Monthly Archives: October 2015

We are Europe

26/10/2015

Magnetic Field B (Resonate festival), Beograd

„We are Europe“ projekat saradnje osam festivala – foruma koji nastoji da promoviše elektronsku, nezavisnu, digitalnu i vizuelnu kulturu u Evropi. Ovaj projekat odvijaće se tri godine i sastojaće se od dva dela: umetničkog i profesionalno-političkog dela. Svaki od saradnika predložiće program za svojih sedam partnera kao deo njihovih festivala: pedesetšest tematski definisanih scena, umetničke pozadine, cartes blanches programe, koncerte, nastojeći da se instalacijama predstavi snažan kulturni diverzitet unutar same umetničke i kulturne scene,  praveći ravnotežu između vodećih i mladih umetnika u usponu, na taj način mešajući lokalne – nacionalne, evropske i svetske umetnike što će dovesti do važnog interkulturnog dijaloga među njima. Pozvani festival biće kustos programa, scene ili projekta. Evropski umetnici će biti izlagani a umetnički pravac svakog saradnika biće vrednovan i predstavljen lokalnoj publici koja će promovisati gostujući evropski događaj kako bi se razvila njegova publika i prepoznatljivost, šireći njegov identitet i kulturu kroz čitavu Evropu. Takođe, ideja je predstaviti mlade talentovane umetnike evropskoj publici i dovesti ove nove umetnike na scenu najvećih međunarodnih festivala kroz jaku profesionalnu vidljivost i podršku partnerskih festivala. Cilj profesionalne komponente „We are Europe“ projekta je podsticanje mobilnosti ideja i stvaranje političke svesti u Evropi kroz konferencije i debate koje će organizovati svaki partnerski događaj. Dvadesetčetiri profesionalna foruma biće održana tokom tri godine saradnje sa fokusom na strategije obnove i kulturne politike u Evropi, redefinisanje preduzetništva u kulturi i kroz ulogu kulture u gradovima sutrašnjice.


Europe Comics

26/10/2015

Izdavačka kuća Darkwood, Beograd

Projekat Europe Comics se sastoji u stvaranju evropskog digitalnog kataloga sastavljenog od originalnih autorskih stripova nastalih širom kontinenta, prevedenih na engleski.

Osnovni cilj projekta je da se omogući šira rasprostranjenost evropskih dela Devete umetnosti putem digitalne tehnologije i univerzalno prepoznatljivog jezika. Na taj način, omogućava se izdavačkim kućama iz Evrope da prikažu radove domaćih autora ne samo izvan granica njihovih zemalja, već izvan granica Evrope, dopirući do tržišta koja nisu dovoljno upoznata sa radovima evropskih autora, kao što su SAD i Daleki istok, čime bi se doprinelo proširenju baze čitalaca, ali i stvaranju novih mogućnosti za ugovaranje prava na licence i adaptacije.

Uloga Darkwooda, kao partnera u projektu, je da napravi selekciju, obezbedi originalne materijale domaćih autora i prevede ih na engleski jezik, dok je za tehničku pripremu i plasman kao e-comics, marketing i distribuciju zadužen nosilac projekta, agencija sa sedištem u Francuskoj – Mediatoon. Projekat Europe Comics je uspešno konkurisao u okviru programa Еuropean Cooperation Projects. Trajanje projekta je 48 meseci.


