Monthly Archives: October 2018

Unearthing the music: Sound and Creative Experimentation in Non-democratic Europe

23/10/2018

Nosilac projekta: OUT.RA – Associacao Cultural, Portugalija

Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije, Srbija

Skaņu Mežs, Letonija

Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Mađarska

Asociaţia Jumătatea plină, Rumunija

Iznos dodeljenih sredstava: 198,000.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Projekat UM-SCENE ponudiće novu perspektivu kreativne i progresivne muzike stvarane u nedemokratskim režimima druge polovine XX veka u Evropi, nastavljajući se na prethodni projekat koji je finansirao program Evropa za Građane i Građanke koji je doveo do sinergije između raznorodnih organizacija sa srodnim razmišljanjem, prikazujući svima uključenim u projekat i mnogim drugima širom Evrope neverovatno bogatu, inventivnu muziku koja je stvarana u nepovoljnim uslovima u zemljama gde su kontrola države i nedostatak lične slobode svakodnevica.

Glavni fokus projekta UM-SCENE je na izgradnji sveobuhvatne onlajn baze koja se bavi eksperimentalnom muzikom u zemljama pod diktatorskim režimima (uglavnom, ali ne i isključivo) u Centralnoj i Istočnoj Evropi u drugoj polovini XX veka, time im pomažući da realizuju svoje nasleđe i značaj za današnje muzičke scene širom Evrope.

Projekat će se baviti fundamentalnim evropskim vrednostima kao što su sloboda izražavanja i kretanja (kako ljudi tako i ideja/umetničkih radova), u trenutku kada je oko polovine onoga što je EU sada i čitav evropski kontinent daleko od takvih osnovnih realnosti, na taj način promovišući Sećanje uz fokus na zajednička istorijska iskustva kroz reviziju važnog umetničkog i kulturnog nasleđa.

Projekat će biti usredsređen na saradnju između različitih tipova kulturnih organizacija (muzeja, eksperimentalnih radio studija, organizatora koncerata, instituta za istraživanje, arhiva) i individualaca širom Evrope, sa ciljem istraživanja, dokumentovanja, ditribucije, tumačenja i naglašavanja značaja i važnosti još uvek potcenjenog aspekta evropskog kulturnog nasleđa, pritom uspostavljajući dijalog između tog nasleđa i savremenih umetničkih i društvenih aspekata koji će podržati novo stvaralaštvo i nove refleksije.


Food is Culture

23/10/2018

Nosilac projekta: Slow Food Association, Italija

Transpond AB, Švedska

Europa Nostra, Holandija

Udruga Kinookus, Hrvatska

Nova Iskra kreativni hab, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 197,950.44 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Nematerijalno kulturno nasleđe hrane u Evropi je ogroman, a potcenjen resurs. Gastronomija predstavlja blago čitave istorije jedne teritorije i oslikava kako su se različite kulture mešale kroz vekove. Uglavnom se koristi u promovisanju turizma, ali se vrlo retko tretira kao resurs koji može da ojača osećaj pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru i društvenu integraciju. U prethodnih 60 godina nestale su hiljade životinjskih vrsta i varijeteta, ali takođe i procesuirane hrane – kao što su hlebovi, sirevi i slatkiši. Iz ovog razloga, tokom Evropske godine kulturnog nasleđa 2018, ovo partnerstvo za cilj ima da sprovede akciju koja će da podigne svest EU građana o tome da je gastronomsko nasleđe način da izraze pripadnost Evropi, da iskomuniciraju kulturni značaj gastronomije kroz inovacije i interakciju između kulturnog i kreativnog sektora i da čuvaju i dodaju vrednost evropskom gastronomskom nasleđu. U cilju uspešnog postizanja ovih ciljeva sledeće aktivnosti će biti sprovedene:

1) Multimedijalni umetnički radovi

Ovo partnerstvo stvoriće multimedijalne umetničke radove posvećene evropskom gastronomskom nasleđu, pretežno zasnovane na sadržaju arhive Slow Food’s Ark of Taste koji će cirkulisati u kulturnim prostorima – kao što su muzeji i filmski festivali – u različitim zemljama.

2) Uključivanje građana

Paralelno sa putovanjem multimedijalnih umetničkih radova, ovo partnerstvo će pokrenuti poziv kako bi različite publike bile uključene u očuvanje evropskog gastronomskog nasleđa, kao i da bi svi bili pozvani da se uključe u akciju pomoći u očuvanju putem dva takmičenja na evropskom nivou.

