativne industrije i ekonomija znanja

28/02/2015

Glavni i odgovorni urednik Aleksandar Đerić
Academica, Beograd, 2009


Menadžment u kulturi

Arhitektura izložbe, Kako izložiti posmatrača publici

28/02/2015

Urednik Marko Todorović
Poligon, Beograd, 2008


Menadžment u kulturi

Vodič kroz potencijalne izvore finansiranja

28/02/2015

Ministarstvo finansija, Tim za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva, Vlada republike Srbije, Beograd, 2007


Menadžment u kulturi

Oci osnivači, muzeji na otvorenom 2014, međunarodni zbornik

28/02/2015

Uredio Nikola Krstović
Muzej na otvorenom, Staro Selo, Sirogojno, 2014


Menadžment u kulturi

Guide du secteur culturel roumain, Un panorama en faveur de la coopération culturelle

28/02/2015

Rédactrices Oana Radu, Stefania Ferchedau
Association Ecumest, Bucarest, Romania, 2006


Menadžment u kulturi

Cahier de l`atelier, arts festivals for the Sake of art?

28/02/2015

Editors Hugo De Greef, Kathrin Deventer
European Festivals Association, Ghent, Belgium, 2008


Menadžment u kulturi

Vodič kroz evropske think tank organizacije

28/02/2015

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Vlada Republike Srbije, Beograd, 2012


Menadžment u kulturi

Godišnjak pozorišta Srbije 2011/ 2012 knjiga 34

28/02/2015

Urednici Nina Markovinović, Vesna Kerenac
Sterijino pozorje, Novi Sad 2013


Menadžment u kulturi

Pet godina centrifuge

28/02/2015

Snežana Stojanović, Tanja Bjenaović, Natalija Simović
Erste Bank a.d. Novi Sad, 2011


Menadžment u kulturi

Poslovna komunikacija

28/02/2015

Marina Marković
Clio, Beograd, 2008


Menadžment u kulturi

Osnovni pojmovi galerijskog menadžmenta

28/02/2015

Nina Mihaljinac
TOPY, Beograd, 2012


Menadžment u kulturi

Ekonomika kulture

28/02/2015

Rut Tausi
Clio, Beograd, 2012

Šta određuje cenu karata za pop koncerte ili operu? Zašto Holivudom caruje filmska industrija? Da li piraterija šteti muzičkoj industriji? Da li besplatan ulaz u muzeje privlači veći broj posetilaca?

Autor Ekonomike kulture daje odgovore na ova i pregršt drugih pitanja o umetnostima poput performansa i vizualnih umetnosti, muzike, filma i književnosti koristeći se znanjima i  metodama iz ekonomije. Knjiga obiluje primerima iz čitavog sveta i rezultatima skorašnjih istraživanja. Ipak, Ekonomika kultureje namenjena svima, a ne samo poznavaocima ekonomije.

Ovo je idealan priručnik za studente koje interesuje poslovanje u umetničkom sektoru.

Ime Rut Tausi je jedno od najpoznatijih imena ekonomike kulture. Njene mnogobrojne publikacije iz ove oblasti garantuju da je prava osoba da napiše ovakav udžbenik. Ova knjiga nije obavezna samo za studente ekonomije, već i za sve čitaoce koje interesuje šta ekonomisti misle o umetnostima.

Dejvid Trosbi, Univerzitet Mekveri

Renomirani ekonomista u obasti kulture, Tausi, upotrebljava teorije i metode ekonomije da odgovori na mnoga pitanja poput plaćanja ulaza u muzeje ili ilegalnog „skidanja“ muzike… Ona koristi internacionalne primere i skorašnja istraživanja i ne pretpostavlja da čitalac poznaje ekonomiju.