Next accelerator

26/10/2015

Univerzitet umetnosti u Beogradu

„NE©XT Accelerator“: Stvara transnacionalne puteve koji imaju za cilj pokretanje međunarodne karijere za generacije talentovanih umetnika u usponu, omogućavajući im da žive od kreativnog rada. Ovako kulturni inkubatori postaju više preduzetnički nastrojeni, inovativni i transnacionalni. Pospešujući transnacionalnu mobilnost i preduzetničke mogućnosti za učenje za diplomirane umetnike, predavače umetnosti i kustose. Slaveći najnovije umetničko stvaralaštvo, prevazilaze se okviri matičnih disciplina, žanrova, medijuma i publike. Namera nam je da spojimo mlade umetnike sa bitnim ljudima u kulturi i kreativnom radu, sektorima i preduzećima. Promovišemo nacionalni i evropski kulturni i kreativni sektor kao pokretač ekonomske i društvene inovacije. Formirajući tri aspekta NEU/NOW festivala,  koji je važan evropski kulturni događaj prikazuju se najbolji radovi skoro diplomiranih umetnika. Saradnja sa forumom Prix Europa iz Berlina, muzejem fotografije „Foam“, „Southbank“ centrom iz Londona i sajmom „Art Basel“predstavlja nova područja razvoja za NEU/NOW umetnike na kojima mogu da prikažu svoje radove. Razvijajući „Digital Support Interface“ koji NEU/NOW alumnistima pruža jedinstvene prilike da prikažu svoj rad, a privlači pažnju međunarodnih kustosa, direktora, poslovnih ljudi i drugih kulturnih aktera. Program „Incubator“ istražuje kulturne kreativne inkubatore, testira inovativne modele i pokreće Mrežu za podršku (Support Network), čime prakse inkubacije postaju inovativne i transnacionalne. Teme projkta koje se ponavljaju: „trening o međunarodnoj karijeri“, „inovativna inkubacija“, „preduzetništvo u kulturi“, „novi poslovni modeli“, „pristup finansijama i crowd funding“ i „novi načini posmatranja kreativnosti i publike“ pretvaraju se u formate za trening stvarajući privlačan ambijent za učenje i razmenu. Projekat vodi Evropska liga instituta za umetnost – ELIA (European League of Institutes of the Arts), u saradnji sa evropskim organizacijama za visoko umetničko obrazovanje i partnerima iz četrnaest zemalja, predstavljajući preko hiljadu institucija i milion umetnika u usponu. Ključni događaji odvijaće se u Bazelu, Firenci, Amsterdamu i Briselu.


Aghet – The Great Catastrophy

26/10/2015

No borders orchestra, Beograd

Na turskom jeziku izraz ağıt koristi se da označi lelek, glasovnu ekspresiju oplakivanja.

Međutim, sve do danas ne postoji opšteprihvaćen naziv za ono što se dogodilo Jermenima na prostoru današnje Turske u drugoj deceniji XX veka kao ni za niz događaja koji su se odvijali od 24. aprila 1915. godine. Pre nego što su Ujedinjene nacije definisale izraz „genocid“1948. godine, jermenski autori nazivali su protivzakoniti progon svog naroda iz Turske Aghet – katastrofa.

Procenjuje se da su masakri i marševi smrti u Osmanskom carstvu odveli u smrt do jedan i po milion Jermena. Kao najvažniji saveznik Turske tokom Prvog svetskog rata, Nemačko carstvo je takođe bilo upleteno u ove protivzakonite akte: Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke smatralo je prikladnim da zanemari izveštaje o deportaciji i napadima od strane Mladoturskog pokreta. Neki nemački službenici su čak imali aktivnu ulogu u zločinima nad jermenskom populacijom.

Danas većina istraživača posmatra događaje iz 1915. godine kao prvo sistematsko uništavanje naroda koje je služilo kao šablon za sve potonje etnički motivisane kampanje uništenja i mržnje, a koji su aktuelni i danas. Bilo da govorimo i svoj pogled usmerimo na Holokaust, Kambodžu, Ruandu ili bivšu Jugoslaviju, te Darfur ili nemire u Istočnom Timoru, u pozadini nasilja su motivi kulturne ili verske prirode.

Zato što je geopolitička scena i dalje nepredvidiva, Aghetima za cilj da donese mnogo više od jednog sofisticiranog umetničkog čina komemoracije. Naime, projekat će težiti interakciji sa publikom kroz otvoren i nepristrasan dijalog čiji će zaključci prevazilaziti ograničenja koncertne dvorane.

Ova jedinstvena inicijativa, koja će se poklapati sa stogodišnjicom od početka deportacija, uključuje i spajanje  muzičara i kompozitora iz Jermenije, Turske i Nemačke, ne samo u znak sećanja na događaje iz 1915. godine već i da bi se iskoristila prilika za nastanak novog zajedničkog početka. Zajedno sa njihovim saradnicima iz Jermenije i Turske, simfonijski orkestar „Dresdner Sinfoniker“ napravio je koncetni projekat „Aghet“kao impresivni čin pomirenja koji pokazuje budući put u bavljenju posledicama konflikata širom sveta.

