Specifičnosti nove kategorije – evropski projekti kulturnog nasleđa

Specifičnosti nove kategorije – evropski projekti kulturnog nasleđa

10/10/2017

Povodom obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, u okviru konkursa za evropske projekte saradnje otvoren je poseban poziv za projekte u toj oblasti. Pripremite se za ovaj poseban poziv, tako što ćete se detaljno informisati o njegovim ciljevima i smernicama. Ukoliko planirate da konkurišete, pozivamo da nam se javite da zakažemo sastanak na kojem možemo razgovarati o vašoj aplikaciji.

Nova, treća kategorija evropskih projekata saradnje je posebno usmerena ka dva cilja u skladu sa proslavom Evropske godine kulturnog nasleđa 2018:

– Deljenje i uvažavanje evropskog kulturnog nasleđa kao zajedničkog resursa kako bi se podigla svest o zajedničkoj istoriji i vrednostima;

– Osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom, evropskom prostoru.

S toga, i projekti koji konkurišu u okviru treće kategorije trebalo bi da za cilj imaju promociju kulturnog nasleđa kao izvora inspiracije i inovacije u savremenom stvaralaštvu i podršku interakciji između sektora kulturnog nasleđa i drugih kulturnih i kreativnih sektora, kao i osnaživanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

U zavisnosti od veličine, potreba, prirode i ciljeva projekta, ustanove i organizacije mogu konkurisati samo u jednoj od kategorija kao lideri projekta. Takođe, ustanove i organizacije u kulturi bi trebalo da imaju u vidu da iako je Kategorija 3 posvećena projektima koji odgovaraju na dva specifična cilja Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, kulturno nasleđe takođe može biti oblast za konkurisanje u okviru Kategorije 1 (evropski projekti saradnje malog obima) i Kategorije 2 (evropski projekti saradnje većeg obima).

Kriterijumi:

Ustanove i organizacije koje konkurišu bi trebalo da budu aktivne u kulturnom i kreativnom sektoru.

Od sada samo lider projekta mora da ispunjava kriterijum postojanja od minimum 2 godine kao pravno lice na dan podnošenja aplikacije. Fizička lica ne mogu konkurisati.

Projekti moraju biti podneti od strane lidera projekta i najmanje dva partnera sa sedištem u tri različite zemlje koje učestvuju u programu kreativna Evropa, od kojih je jedna članica Evropske Unije.

Kandidati koji nisu pogodni kao lideri projekata su:

– Visokoškolske ustanove (uključujući ali ne ograničavajući se na Univerzitete) i srodne istraživački usmerene fondacije, asocijacije i organizacije;

– Istraživački centri i/ili organizacije, fondacije ili asocijacije angažovane u polju istraživanja;

– Turističke organizacije i/ili asocijacije.

Dozvoljene aktivnosti moraju biti osmišljene u odnosu na Evropsku godinu kulturnog nasleđa kako je definisano Odlukom o osnivanju inicijative obeležavanja godine, ciljevima i ciljanim projektima utvrđenim smernicama konkursa i biti u vezi sa kulturnim i kreativnim sektorom kako je definisano Uredbom o uspostavljanju programa Kreativna Evropa.

Osim toga, sledeće aktivnosti nisu prihvatljive:

– Aktivnosti posvećene istraživanju ili turizmu u vezi s kulturnim nasleđem;

– Ankete (imajući u vidu da se istraživanje Eurobarometra o kulturnoj baštini sprovodi u okviru aktivnosti Evropske godine kulturne baštine);

– Konferencije, izložbe, radionice, itd. kao kao glavne aktivnosti projekta (ova vrsta aktivnosti može biti dodatna, posebno s obzirom na različite strategije komunikacije i diseminacije projekta).

Aktivnosti moraju krenuti između januara i septembra 2018. godine.
Maksimalno trajanje projekata je 24 meseci.