3) Uključivanje EU institucija, nacionalnih i lokalnih vlasti

Multimedijalni umetnički radovi će biti doneseni u Brisel u cilju podizanja svesti o stavu EU zakonodavaca prema značaju i vrednosti gastronomskog nasleđa, kao i radi zahtevanja da se očuvanje gastronomskog kulturnog nasleđa uključi u političku agendu EU.


European Cultural Heritage Onstage

23/10/2018

Nosilac projekta: Inter Alia, Grčka

Sfera, Makedonija

Vojvođanski Građanski Centar, Srbija

Open Space Foundation, Bugarska

Iznos dodeljenih sredstava: 59,990.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

ECHO je međunarodni projekat u oblasti umetnosti, kulture i nasleđa, koji za cilj ima da podstakne kulturnu proizvodnju i da ojača osećaj pripadnosti Evropi spajanjem savremenog umetničkog stvaralaštva i Tamnog kulturnog nasleđa lokalnih zajednica u Evropi. Tamno nasleđe je vezano za događaje koji su bili traumatični za grupe i određuju njihov kulturni identitet. Takvi događaji tiču se društava, koja kao fizički i konceptualni prostori povezani sa ratom, genocidom, masovnim ubistvima, etničkim konfliktom, ugnjetavanjem, nasiljem i smrću nose takve momente u svom nasleđu, materijalnom i nematerijalnom. Bavljenje traumatičnim nasleđem može da ima terapeutski efekat na lokalce i strance. Ratna i konfliktna područja postoje širom čitave Evrope, pa s toga tamno nasleđe može da bude polazna tačka dijaloga za umetnike i građane.

ECHO stremi da 1) učvrsti i promoviše vezu između umetničkog stvaralaštva i tamnog nasleđa, 2) omogući savremeno umetničko zajedničko stvaralaštvo na osnovu kulturnih elemenata iz novih, starih i budućih zemalja članica EU i 3) da zabeleži originalne slike lokalnih zajednica kao kulturnih celina i kao delova evropskog kulturnog konteksta. ECHO nastoji da doprinese a) umetnicima razmenom kulturnih i umetničkih praksi i stimulanasa, b) primaocima umetnosti promovisanjem razvoja publike kreacijama koje su skoncentrisane na tamno nasleđe lokalnih zajednica i umetnost iz novih, starih i budućih EU zemalja. Ovaj projekat će:

-promovisati lokalno tamno nasleđe kroz udruženo umetničko stvaralaštvo u cilju pojačavanja osećaja evropske pripadnosti

-podsticati kulturnu i umetničku razmenu između novih, starih i budućih EU članica

ECHO kao pilot projekat uključuje 2 rezidencije za umetnike u Kninu (Hrvatska) i Novom Sadu (Srbija) obe za po 4 umetnika (ukupno 8 umetnika), 4 aktivnosti uključivanja zajednice (po 2 u svakoj lokalnoj zajednici) i umetničku izložbu u opštini Veliki Preslav (Bugarska).


Make it new!

23/10/2018

Nosilac projekta: Kulturni centar Mladost, Srbija

Kulturni centar Travno, Hrvatska

Omladinska udruga Axiom, Bosna i Hercegovina

Maximum grant awarded: 64,357.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Projekat partnerske saradnje organizacija (sa različitim pravnim statusom), iz tri države – Kulturnog centra Mladost iz Futoga (Srbija), Kulturnog centra Travno iz Zagreba (Hrvatska) i Omladinske udruge Axiom iz istočnog Sarajeva (Bosne i Hercegovin) za osnovni dugoročni cilj ima očuvanje elementa kulturnog nasleđa – veština izrade narodnih nošnji sa pripadajućim tehnikama. Projekat je usmeren na podizanje svesti o značaju elementa kulturnog nasleđa, a svi partneri već godinama aktivno rade na ovom procesu.