Za miroljubivi svet rođen iz ruina prošlosti.

Sledeći projekte „Hasretim“i „Dede Korkut“, „Aghet“je treći i poslednji deo trilogije u kojoj se simfonijski orkestar „Dresdner Sinfoniker“ bavi istorijom i kulturom Anadolije i Kavkaskog regiona razmatrajući koncepte njihove kulturne pozadine i identiteta. U opisanom muzičkom istraživanju ovog regiona susreću se orijentalno sa zapadnjačkim, koji ovo podneblje menjaju i prožimaju se jedno drugim, i čija se regionalna važnost, kao kulturnog mosta, nikada ne može previše naglasiti.

„Aghet“– Katastrofa kao prilika za novi početak. U slobodi umetnosti leži moć kojom se stvara nova putanja. Zajedničko sećanje kao odskočna daska za bolju budućnost.


Projekti evropske saradnje 2015

Evropskа mrežа zа аudiovizuelno stvаrаlаštvo

26/10/2015

„Magnetic field B“ (Resonate festival), Beograd

Evropska mreža za savremeno audiovizuelno stvaralaštvo (European Network for Contemporary Audiovisual Creation) ima za cilj da podstiče inovativnost zasnovanu na kombinaciji znanja, iskustva i resursa svojih članova, interdisciplinarnu i komplementarnu viziju. Njihov doprinos procesu kroz koji stvaraoci prolaze u oblastima istraživanja, produkcije, edukacije i širenja novih audiovizuelnih praksi rezultovaće efektivnijom implementacijom inovativnih rešenja koja se mogu širiti, koja su održiva i koja dovode novu audiovizuelnu kulturu bliže širokoj javnosti i audiovizuelnoj industriji. Štaviše, ova mreža će podsticati interakciju i saradnju među profesionalcima u Evropi koji se bave stvaranjem i razvojem i koji neguju i jačaju intermedijalna istraživanja. Trening se posmatra kao strateški stub ovog projekta na različitim nivoima u svrhu jačanja sposobnosti stvaralaca da prošire i utvrđuju i podržavaju svoje znanje i veštine i na taj način prošire svoj doprinos raznim kreativnim i kulturnim industrijama, uz jasnu svrhu povećanja kritične mase i dovođenje opisanih praksi bliže široj publici, a sve zasnovano na kolektivnom učešću i kritičkom osvrtu, kroz akcije koje nas usmeravaju da preispitamo okolinu u kojoj živimo. Takođe, cilj nam je da istražimo kako se ovi pomaci mogu razviti i preneti u industrije koje nisu strogo kulturne ili kreativne. Sa šest evropskih partnera iz pet zemalja (Španija, Francuska, Srbija, Nemačka i Austrija) i četiri vanevropska saradnika koji su iz Švajcarske, Kanade i Meksika, projekat će uključivati sledeće aktivnosti: dvadeset istraživačkih i produkcijskih rezidencija, dvanaest serija radionica za ekspertski trening, dva sastanka o razvoju i stvaralaštvu i dvadesetčetiri javne prezentacije rezultata putem performansa, instalacija i izložbi, pored diskusija, konferencija i okruglih stolova gde će se predstaviti procesi i raspravljati važni problemi za mrežu i njenu publiku.


Projekti evropske saradnje 2015

Proširena estetska edukacija

26/10/2015

Centar za nove medije Kuda.org, Novi Sad

Projekat „Proširena estetska edukacija“ predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje između pet organizacija: Centar za nove medije_kuda.org (Srbija), Multimedijalni institut (Hrvatska), Berliner Gazette (Nemačka), Kontrapunkt (Makedonija) i Kulturtreger/Booksa (Hrvatska), uz pridruženog člana – organizaciju MayDay Rooms (Velika Britanija). Projekat je iniciran 2012. godine, a njegovo pokretanje je bilo podržano programom Kultura 2007-2013 Evropske komisije, za period 2012-2014. godina.

