Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Likovna umetnost kao mediji komunikacije, broj 131

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Likovna umetnost kao mediji komunikacije, broj 131

28/02/2015

Uredila Angelina Milosavljević
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2011