Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura u tranziciji, broj 140

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Kultura u tranziciji, broj 140

28/02/2015

Uredio Aleksandar Prnjat
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013