Zadužbina Ilije M. Kolarca: Take over

Zadužbina Ilije M. Kolarca: Take over

08/02/2015

Projekat Take over iniciran je sa ciljem da kroz dvogodišnji proces edukacije, razmene i drugih aktivnosti pomogne organizacijama učesnicama da redefinišu svoje programe orijentišući ih više ka publici mlađe generacije.

Tako će svaka od institucija pokušati da sagleda svoje postojeće sadržaje i usvoji predloge koje preldože novooformljeni „odbori mladih“ čiji je zadatak da daju preporuke za programe namenjene svojim vršnjacima. Akcenat Kolarca će u skladu sa dosadašnjom programskom politikom biti usmeren na obnavljanje publike programa klasične muzike.

Projekat predlaže inovativni model razvoja ponude i potražnje zasnovan na usvajanju mišljenja predstavnika mlade publike. Tokom projektnog procesa, predstavnici institucija će sa pridruženim „odborima mladih“ proći niz treninga za usvajanje evropskih (s posebnim akcenom na britanska i finska) iskustava i znanja na ovom polju. Ovo će biti od velike pomoći u samom usvajanju novih tehnika i poboljšanja komunikacije sa mladima. Na drugoj strani, učesnici u „odborima mladih“ imaće priliku da se upoznaju sa evropskim kulturnim tržištem i da u svoju zemlju prenesu najbolje od savremenih tendencija i praksi, usvajajući nove veštine potrebne za buduće lidere u kulturi.

Na samom kraju procesa, svaka od partnerskih institucija će na osnovu stečenih iskustava i znanja organizovati višednevne događaje (Kolarac Take over) posvećene upravo promociji novih programa nastalih na osnovu preporuka proisteklih iz dvogodišnjeg rada i istraživanja.

Plan aktivnosti uključuje: studijske posete, radionice, istraživanja i ankete, evropski seminar, seriju sednica „odbora mladih“, mentorstva, Take over događaj(e), eksternu evaluaciju, završni seminar i osnivanje onlajn platforme za potrebe promocije i daljeg nastavka razmene iskustava i znanja.

Rezultati projekta zasnivaju se na promociji inkluzivnog pristupa u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti na području Evrope, sa jakim uticajem na lokalne sredine. Takođe, kroz pomenuti proces institucije bi trebalo da sagledaju i redefinišu postojeće programe na osnovu preporuka same publike. Posebni rezultati biće vidljivi u pogledu usavršavanja pojedinaca, budućih kulturnih lidera sa proširenim znanjima u skladu sa savremenim trendovima evropskog kulturnog tržišta.

Ciljevi projekta: promocija inkluzivnog pristupa za mlade koji će usvajanjem novih znanja i veština uticati na redefinisanje postojećih programa u okviru institucije; primena usvojenog kroz preporuke i zaključke i praktičnu organizaciju Take over događaja u prostoru institucije; jačanje snaga profesionalaca u kulturi i umetnosti što će kasnije doprineti tome da oni budu promena koja će usloviti ponovno promišljanje i prilagođavanje programske politike; podrška novoj generaciji lidera u kulturi na lokalnom nivou.

Ovakvim pristupom, sama institucija stvara buduće donosioce odluka, upoznate sa okruženjem i potrebama publike.

www.kolarac.rs