Nova paradigma za bolje razumevanje savremenog društva

Nova paradigma za bolje razumevanje savremenog društva

28/02/2015

Alen Turen
Službeni glasnik, Beograd, 2011

Francuski sociolog i aktivista Alen Turen nudi nove i originalne odgovore u tumačenju dramatičnih promena kroz koje prolazi savremeno čovečanstvo. Turen smatra da su aktuelni procesi i krize koje ih prate izraz dubinske promene globalnog društva koja se može porediti sa promenom tokom XIX veka kada je kapitalizam dotadašnju vladajuću političku paradigmu zamenio novom, ekonomskom i socijalnom paradigmom, koja je potom obeležila XX vek. U toku je uspostavljanje nove paradigme, smatra Turen, koja dolazi kao posledica delovanja globalizacije, tog ekstremnog oblika kapitalizma, koja je potpuno razdvojila ekonomiju od drugih društvenih institucija, posebno socijalnih i političkih, koje je više ne mogu kontrolisati. Ovi procesi su rezultirali potpunom fragmentacijom društva, socijalnim raspadom i opštom desocijalizacijom, tako da se umesto stare, socijalne paradigme, uspostavlja nova, po Turenovom mišljenju, kulturološka paradigma. Ta nova paradigma zahteva novu terminologiju i pristup kako bi se imenovali novi akteri, kon? ikti i predstave o kolektivnom i ličnom životu koje oblikuju današnju sliku sveta. Turen u prvom delu knjige govori o kraju “socijalnog”, a u drugom delu se bavi ključnim pojmovima nove paradigme, pojmovima subjekta i kulturoloških prava. On opisuje globalni prelaz sa socijalnog jezika o kolektivnom životu na jezik kulture, prelaz koji prati i jedna vrsta mutacije izazvane brzim razvojem direktnog odnosa subjekta sa samim sobom, bez metasocijalnih posrednika, a koja ima širi značaj: zajednice okrenute ka spolja i osvajanju sveta zamenile su zajednice okrenute ka unutra i pojedincima koje u njima žive. U poslednjem delu knjige Turen opisuje taj veliki preokret u kome vodeću ulogu imaju žene.