Creative Climate Leadership

Creative Climate Leadership

29/08/2016

Lider projekta: Julie’s Bicycle, UK
Centar za internacionalnu kulturnu saradnju Krug, ME
COAL, FR
Fondacija EXIT, RS
Kulturno izobrazevalno drustvo PiNA, SI
NORDKOLLEG, DE
On-the-move.org BE
Iznos dodeljenih sredstava: 199.964,40 €

Creative Climate Leadership je panevropski, interdisciplinarni program koji ima za cilj povezivanje i osposobljavanje zajednice lidera u kulturi u preuzimanju aktivne uloge vođa u oblikovanju ekološki održive budućnosti evropskog kulturnog sektora. Razvijan je kao direktan odgovor na potrebu sektora za liderstvom, razvojem veština i podizanjem svesti o biznis modelima i pristupima koji odgovaraju svrsi u kontekstu klimatskih promena i ekološke održivosti.

Projekat kanališe najnovija znanja i dobre prakse u održivom menadžmentu u kulturi širom Evrope kroz konferencije, treninge i radionice koje se tiču politika, podsticanjem razvoja novih veština, osnaživanjem inovacija i saradnji i podržavajući profesionalce u kulturi i donosioce odluka u prepoznavanju prilika za lični, umetnički i poslovni razvoj u tom procesu. Creative Climate Leadership želi da utiče na promene na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou.

CCL treninzi i konferencije omogućiće transnacionalnu mobilnost i razmenu znanja uživo i onlajn, uporedo osnažujući lokalne uticaje i dugoročne inicijative kroz mogućnosti za razmenu znanja među učesnicima i rasejavanje rezultata aktivnosti kroz CCL događaje i Climate Leadership grantove.

Partneri u programu su organizanizacije koje rade na uspostavljanju alijanse kulture i ekološke održivosti, evropske i regionalne mreže sa namerom da obuhvate ideje i utiču na promene na strateškom i nivou kulturnih politika.

http://www.fondacija.exitfest.org/