Novi poziv za projekte u okviru programa Horizont 2020

Novi poziv za projekte u okviru programa Horizont 2020

04/02/2015

Horizont 2020 je osnovni program Evropske unije za finansiranje nauke i tehnološkog razvoja. Reč je o novom, integrisanom sistemu finansiranja, koji obuhvata sve programe za istraživanja i inovacije koji su bili finansirani kroz opšti program za istraživanje i tehnološki razvoj, program CIP i program Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju. Ključni segmenti ovog programa su izvrsnost u nauci (Excellence in Science), liderstvo u industriji (Industrial Leadership) i društveni izazovi (Social Challenges). Cilj programa je pronalaženje načina za ekonomski napredak, posebno kroz podršku malim i srednjim preduzećima sa potencijalom da jednoga dana budu vodeće kompanije na globalnom nivou.

Otvoren je za učešće svih istraživačkih grupa na univerzitetima, istraživačkih instituta, pojedinačnih istraživača, malih i srednjih preduzeća, velikih kompanija, kao i ostalih vladinih, nevladinih i privatnih organizacija i institucija. Ukupan budžet do 2020. godine iznosi 80 milijardi evra.

Više informacija o programu Horizont 2020 može se naći na zvaničnoj prezentaciji programa: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en, kao i na zvaničnom portalu programa za Srbiju: www.horizont2020.rs. Takođe, Računarski centar Univerziteta u Beogradu pokrenuo je sajt sa relevantnim informacijama o ovom programu www.h2020.rcub.bg.ac.rs.

Poziv za apliciranje može se naći na sledećoj internet stranici. (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/ h2020-reflective-6-2015.html) Pojednostavljena pravila za predaju predloga projekata kao i za upravljanje projektima obezbeđuje aplikantima lakše učešće u programu. Praktična uputstva mogu se naći na linku: H2020 online manual. (https://ec.europa.eu/ research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html)