Godišnjak foruma za međunarodne odnose

Godišnjak foruma za međunarodne odnose

28/02/2015

Priredili Svetlana Đurđević-Lukić, Jovan Ilić i Mihajlo Ramač
Službeni glasnik, Beograd, 2010, saizdavaštvo sa Evropskim pokretom u Srbiji

Godišnjak razmatra delovanje i uticaj evropske integracije u okvirima spoljne politike i međunarodnih odnosa. Imajući u vidu savremena kretanja u međunarodnim političkim i ekonomskim odnosima, prilozi sabrani u Godišnjaku nastoje da podstaknu raspravu o mestu i načinu konsolidovanja demokratskih vrednosti našeg društva i njegove modernizacije.