Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Nova muzeologija, mapiranje politika prostora, broj 144

Kultura, Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Nova muzeologija, mapiranje politika prostora, broj 144

28/02/2015

Uredila Mariela Cvetić
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, Beograd, 2014