Projekat se zasniva na saradnji i bogatom iskustvu organizacija-projektnih partnera kada su u pitanju oblasti umetničke produkcije, kritičke teorije, digitalne kulture i kreativne edukacije i situira se na granici između estetike i edukacije. Njegov inovativni karakter leži u povezivanju različitih kulturnih i umetničkih konteksta i različitih praksi, rezultirajući intenzivnim istraživanjem modela za kritičku edukaciju u umetnosti i kulturi. Projekat je usmeren na angažovanje i pokretanje neposrednog organizaciono-institucionalnog okruženja svake partnerske organizacije, i na odvajanje naših praksi od procesa komunikacije i puke razmene informacija, da bi se produbio već kreiran ambijent saradnje i razmene znanja i veština u pravcu uspostavljanja novih oblika saradnje i produkcije, te u pravcu izumevanja jezika i institucija (saradnje), u cilju razvoja budućih institucionalnih i organizacionih partnerstava.

Polazeći od prosvetiteljskog koncepta estetske edukacije, projekat istražuje oblike inicijacije u iskustvo i praksu umetnosti koja zadržava sopstvenu autonomiju, kao i njene emancipacijske dimenzije bez upadanja u dihotomije komercijalizacije umetnosti ili pak njenog svođenja na socijalnu uslugu. Upravo je estetska edukacija ta koja razume umetnost i kulturu koje se istovremeno nalaze na distanci od i u dijalogu sa ostalim sferama društva. Projekat upravo za cilj ima uspostavljanje takvog odnosa prema umetnosti i kulturi, kroz proizvodnju umetničkih dela, kroz kulturne događaje i edukativne programe u Novom Sadu, Zagrebu, Skoplju, Berlinu i Londonu, kroz četiri tematske celine:

* Drugačija estetska edukacija: istraživanje novih oblika umetničke edukacije;
* Politike prošlosti, politike budućnosti: istraživanje emancipacijskih praksi u savremenoj kulturi;
* Poetika: refleksije o autonomiji umetnosti, proizvodnji i predstavljanju umetničkih radova;
* Proširivanje iskustava: testiranje formata razvoja publike i participacije.

Tematske celine su razvijeni tako da odgovaraju potrebama i interesima ciljnih grupa:

1) mladi, studenti i edukatori
2) aktivisti, novinari, hakeri, kreativci
3) umetnici i teoretičari
4) lokalne zajednice i online zajednice

Da bi se ovakav poduhvat realizovao, projekat kombinuje različite kulturne formate – javne događaje i produkciju, potencirajući njihovu kritičku i inovativnu dimenziju: konferencije, radionice, eksperimentalne edukativno-estetske programe, residency-je za umetnike i teoretičare umetnosti, javne diskusije, eksperimentalne festivale, publikacije, muzičke eksperimente (kao participativna umetnička dela), književna dela, zajednički web site projekta i eksperimentalne arhive – i sadržinske ko-produkcije, u neprestanom insistiranju na angažovanju aktera iz lokalnog organizaciono-institucionalnih okruženja (organizacija sa nezavisne scene, javnih institucija, medija), kao saradnika, učesnika, publike i kanala diseminacije rezultata preduzetih aktivnosti.


Projekti evropske saradnje 2015

ARCHEST: Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum

26/10/2015

Arheološki institut, Beograd
Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica

Projekat ARCHEST Edukacija posetilaca arheoloških lokaliteta duž rimskog puta Akvileja-Emona-Sirmijum-Viminacijum (Developing archaeological audiences along the Roman route Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium) predstavlja nastavak projekta T-PAS kofinansiranog od strane programa CULTURE 2007-2013 i okuplja institucije iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Srbije. Pored Fondacije Akvileja (Fondazione Aquileia) koja je vodeći partner, u projekat su uključeni Muzej i galerije mesta Ljubljane (Muzej in Galerije Mesta Ljubljane), Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica i Arheološki institut Beograd.