Times Higher Education


Menadžment u kulturi

Kreativne industrije

28/02/2015

Priredio Džon Hartli
Clio, Beograd, 2007

Spajajući inovativne eseje iz najrazličitijih disciplina, Kreativne industrije beleže kako se kultura stvara, nudi i širi u tehnološki dobro opremljenom i globalizovanom svetu. Ova knjiga predstavlja prvu sistematičnu analizu svih izazova koje pružaju kreativne industrije u svetu u kom su inovacija i rizik neophodni i za ekonomske i za kulturne poslovne poduhvate, u kom znanje i ideje stvaraju prihode i vode modernizaciji društva, i gde su globalizacija i nove tehnologije deo svakodnevnog života i iskustva. Trideset eseja koje su napisali vodeći svetski stručnjaci obuhvataju nekoliko oblasti, uključujući multimedijske industrije, izdavaštvo, televizijsku produkciju, urbani razvoj i video-igrice. Svih šest odeljaka pripremili su vrhunski stručnjaci što knjigu svrstava u korisnu, privlačnui misaono stimulativnu kolekciju studija o kreativnoj kulturi.


Menadžment u kulturi

Digitalni marketing

28/02/2015

Ivan Bauer
Zavod za udžbenike, Beograd, 2013

Knjiga “Digitalni marketing” autora Dr Ivana Bauera predstavlja ulazna vrata u jedan novi, drugačiji svet – svet digitalnog marketinga. Kako definisati ili kako razumeti digitalni marketing? Kao svet sličan onom iz “Alise u zemlji čudesa” – sa brojnim mogućnostima, ali ne baš uvek potpuno razumljiv. Knjiga koja je pred vama treba da vam približi te “magične” mogućnosti i razjasni poneku nedoumicu – jednom rečju, da vam put kroz fantastični svet digitalnog marketinga učini zanimljivijim.


Menadžment u kulturi

Marketing u izdavaštvu

28/02/2015

Alison Baverstok
Clio, Beograd, 2001

Knjiga Marketing u izdavaštvu predstavlja dragocen priručnik namenjen svima koji se bave stvaranjem i distribucijom knjiga u najširem smislu (izdavači, reklamni agenti, novinari, bibliotekari). U njoj je dat detaljan prikaz tržišta knjiga, razložen po segmentima, kao i načine i procese kroz koje se knjige predstavljaju javnosti i prodaju. To je prva knjiga ove vrste kod nas. Izuzetno je aktuelna jer pokriva i oblast elektronske trgovine knjigama.


Menadžment u kulturi

Socijalni marketing

28/02/2015

Filip Kotler Ned, Roberto Nensi Li
Clio, Beograd, 2009

Ot­ka­ko je po­čet­kom se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka pr­vi put pri­me­njen u obla­sti pla­ni­ra­nja po­ro­di­ce, so­ci­jal­ni ma­r­ke­ting je, i na me­đu­na­rod­nom i na dr­žav­nom ni­vou, la­ga­no ušao u raz­li­či­te obla­sti dru­štve­nog ži­vo­ta. On se sa­da po­ja­vlju­je u pro­gra­mi­ma ko­ji se ba­ve po­slo­va­njem, jav­nim zdra­vljem, fo­r­mi­ra­njem sta­vo­va jav­nog mnje­nja i upra­vlja­njem ži­vot­nom sre­di­nom. Bu­du­ći da i da­lje po­sto­ji po­tre­ba za još mno­go edu­ko­va­nja i is­tra­ži­va­nja, osnov­na na­me­na knji­ge je­ste da do­pri­ne­se ubr­za­nom raz­vo­ju ovog pod­ruč­ja. Auto­ri po­ka­zu­ju da je so­ci­jal­ni ma­r­ke­ting ve­o­ma mo­ćan skup kon­ce­pa­ta i sred­sta­va ko­ji nam mo­že po­mo­ći da se uhva­ti­mo u ko­štac s dru­štve­nim pro­ble­mi­ma i ne­že­lje­nim ob­li­ci­ma ljud­skog po­na­ša­nja. Knji­ga sa­ži­ma sva neo­p­hod­na zna­nja: ključ­ne kon­cep­te, vi­še­fa­zne pro­ce­se za raz­voj so­ci­jal­no ma­r­ke­tin­ških pro­gra­ma i pri­me­re iz prak­se. Na­me­nje­na je stu­den­ti­ma ma­r­ke­tin­ga, za­po­sle­ni­ma u jav­noj upra­vi, pro­fe­si­o­nal­ci­ma u obla­sti so­ci­jal­nih slu­žbi.


