Zajednički sastanak Evropske komisije i Deskova Kreativna Evropa zemalja učesnica

Zajednički sastanak Evropske komisije i Deskova Kreativna Evropa zemalja učesnica

18/06/2017

Desk Kreativna Evropa Srbija, ima obavezu da aktivno učestvuje u definisanju ciljeva i prioriteta programa u saradnji sa drugim zemljama koje učestvuju u programu. Iz tog razloga su ove godine, u periodu od 14. juna do 17. juna, predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija učestvovali su na sastanku sa Evropskom komisijom.

Dvodnevnom okupljanju na Malti prisustvovalo je 85 članova tima iz 31 zemlje. Sastanci predstavnika deskova predstavljaju priliku za jačanje evropske saradnje, sumiranje postignutih rezultata i prenošenja iskustava. Tokom prvog dana organizovano je uvodno predavanje o promenama u upravljanju programom u renoviranom pozorištu univerzitetskog kampusa u La Valeti. Takođe su predstavljeni uspešni projekti u implementaciji kao što je projekat AMUSE.

AMUSE (Artistic Multi Sensorial Experience) predstavlja “Umetničko iskustvo za više čula” – umetnički projekat na čelu sa Umetničkim društvom Malte (MSA) čiji je cilj kreiranje novih interpretacija značenja čula (kao što su taktilna, kinestetička i proprioceptivna) i njihove uloge u umetnosti. Kraj projekta će obeležiti izložba radova za više čula koja će se održati 2019. godine u prostorijama MSA u Palati de La Sale u Valeti.

Na sastanku je takođe predstavljen okvir za inicijativu pod nazivom „Muzika pokreće Evropu“ u podršci evropskom muzičkom sektoru. Inicijativa je počela krajem 2015. Godine sastancima sa ključnim akterima u muzici kako bi identifikovali glavne izazove sa kojima se suočava ovaj sektor. Rezultati ovog dijaloga mogu se naći u izvještaju radne grupe za AB muziku. Dijalog je otkrio potrebu za podrškom kreiranju muzike, promovisanju muzičke raznovrsnosti i istraživanju mogućnosti koje nudi muzička online i off line distribucija. Muzika je jedna od najpopularnijih oblika umetnosti, široko konzumirana i živahan izraz evropske kulturne raznolikosti. Takođe značajno doprinosi evropskoj ekonomiji. Muzički sektor ostvaruje prihode od preko 25 milijardi evra godišnje i zapošljava više ljudi nego filmska industrija.

Nakon predstavljanja projekata i inicijative u toku prvog radnog dana, održane su 4 paralelne tematske radionice za podsticanje razmene na teme:

Komunikacija i upotreba društvenih medija;

Menadžment Deska KE : Desk i njegova unutrašnja struktura i organizacija (interno);

Menadžment Deska KE : Desk i Program Kreativna Evropa (spoljno);

Novi poslovni modeli;

Predstavnici Deska su prisustvovali prvoj radionici na kojoj je bilo raspravljano o tome kako društvene mreže utiču na diseminaciju rezultata i dobijanje nove publike.

Tokom drugog dana, predstavnica EU agencije za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA) prikazala je dosadašnje rezultate i statistiku vezanu za potprogram Kultura Kreativne Evrope.

S obzirom na to da je Malta predstavnica kulture 2018. godine predstavljeni su primeri realizovanih programa: revitalizacija starog pozorišta, organizovanje filmskog festivala, obnova institucija kulture, stalne aktivnosti na trgovima i drugom javnom prostoru.

Veoma važna informacija je da će ove i naredne godine kulturno nasleđe biti među prioritetima programa EU (Horizont, Erazmus +, Kosme, itd), a pogotovu programa Kreativna Evropa, te je s tom namerom sastanak održan u budućoj evropskoj prestonici kulture.