Međusobna saradnja sva tri partnera traje već duže od 5 godina. Rezultat te uspešne saradnje su zajednička učešća na različitim događanjima, zajedničke aktivnosti sa ciljem razmene znanja, iskustava, novih saznanja iz oblasti očuvanja elemenata kulturnog nasleđa, zajednička restauracija i izrada novih narodnih nošnji, nakita i oglavlja, organizacija stručnih skupova i novih događanja sa ciljem prezentacije kulturnog nasleđa. Sva tri partnera već duži period iskazuju želju za zajednički projekat koji bi imao nekoliko specifičnih ciljeva usmernih na širenje svesti i značaja o kulturnom nasleđu i stvaranje novih vrednosti koji će dugoročno uticati i na daljnju saradnju i eventulane nove projekte.

Aktivnosti projekta usmerene su na promociju i očuvanje veština izrade narodnih nošnji, nakita i oglavlja koji su već decenijama bitan element nasleđa i vekovima unazad radi se na očuvanju istog. Strategije projekta usmerene su na različitu publiku, od najmlađih generacija (memory game), mladih ljudi zainteresovanih za nove tehnologiju i njihovu primenu u očuvanju i prezentaciji baštine, stručna lica (edukacija, istraživački proces), zainteresovana lica za čuvanje veština i tehnika izrade (edukacija, primena u svakodnevnom životu, proširenje saznanja) i globalnu publiku koji su posetioci različitih aktivnosti koje se već godinama održavaju u organizaciji sva tri partnera. Projektne aktivnosti podeljene su u nekoliko paralelnih osi koje ce se istovremeno implementirati tokom projektnog perioda i usmerene su na siroku publiku razlicitih generacija i obima interesovanja u sferi nasleđa.

Menadžement projekta pri izradi time table vodio je računa i o EYCH 2018 te je u 2018. godini naglasak na prezentaciji elementa kulturnog nasleđa i približavanju mlađim generacijama. Pored memory game i mobilne aplikacije. U okviru projekta biće održane tri petodnevne radionice na kojima će se proučavati i primenjivati pet veština za izradu nošnji i biće izrađeno ukupno dvanaest nošnji, koje će biti prikazane na izložbama u sve tri zemlje – partenera na projektu.


Projekti evropske saradnje 2018

Crafting Europe: Past and Future / Crafting Europe in the Bronze Age and Today

23/10/2018

Nosilac projekta: Asociación de amigos del yacimiento arqueológico de La Bastida, Španija
Universitat Autònoma de Barcelona, Španija
EXARC, Holandija
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Landesmuseum für Vorgeschichte, Nemačka
Zavičajni muzej Paraćin, Srbija
Déri Museum, Mađarska
Ayuntamiento de Mula, Španija
Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Mađarska
Iznos dodeljenih sredstava: 104,760.52 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Bronzano doba Evrope (okvirno od 2500/2000-1200. godine pre nove ere) predstavljalo je prvi period ubrzanog rasta u prenošenju tehnologije i mobilnosti zanatlija na kontinentu. Regionalne tradicije postojale su rame uz rame sa zainteresovanošću za razmenu dobara i informacija na daljinu. Primarni cilj projekta je sećanje na prvi period veće evropske povezanosti koje će poslužiti kao inspiracija za novo umetničko stvaralaštvo u nizu aktivnosti koje će podrazumevati saradnju između organizacija koje se bave kulturnim nasleđem i zanatskog sektora (lokalnih grnčara) iz tri zemlje.

Crafting Europe bavi se temom tradicije ručno pravljene grnčarije iz Bronzanog doba iz tri evropska regiona, Jugoistočne Španije, Istočne Mađarske i Južne Srbije. Ove tradicije uključuju keramičke posude visoke estetske vrednosti koje su lokalni grnčari uspešno reprodukovali koristeći praistorijske tehnike i imaju veliki potencijal za širu proizvodnju i marketing u kontekstu modernog zanata.

Struktura projekta prati tri grupe aktivnosti. Prvo, projekat je usmeren na rekonstrukciju niza keramičkih posuda koje su tipične za kulturu Bronzanog doba, a napraviće ih lokalni grnčari u zemljama koje učestvuju u projektu: osam oblika El Argar grnčarije u Jugoistočnoj Španiji, Fizešabonju u Mađarskoj, i Vatini u Srbiji. Na drugom mestu, projekat će proizvesti niz panela i drugih (materijalnih) obrazovnih alata koji objašnjavaju istorijske i tehnološke specifičnosti ove keramike iz Bronzanog doba. Na trećem mestu, projekat za cilj ima da proizvede tri kratka dokumentarna filma koji prate, u svakoj od zemalja, proces proizvodnje pri rekonstrukciji ovih ranih evropskih predmeta koristeći praistorijske tehnike. Naposletku, tri grupe aktivnosti biće spojene u okviru jednog događaja koji će se održati u isto vreme u Španiji, Mađarskoj i Srbiji, a koji je zapravo okupljanje na kom će niz replika, obrazovni materijali i dokumentarni filmovi biti prikazani širokoj evropskoj publici.