Menadžment u kulturi

Marketing u kulturi i umetnosti

28/02/2015

Fransoa Kolber
Clio, Beograd, 2010

Marketing je dugo bio isključen iz kulturne sfere budući da je isključivo dovođen u vezu s profitom i trgovinom. Kako se, međutim, na marketing sve više gleda kao na proces zbližavanja preduzeća i potrošača, ustanove kulture u njemu sada vide skup alatki u službi umetničke misije. U knjizi su opisani osnovni koncepti marketinga, od tradicionalnih gledišta do primene u oblasti umetnosti i kulture. Ovo delo je namenjeno menadžerima u institucijama kulture, a zainteresovaće i menadžere javnog sektora, ljude zadužene za sponzorske budžete i studente marketinga.


Menadžment u kulturi

Uzbudljivi gradovi

28/02/2015

Greg Ričards i Robert Palmer
Clio, Beograd, 2013

Svaki grad ima svoj ritam, svaki je po nečemu prepoznatljiv i jedinstven, svaki je na određeni način udoban za svoje žitelje i zbog nečega primamljiv za goste. Prepoznavanje preimućstava i građenje strategije na osnovu njih stvaraju imidž grada koji doprinosi sveopštem kulturnom, ekonomskom i društvenom napretku. Kulturne manifestacije su jedan od efikasnih načina da grad izgradi svoj identitet i da se razvija. Autori ove knjige, stručnjaci u oblasti marketinga u kulturi Greg Ričards i Robert Palmer, analiziraju moguće načine na koje manifestacije kulture, poput festivala, izložbi i sajmova, pomažu gradovima da postanu prijatnija i poželjna mesta za život. Svoja zapažanja ilustruju iskustvima gradova koji su tokom protekle tri decenije nosili titulu „Evropska prestonica kulture”.


Menadžment u kulturi

Destinacija kao brend

28/02/2015

Najdžel Morgan, Anet Pričard, Rodžer Prajd
Clio, Beograd, 2014

Da li određena mesta imaju privlačnost i ugled koje zaista zaslužuju? Ne uvek. Veoma je teško ubediti ljude da promene svoje utiske, o tome koja su mesta poželjna za život, za rad, za studiranje ili za odmor, pa čak i ikuda bi bilo najbolje otići na jednodnevni izlet ili upoznavanje kulturne baštine.

Globalna tržišna utakmica navela je mnoge turističke destinacije, od malih odmarališta i banja do čitavih zemalja da usvoje tehnike brendiranja slične onima koje su koristili Koka-kola, Najki ili Soni kako bi izgradile prepoznatljiv imidž i privukle što veći broj posetilaca.

Usredsređujući se na čitav niz studija slučaja širom Evrope, Amerike, Afrike, Srednjeg Istoka i Azijskog Pacifika, autori ove knjige ukazuju nam na to da brendiranje usmereno na jasno definisane ciljne grupe, određene na osnovu istraživanja, a i motivisanja potoršača, vodi ka sigurnom uspehu.


Menadžment u kulturi

Muzeji i granice moći

28/02/2015

Ljiljana Gavrilović
XX vek, Beograd, 2011

Muzeji su tema koja u novije vreme postaje atraktivna i za naučnike u Srbiji. Izlazi sve više knjiga o različitim aspektima muzejskog rada, osnovan je Centar za muzeologiju i heritologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (još uvek pri Odeljenju za istoriju umetnosti), prijavljuju se masteri i doktorati iz oblasti muzeologije, ili zaštite kulturnog nasleđa u najširem smislu. Tako je tema koja je, iako potpuno trendy u svetskim razmerama, a u Srbiji doskora bila u potpunosti zanemarena, konačno našla svoj put do šire naučne i stručne zajednice, što bi trebalo da rezultira pronalaženjem boljih puteva od muzeja do njihove (potencijalne) publike, između onoga za šta se ljudi interesuju i onoga čime se muzeji bave. Primera novih pristupa muzejima sve je više (ukupan rad Muzeja istorije Jugoslavije, pojedine izložbe Istorijskog muzeja Srbije, na primer, ili izložba Plastične devedesete u Etnografskom muzeju u Beogradu), ali je to samo kap u moru svakodnevne konvencionalne muzejske ponude.