Osnovni cilj projekta je prezentacija četiri izuzetno važna arheološka nalazišta iz rimskog perioda (Akvileja, Emona, Sirmijum i Viminacijum) kroz izradu 3D rekonstrukcija i uz uvođenje tehnologije proširene stvarnosti (augmented reality) koji bi posetiocima bliže dočarali izgled naselja u antičko vreme. Naime, na taj način se informacije iz realnog sveta kombinuju sa kompjuterskim sadržajem i objedinjene prikazuju na ekranu računara, tablet računara ili mobilnog telefona. U okviru projekta predviđena je izrada detaljne studije istorijskih podataka i arheoloških istraživanja koja bi poslužila kao osnova za izradu 3D rekonstrukcija. U planu su i pripreme izložbi fotografija lokaliteta na trasi puta od Akvileje do Crnog mora i organizovanje poseta arheološkim nalazištima obuhvaćenim izradom 3D rekonstrukcija u skladu sa audience development strategijom. U okviru predviđeni su arheološki dani sa serijom predavanja i obrazovno-pedagoškim radionicama namenjenim učenicima viših razreda osnovnih i srednjih škola sa ciljem da im se na popularan način približe arheologija i istorija.

Posebni ciljevi projekta su promovisanje znanja i korišćenja informacionih i komunikacionih tehnologija u sektoru kulturnog nasleđa, zatim umrežavanje arheoloških lokaliteta od Italije do Crnog mora i promocija audience development strategije pri čemu bi posebna pažnja bila posvećena mladim ljudima i osobama sa posebnim potrebama…

U ceo projekat će, pored stručnjaka iz institucija koji su nosioci, biti uključen i veći broj istraživača i eksperata za pojedina pitanja kojima se projekat bavi, ali i šira publika koji bi uzela aktivno učešće kroz upoznavanje sa kulturnom baštinom ovog dela Evrope.


Projekti evropske saradnje 2015

Rostrum+

26/10/2015

Univerzitet umetnosti u Beogradu

„Rostrum+“ je projekat koji za cilj ima preispitivanje načina povezivanja savremene muzike sa publikom putem radio mreže kroz istraživanje novih strategija za razvoj publike, promociju nove muzike, poboljšanje veština profesionalaca na radiju i podsticanje saradnje među muzičarima, institucijama za visoko muzičko obrazovanje, kao i radiodifuznim kompanijama u Evropi i šire. Odskočna daska za ovaj projekat je Međunarodna tribina kompozitora – MTK (International Rostrum of Composers), događaj koji se organizuje svake godine i spaja oko četrdeset delegata nacionalnih radiodifuznih kompanija. Gradeći na već postojećoj osnovi, projekat će uvesti nove aktivnosti koje se povezuju sa drugim operatorima u ovom žanru, gde će krajnji cilj biti širenje i trajni razvoj – održavanje sektora savremene muzike u Evropi i šire.

U ovu svrhu, Međunarodni muzički savet (International Music Council) sarađivaće sa tri javna nacionalna radija, tri institucije za visoko muzičko obrazovanje, jednom evropskom kulturnom mrežom i dva kulturna prostora kako bi MTK proširila svoje granice. Da bismo ostvarili svoje ciljeve i obratili se svim ciljnim grupama neophodnim za ovaj poduhvat, projekat „Rostrum+“ uključuje raznovrsne aktivnosti:

• Listen: niz sesija slušanja za nacionalne javne radio stanice
• Live!: niz od trinaest koncerata koje izvode studenti
• Create: sufinansiranje šest kompozitora
• Forum: niz aktivnosti biće sproveden kako bi se povećao kapacitet radio producenata da se nose sa novim izazovima, istražuju mogućnosti i razvijaju rešenja.
• Lab: jedinstvena nova aktivnost u kojoj će radio producenti biti pozvani da eksperimentišu sa inovativnim pristupima u predstavljanju savremenih kompozicija javnosti koji će im takođe omogućiti da sa njom stupaju u interakciju.
• Edu: akademski trening, koncerti uživo i sastanci sa kompozitorima i profesionalcima iz radija i koncertnih dvorana u cilju razvoja dinamičke veze sa budućim muzičarima.