Kratkoročni cilj ovog okupljanja je da omogući ljudima ne samo da vide, već takođe i da dodirnu ove predmete i sirove materijale koji su korišćeni pri izradi, koji će time doživeti jedinstveno čulno iskustvo evropske prošlosti. Dugoročni cilj je, sa druge strane, dvojak. Sa jedne strane, replike će postati deo stalnih postavki muzeja, a sa druge strane, ovi predmeti će biti komercijalizovani u radnjama ovih institucija. Na ovaj način, projekat Crafting Europe želi da simulira interakciju između lokalnih zanatlija i organizacija u kulturi, u okviru i van nacionalnih granica, tako otvarajući nove prostore kako za obrazovne aktivnosti, tako i za kreativnu trgovinu.


Projekti evropske saradnje 2018

Journey to the Beginnings

23/10/2018

Nosilac projekta: Kulturalis Orokseg Menedzserek Egysulete, Mađarska

Muzeul Regiunii Portilor de Fier, Rumunija

Upravljač turističkog prostora Lepenski Vir, Srbija

Progressione Kulturalis Non Profit Kozhasznu KFT, Mađarska

University of Southampton, Ujedinjeno kraljevstvo

Muzej Vučedolske kulture, Hrvatska

Iznos dodeljenih sredstava: 200,000.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Journey to the Beginnings je projekat saradnje koji se tiče lokaliteta i muzeja praistorijskog kulturnog nasleđa, savremenih umetnosti i novih tehnologija u cilju ponovnog otkrivanja i promovisanja praistorijskog kulturnog nasleđa starih civilizacija koje su živele na obalama Dunava. Glavni cilj projekta je da razvije novu interpretativnu strukturu za uključene praistorijske lokalitete, njihove muzeje i arheološke parkove upotrebom kulturnog nasleđa kao izvora inspiracije za savremenu umetnost i nove tehnologije. Projekat će istražiti nove načine tumačenja nasleđa u cilju podsticanja poštovanja praistorijskih kultura i svih njihovih oblika i diverziteta u javnosti.

U okviru ovog projekta podržavamo intersektorsku saradnju između arheologa, muzejskih profesionalaca, savremenih umetnika i IT eksperata što će za rezultat imati performanse uživo i kompleksnu aplikaciju zasnovanu na proširenoj realnosti i virtualnoj realnosti. Performansi uživo predstavljaće proslave praistorijskog kulturnog nasleđa i imaće oblik festivala na svakom od lokaliteta, a aplikacija će omogućiti održivu interpretativnu infrastrukturu koja razvija iskustvo posetilaca.

Projekat Journey to the Beginnings prihvata izazov da sruši zidove između moderne i prastarih civilizacija i spaja ih kroz saradnju umetnosti i nauke što publiku približava arheologiji, savremenoj umetnosti i modernoj tehnologiji.


Projekti evropske saradnje 2018

Heritage Hubs

23/10/2018

Nosilac projekta: Suomen Kulttuuriperintokasvatuksen Seura RY, Finska

Fundacion San Millan de la Cogolla, Španija

Vitale Technologie Somunicazione – Viteco SRL, Italija

Centar za urbani razvoj, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 191,158.59 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Zašto? Projekat poboljšava interkulturnu razmenu i interakciju tako što podstiče mlade ljude da istraže i podele sopstveno kulturno nasleđe i da se upoznaju sa i praktikuju kulturno nasleđe drugih. Ovaj pristup nudi mogućnosti za prepoznavanje i razumevanje činjenice da mnoge tradicije dele isto evropsko poreklo i istorijske sličnosti. Ovo će produbiti razumevanje značenja kulturnog nasleđa za blagostanje kako individualaca tako i grupa i zajednica, i pospešiće poštovanje kulturnog nasleđa drugih, kao i osećaj pripadnosti zajedničkom kulturnom prostoru.

