Nova Evropska agenda za kulturu

Nova Evropska agenda za kulturu

22/05/2018

Evropska komisija je danas usvojila novu Evropsku agendu za kulturu kojom se preporučuje:

1) korišćenje potencijala kulture i kulturne raznolikosti za izgradnju socijalne kohezije i blagostanja, kroz podsticanje učešća u kulturi, mobilnosti umetnika i zaštitu nasleđa;

2) podsticanje zapošljavanja i rasta u kulturnom i kreativnom sektoru kroz promociju umetnosti i kulture u obrazovanju, jačanjem relevantnih veština i podsticanjem inovacija u kulturi i

3) jačanje međunarodnih kulturnih odnosa korišćenjem potencijala kulture za podsticanje održivog razvoja i mira.

Takođe, Agendom su predviđene akcije u okviru pet dimenzija:

Socijalnu dimenziju

Novi program za mobilnost umetnika u okviru Kreativne Evrope;

Aktivnosti vezane za socijalnu inkluziju kroz kulturu, uključujući i za izbeglice i migrante;

Projekat za razvoj kulturnih i kreativnih prostora u gradovima širom Evrope;

Istraživanje o uticaju kulture na zdravlje i blagostanje.

Ekonomsku dimenziju

Podsticanje umetničkog obrazovanja;

Master kursevi iz kreativnosti za zainteresovane univerzitete;

Dijalog sa kulturnim i kreativnim sektorom, uključujući muziku i audiovizuelne delatnosti.

Međunarodnu dimenziju

Povećana podrška kulturi u zemljama Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i afričkim  karipskim i pacifičkim zemljama;

Pokretanje Evropskih kuća kulture u partnerskim zemljama.

Dimenziju kulturnog nasleđa

Dva nova Akciona plana: u vezi sa političkom nasleđem Evropske godine kulturnog nasleđa 2018 i borbom protiv nezakonite trgovine kulturnim dobrima;

U budućim programima EU, uključujući i kohezionu politiku, razvoj principa kvaliteta za restauraciju i konzervaciju kulturnog nasleđa.

Digital4Culture dimenzija

Stvaranje centara za digitalizaciju nasleđa širom Evropske unije;

Nova Nedelja EU filma kako bi se evropski filmovi učinili dostupnim školama širom Evrope;

Nova pan-evropska mreža Digitalnih kreativnih habova;

Mentorski programi za profesionalce iz audiovizuelne oblasti, posebno žene.