Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Misija, broj 138

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Misija, broj 138

28/02/2015

Uredila Vladislava Gordić Petković,
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2013