Zvanična prezentacija projekta: www.rostrumplus.net


Projekti evropske saradnje 2015

Quantum music

26/10/2015

Muzikološki institut SANU, Beograd
Asocijacija New arts Center, Novi Sad
Centar za promociju nauke, Beograd

Projekat Kvantna muzika (Quantum Music) istražuje povezanost između svetova umetnosti i kvantne fizike putem kreiranja novog muzičkog (i) naučnog žanra – kvantne muzike. Dok stvaramo nove zvučne svetove, nadovezujemo se na tradiciju elektronske muzike u evropskoj popularnoj kulturi, koja je poslednjih decenija potpomognuta razvojem digitalne tehnologije, a koja je omogućila demokratizaciju kulture i dostupnost instrumenata i drugih muzičkih alatki. Naše istraživanje će dovesti do potpuno novog načina poimanja, recepcije i analize muzike, njene istorije, kao i mnogih segmenata realnog sveta koji nas okružuje. Ovaj projekat će omogućiti razmenu i mobilnost umetnika širom Evrope, kao i kulturnih i naučnih poslenika koji će sarađivati na različitim nivoima ovog projekta – bilo da je reč o produkciji, istraživanju, obrazovnim aktivnostima ili uključivanju publike. Projekat obuhvata originalne aktivnosti koje uključuju različite slojeve publike: omladinu (putem eksperimentisanja sa novim instrumentima i zanimljivim interaktivnim konzolama i uređajima, ali i putem otvaranja prostora za kreativno izražavanje), zatim, osobe sa posebnim potrebama (putem dizajniranja novog digitalnog interfejsa zasnovanog na biofidbeku i DML tehnologiji reprodukcije zvuka, koja transponuje rezultate projekta u medije dostupne osobama oštećenog sluha). Cilj projekta jeste da pobudi interesovanje različitih sponzora – proizvođača audio opreme i muzičkih instrumenata, koji će proširiti svoj asortiman inovativnim kvantnim instrumentima i opremom, te ovim putem proširiti i razviti tržište i izvan granica Evropske unije. Naša je inovativna zamisao da koristimo dva hibridna klavijaturna instrumenta specijalno dizajnirana za ovaj projekat i da proučavamo kvantno-akustički odgovor dok “sviramo atomima”. Pored toga što ćemo na ovaj, potpuno nov način, pristupiti najznačajnijim ostvarenjima kako klasične tako i popularne muzike, pružićemo priliku kompozitorima širom sveta da komponuju nova, premijerna ostvarenja za hibridne instrumente. Inovativni i originalni projekat Kvantna muzika predstavlja mali, ali hrabar korak napred u istraživanju zvuka, muzike, umetnosti, sveta u kojem živimo i materije od koje smo svi sačinjeni.


Evropske platforme 2015

Društvo arhitekata Beograda

26/10/2015

FuturA je projekat koji umrežava arhitektonske muzeje, festival i nevladine organizacija sa namerom da promoviše/ predstavi radi način promišljanja generacije arhitekata, kustosa i istraživača koji u ovom trenutku osvajaju scenu. U žiži interesovanja dvogodišnjeg programa (2016/ 2017), koji će se realizovati kroz niz izložbi, konferencija, predavanja iIi radionica, su aktuelne teme savremene arhitekture: održivost, alternativni izvori energije, novi građevinski materijali, interdisciplinarana i intersektorska saradnja u okviru procesa projektovanja i realizacije, participacija građana…

U projektu učestvuje 14 partnera:

Muzej za arhitekturu idizajn (MAO), Ljubljana, Slovenija
Muzej MAXXI, Rim, Italija
Arhitektonski muzej , Bazel, Švajcarska
Arhitektonski muzej, Vroclav, Poljska
Oris kuća arhitekture, Zagreb,Hrvatska
Nedelja arhitekture, Priština, Kosovo
Nedelja arhitekture, Tirana, Albanija
Beogradska internacionalnanedjelja arhitekture, Beograd, Srbija
Arhitektonski festival, Kopenhagen, Danska
Trijenale arhitekture, Lisabon, Potugalija
CANactions, Kijev, Ukrajina
Zavod Ark, Ljubljana, Slovenija
Ruby Press, Berlin, Nemačka
Kuća arhitekture, Grac, Austrija


Archives