U Briselu održan redovan sastanak Deskova

U Briselu održan redovan sastanak Deskova

27/10/2016

U Briselu je 25. i 26. oktobra održan redovni sastanak deskova Kreativna Evropa svih zemalja učesnica programa sa Izvršnom agencijom za edukaciju, kulturu i audiovizuelni sektor Evropske komisije. Redovni, polugodišnji sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje, sumiranje postignutih rezultata i prenošenja iskustava, kao i debatovanje promena i novina u programu.

Ključne teme sastanka odnosile su se na srednjoročnu evaluaciju programa, evaluaciju rezultata novih međusektorskih poziva, novinama nagrade EFFE i redovne pozive kultura potprograma.

Posebno je važno istaći zaključke Izvršne agencije Evropske komisije za edukaciju, kulturu i audiovizuelni sektor na osnovu rada komisije koja je radila na evaluaciji aplikacija pristiglih na konkurs za evropske projekte saradnje 2016, a koji se odnose na slabe tačke pristiglih aplikacija u tom pozivu:

Nepostojanje razvijene strategije projekta navedeno je kao osnovna slabost projekata. Aplikacije ostaju na nivou ciljeva i namera. Namere su relevantne ali veoma slabo objašnjene kako bi uspešno podržale ideju projekta. Takođe, povezanost tema, prioriteta programa i projekta je slaba. Dovoljno je odgovoriti projektom na jednu od tema programa (razvoj publike, transnacionalna mobilnost i kreativne industrije).

Takođe, nerazumevanje koncepta razvoja publike (strategija razvoja publike nije isto što i strategija komunikacije i diseminacije projekta).

Kod dobrog broja aplikacija nema usklađenosti između aplikacionog formulara, narativnog opisa i budžeta projekta, a skromni odgovori u aplikacionom formularu (pogotovu delimični odgovori na potpitanja u formularu) upućuju na nepoznavanje suštine programa i neposvećenost ideji projekta.

Dokumentacija koja se odnosi na partnerstva nema dovoljno informacija ili su one neubedljive.

Posebno je istaknut problem nedovoljne vidljivosti Evropske komisije, Evropske unije i programa Kreativna Evropa kao podrške realizaciji projekta, nedovoljne razlike između „outsomes“ i „outputs“ projekata.

O svim smernicama i zaključcima dogovorenim na ovom sastanku Desk Kreativna Evropa Srbija će obavestiti zainteresovane aplikante i kroz svoje aktivnosti reagovati na iznete komentare i sugestije Evropske komisije.