Kulturna politka u oblasti muzike

Kulturna politka u oblasti muzike

28/02/2015

Natalija Macura
Zadužbina Andrejević, Beograd, 2006

Predmet ove monografije je kadrovska politika, te njena instrumentalizacija u obrazovnoj, kulturnoj i medijskoj politici. U okviru rada prikazana je kadrovska politika u ustanovama obrazovanja, medija, muzičkoj manifestaciji i kulturnoj industriji, u oblasti muzike, čime se pružio uvid u aktuelno stanje na današnjoj srpskoj kulturnopolitičkoj sceni. Pored kadrovske politike koja je jedan od instrumenata obrazovne, kulturne i medijske politike, za njeno sagledavanje korišćeni su i ostali instrumenti kulturne politike (strateško planiranje, finansije, zakonodavstvo, marketing, međunarodna saradnja). Posle prvog retrospektivnog dela koji se bavi prethodnim istraživanjima o položaju muzičkih kadrova kroz istoriju društva, druga celina, (od drugog do petog poglavlja), analizira uzročno-posledične odnose kulturne politike i menadžmenta u kulturi kojima su država i javne ustanove kulture prethodne Jugoslavije, tj. Srbije, od početka XX-og veka do danas uticale na razvoj muzičkog stvaralaštva. Ovaj centralni deo bavi se i analizom četiri različite oblasti koje su vezane za oblast muzike – obrazovanje, muzičke manifestacije, mediji i kulturna industrija, te njihovim teorijskim determinatama, putevima instrumentalizacije i zaključnim analizama kadrovske politike u tim oblastima. Treći, za­ključni deo organizuje činjenice ta­ko da vo­de razumevanju problema kadrovske politike u oblasti muzike i sadrži perspek­tiv­no, projektno-modelsko razvijanje i ispitivanje novih, efikasnijih i efektivnijih načina organizovanja, uređivanja, upravljanja i usmeravanja muzičkog stvaralaštva. Na osnovu složenih analiza, na kraju se donose preporuke za strategiju reforme kadrovske politike u institucijama obrazovanja, kulture i medija u oblasti muzike. Time je u potpunosti ostvaren cilj da se analizom stanja kadrovskih resursa u oblasti muzike sagledaju mogućnosti unapredjenja postojeće prak­se i preporuče potrebni reformski koraci koji se moraju preduzeti u cilju poboljšanja ovog stanja.