Ključna pitanja kojima se bavim u ovoj knjizi su teorijski odnosi između muzeja, društva i politika identiteta, koji bitno utiču na to kako se shvata kulturno nasleđe i kako se gleda na funkciju muzeja. Ovde takođe pišem i o odnosu između muzeologije i antropologije, kao moje “matične” discipline, ali i između muzeja i popularne kulture i savremenog sveta uopšte. Sintagma u naslovu knjige granice moći odnosi se na različite vrste granica: ideološke, fizičke, simboličke, samorazumljive, na sve one granice koje svakodnevno sputavaju naše živote, teraju nas na zaobilaženje, preskakanje ili čekanje.

Iako su mi, prilikom rada na ovim tekstovima, mnoge stvari postale znatno jasnije (svako od nas piše prvenstveno da bi samom sebi odgovorio na pitanja koja postavlja), i dalje je ostalo mnogo tema o kojima treba razmišljati i koje ostaju otvorene za neke druge tekstove i neke druge knjige. (Iz predgovora)


Menadžment u kulturi

Muzeologija

28/02/2015

Noemi Druge, Andre Gob
Clio, Beograd, 2009

U ovom delu autori su uspeli u nameri da pokriju široku lepezu gledišta o muzejima, da prikažu njihove veze, da objasne uslove za neophodno usklađivanje različitih funkcija koje muzej treba da obavlja unutar društva. Posebnosti svakog od muzeja (muzeji umetnosti, nauke, društva, istorije, itd.) obrađene su u kontekstu povezanosti svih vrsta muzeja s ciljem da se jasno prikažu osobenosti muzeja kao institucije.


Menadžment u kulturi

Muzej i publika

28/02/2015

Priredila Klod Žilbe
Clio, Beograd, 2005

Delo Muzej i publika namenjeno je muzeološkim stručnjacima, zaposlenima u muzeju, ali i muzejskoj publici. Ovo savremeno, inovativno štivo koje nas uči da su muzeji mesta rasta, razvoja i akcije, napisano je u skladu sa shvatanjem da se „muzeji ne bave predmetima već ljudima”. Posredi je knjiga koja menja naša uvrežena shvatanja o muzejima, njihovoj statičnosti i imunosti na inovacije. Takva slika muzeja poslednjih decenija u svetu znatno se izmenila.

Muzeji su sada postali fleksibilnija institucija, osetljivija na prostor i vreme koji je determinišu, bliža životu, potrebama i željama svojih korisnika. Muzeje treba doživeti kao mesta žive istorije, kao laboratorije, radionice, aktivne učionice. Tekstovi sabrani u toj knjizi ukazuju na raznovrsne ideje što ih francuski muzeji sprovode u radu s publikom, i otvaraju široke vidokruge primenljive i u našim uslovima. Muzej i publika delo je koje predlaže malu muzejsku revoluciju koja će muzeje učiniti mestom akcije, muzejske stručnjake stvaraocima realnosti, a posmatrača pretvoriti u aktivnog učesnika.

Knjiga je rezultat seminara koji su zajedno organizovali Muzejsko društvo Srbije, tadašnji Jugoslovenski komitet ICOM-a i Francuski kulturni centar.


Menadžment u kulturi

Muzeji i etika

28/02/2015

Priredio Gari Edson
Clio, Beograd, 2003

Razvoj muzeja poslednjih godina primorao je muzeologe i sve koji u muzejima rade da u većoj meri obrate pažnju na etička pitanja. Na profesionalce u ovoj oblasti sve se više gleda kao na članove svojevrsne etičke zajednice. Svaki pojedinac u toj zajednici mora da poseduje lično osećanje odgovornosti i da deluje u skladu sa etičkim standardima.

Delo Muzej i etika razmatra kako teorijska, tako i praktična pitanja, kao što je nabavka artefakata, prava domorodačkih grupa, vraćanje predmeta u zemlju porekla, politika izlaganja, zaštita predmeta, uloga obrazovanja, kao i svakodnevno rukovođenje muzejima. Svi oni koji se bave muzejima, bilo da su rukovodioci zbirki, kustosi, ili članovi nekog odbora imaju etičku obavezu, kako prema muzejskoj profesiji, tako i prema publici. Ova knjiga treba da omogući profesionalcima i proučavaocima da stvore odgovorniju muzejsku zajednicu koja ima sluha za zahteve drugih.


Next Page »

Archives