Iznos EU kofinansiranja:

Indikativni iznos poziva za podnošenje predloga projekata je 5 miliona evra.
Finansijsko učešće EU ne sme preći 200 000 evra, što predstavlja maksimum od 60% ukupnih dozvoljenih troškova aktivnosti.

Kriterijum ocenjivanja

Kriterijum Maksimum poena
1. Relevantnost 30
2. Kvalitet sadržaja i aktivnosti 30
3. Komunikacija i diseminacija 20
4. Kvalitet partnerstva 20

 
Relevantnost (30)

Ovaj kriterijum vrednuje koliko je relevantan projekat na jedan ili nekoliko gore pomenutih ciljeva poziva. Projekat mora predstaviti održiv model prekogranične saradnje i pokazati dodatnu vrednost na nivou evropskog kulturnog prostora.

Kvalitet sadržaja i aktivnosti (30)

Ovaj kriterijum vrednuje kako će se projekat implementirati u praksi. Posebna pažnja će se posvetiti strukturi projekta, kvalitetu njegovih aktivnosti, rezultatima i ciljevima. Važno je napomenuti da bi odabrani projekti trebalo da budu spremni da otpočnu odmah nakon dodele sredstava i da daju rezultate u periodu 2018-2020, dok imaju za cilj stvaranje trajnog uticaja nakon životnog veka projekta.

Komunikacija i diseminacija (20)

Ovaj kriterijum vrednuje pristup projekta u komunikaciji sa svojim aktivnostima i rezultatima i deljenju znanja i iskustava. Cilj je maksimalno povećanje uticaja rezultata projekta tako što će ga učiniti što je moguće šire vidljivim na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i evropskom nivou. Finansirane aktivnosti trebalo bi da jasno budu usmerene na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018.

Kvalitet partnerstva (20)

Ovaj kriterijum vrednuje stepen do kojeg će generalna organizacija i koordinacija projekta osigurati efikasno sprovođenje aktivnosti i doprineti njihovoj održivosti.

Vremenski raspored

Objava poziva Rok za konkurisanje Evaluacioni period Informisanje aplikanata Potpisivanje ugovora početak projekta
septembar 2017. god. 22. novembar 2017. god. 6 meseci april 2018. god. maj-jul 2018. god. Od januara do septembra 2018. god.

 
Kako treba razumeti kulturno nasleđe?

Kulturno nasleđe je znak ili simbol koji je nastao ili dobio smisao kroz ljudsku intervenciju, a koji je namenski zaštićen, konzerviran ili oživljen kako bi se sprečilo njegovo propadanje, zaboravljanje ili uništavanje. Njegova svrha je prenos vrednosti budućim generacijama (kulturna, istorijska, estetska, arheološka, naučna, etnološka, antropološka vrednost) koje jedna zajednica ili referentna grupa smatra značajnim.

U sklopu ove akcije, kulturnim nasleđem se smatra širok spektar resursa nasleđenih iz prošlosti u svim vidovima i formama – materijalnim, nematerijalnim i digitalnim (stvorenim digitalnim putem ili kroz digitalizaciju), uključujući spomenike, lokalitete, krajolike, veštine, prakse, znanje i izraze ljudske kreativnosti, kao i kolekcije koje konzerviraju i njima upravljaju javna i privatna tela kao što su muzeji, biblioteke i arhivi. Kulturno nasleđe takođe uključuje i filmsko nasleđe.

Imajte u vidu da se ovim pozivima ne sufinansiraju projekti koji predviđaju fizičke intervencije na spomenicima, lokalitetima ili krajolicima.

Savetuje se da projekti tokom prve godine implementacije uključuju aktivnosti koje će imati veliku vidljivost, kako bi se obiležila Evropska godina kulturnog nasleđa 2018. Prilikom ocenjivanja aplikacija u ovoj kategoriji, Komisija će dati prednost onim projektima koji ne samo da se fokusiraju na podizanje svesti/ komunikacijske aktivnosti, već imaju i dugoročniji efekat i plan održivosti koji prevazilazi samu implementaciju projekta.