Komunikacija i kultura, Sa uvodom u semiotička istraživanja

Komunikacija i kultura, Sa uvodom u semiotička istraživanja

28/02/2015

Jasna Janićijević
Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2006

Osnovni karakter filoloških, teorijsko-umetničkih i kulturoloških studija kroz koje je najpre prošla J. Janićijević, kao da ju je, po prirodi stvari, opredelio da se u ovom radu pozabavi pitanjem semiotičkog aspekta komunikacije, istražujući dominantno mesto i ulogu “jezika” u sistemu opštenja, čemu je posvećen noseći deo studije Komunikacija i značenje.