Evropskа mrežа zа аudiovizuelno stvаrаlаštvo

Evropskа mrežа zа аudiovizuelno stvаrаlаštvo

26/10/2015

„Magnetic field B“ (Resonate festival), Beograd

Evropska mreža za savremeno audiovizuelno stvaralaštvo (European Network for Contemporary Audiovisual Creation) ima za cilj da podstiče inovativnost zasnovanu na kombinaciji znanja, iskustva i resursa svojih članova, interdisciplinarnu i komplementarnu viziju. Njihov doprinos procesu kroz koji stvaraoci prolaze u oblastima istraživanja, produkcije, edukacije i širenja novih audiovizuelnih praksi rezultovaće efektivnijom implementacijom inovativnih rešenja koja se mogu širiti, koja su održiva i koja dovode novu audiovizuelnu kulturu bliže širokoj javnosti i audiovizuelnoj industriji. Štaviše, ova mreža će podsticati interakciju i saradnju među profesionalcima u Evropi koji se bave stvaranjem i razvojem i koji neguju i jačaju intermedijalna istraživanja. Trening se posmatra kao strateški stub ovog projekta na različitim nivoima u svrhu jačanja sposobnosti stvaralaca da prošire i utvrđuju i podržavaju svoje znanje i veštine i na taj način prošire svoj doprinos raznim kreativnim i kulturnim industrijama, uz jasnu svrhu povećanja kritične mase i dovođenje opisanih praksi bliže široj publici, a sve zasnovano na kolektivnom učešću i kritičkom osvrtu, kroz akcije koje nas usmeravaju da preispitamo okolinu u kojoj živimo. Takođe, cilj nam je da istražimo kako se ovi pomaci mogu razviti i preneti u industrije koje nisu strogo kulturne ili kreativne. Sa šest evropskih partnera iz pet zemalja (Španija, Francuska, Srbija, Nemačka i Austrija) i četiri vanevropska saradnika koji su iz Švajcarske, Kanade i Meksika, projekat će uključivati sledeće aktivnosti: dvadeset istraživačkih i produkcijskih rezidencija, dvanaest serija radionica za ekspertski trening, dva sastanka o razvoju i stvaralaštvu i dvadesetčetiri javne prezentacije rezultata putem performansa, instalacija i izložbi, pored diskusija, konferencija i okruglih stolova gde će se predstaviti procesi i raspravljati važni problemi za mrežu i njenu publiku.