Menadžment i kreativnost

Menadžment i kreativnost

28/02/2015

Kris Bolton
Clio, Beograd, 2010

Autor u ovoj knji­zi pre­i­spi­tu­je ste­re­o­tip­no vi­đe­nje o su­protsta­vlje­no­sti kre­a­ti­va­ca i bi­ro­kra­ta. Kre­a­tiv­nost se, sma­tra autor, ne svo­di sa­mo na spon­ta­no ot­kri­va­nje i in­spi­ra­ci­ju, ona je ta­ko­đe sa­mo­sve­sni, na­me­rom upra­vljen pro­ces. Shod­no to­me, me­na­žment ni­je ob­li­ko­van is­klju­či­vo ra­ci­o­nal­nim pro­ce­si­ma, već uklju­ču­je i uvid, in­tu­i­ci­ju, kre­a­tiv­nost i ri­zik. Bil­to­no­vo na­sto­ja­nje da una­pre­di raz­u­me­va­nje od­no­sa me­nadž­men­ta kre­a­tiv­no­sti i kre­a­tiv­nih pri­stu­pa me­nadž­men­tu te­me­lji se na ra­du te­o­re­ti­ča­ra me­nadž­men­ta i te­o­re­ti­ča­ra kre­a­tiv­no­sti, kao i na prak­tič­nom is­ku­stvu po­je­di­na­ca za­po­sle­nih u kre­a­tiv­nim in­du­stri­ja­ma. Nje­gov rad nas usme­ra­va ka ši­rem raz­ma­tra­nju re­le­vant­no­sti kre­a­tiv­nih pro­ce­sa i struk­tu­ra u okol­no­sti­ma no­ve, kre­a­tiv­ne eko­no­mi­je. Me­nadž­ment i kre­a­tiv­nost za­pra­vo do­ka­zu­je glav­nu te­zu: naj­bo­lji re­zul­ta­ti po­sti­žu se u su­sre­tu sve­ta kre­a­tiv­no­sti i sve­ta  bi­zni­sa.