Šta? Projekat Heritage Hubs stvara praktične časove istraživanja, deljenja i praktikovanja sopstvenog kulturnog nasleđa i nasleđa drugih za decu i mlade, okvirno 11–15 godina, u različitim evropskim zemljama. Tokom praktičnih časova, oni će imati mogućnost da istraže i podele deo sopstvenog kulturnog nasleđa i da praktikuju kulturno nasleđe drugih, kako digitalno putem video snimaka i drugih digitalnih materijala, tako i uživo tokom poseta zemljama „drugih“.

Za koga? Projekat je usmeren na učenike koji okvirno imaju 11 do15 godina. Ovaj projekat takođe ima uticaj i na profesionalce koji rade sa mladim ljudima, škole i aktere u oblasti kulturnog nasleđa u zemljama učesnicama, kao i širom Evrope putem komunikacije i distribucije projekta.

Sa kim? Koordinator projekta je projektni konzorcijum koji se sastoji od Asocijacije za edukaciju o kulturnom nasleđu Finske, kao vodeće organizacije, i Centra za urbani razvoj u Srbiji, Fondacije San Millan de la Cogolla u Španiji u saradnji sa španskim konzorcijumom, i Viteco e-learning u Italiji. Projekat se odvija u saradnji sa školama i akterima u oblasti kulturnog nasleđa u zemljama učesnicama.


Projekti evropske saradnje 2018

Someone from Home – in the sense of belonging to Europe

23/10/2018

Nosilac projekta: Studentski kulturni centar Novi Sad, Srbija

Silk Fluegge, Austrija

Teatrul Maghiar De Stat Csiky Gergely, Rumunija

Art Link Foundation, Bugarska

Iznos dodeljenih sredstava: 60,000.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Projekat Someone from Home je pre svega ispitivanje. Stvaranje prostora u kom generacije of 12-99 godina mogu da razmenjuju ideje i uče od savremenih svedoka koji se sećaju specifičnih istorijskih i kulturnih momenata, omogućava nam da se uključimo, razumemo i naučimo tradicionalne forme pokreta. U isto vreme, važno je razumeti društvene okolnosti čiji je tradicionalni ples bio deo, kao i kako se vesti i znanje razmenjuju među vršnjacima danas. Naša ideja je da proizvedemo novu verziju plesnih događaja iz prošle ere koji su bili mesta razmene i uparivanja, pa su imali centralni značaj u oblikovanju porodičnih struktura. Svedoke ćemo intervjuisati unapred na temu njihovih priča i sećanja. Ovi intervjui će biti snimljeni i činiće osnov dokumentarnog materijala koji će biti dostupan zasebno ili inkorporiran u scenski aspekat projekta.

Evropske narodne/tradicionalne kulture se prevashodno ispituju sa tačke gledišta konzervatizma i pod paradigmom nacionalističke okupacije značenja. Ali kako drugačije čitati narodnu kulturu? Koje funkcije ona ima? Na koji način se može realizovati i interpretirati, i da li se odgovor na ovo pitanje menja kada se odnosi na druge forme tradicionalne kulture? Na koji način je moguće čitati kodifikovane funkcije tradicionalne umetnosti i izraza kroz pokret? Gestovi koji su prenošeni generacijama ponekad postanu vidljivi tek kada se izvuku iz konteksta – kao što svedoči kultura dunavskih Švaba posle Drugog svetskog rata. Kada se suoče sa drugim navikama i kulturnim izrazima, kao i sa nostalgijom za izgubljenim domom i izgubljenim kulturnim poreklom, značenja koja se kriju iza telesnog izraza postanu čitljiva na različite načine. Projekat će okupiti 4 partnera iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Srbije, kao i nekoliko pridruženih partnera (među kojima su i 3 Fondacije Evropske prestonice kulture).


Projekti evropske saradnje 2018

Future Epics

23/10/2018

Nosilac projekta: Fondacija Hartefakt, Srbija

Dubrovačke ljetnje igre, Hrvatska

Centre for performing arts Vitlycke, Švedska

Tasca Serveis D’animacio SL, Španija

Iznos dodeljenih sredstava: 199,872.00 €

*Ovaj projekat je sufinansiran kroz podršku projektima saradnje koji se odnose na Evropsku godinu kulturnog nasleđa 2018

Projekat Future Epics nudi mogućnost za razvijanje novih perspektiva u pristupu i učenju o kulturnom nasleđu. Kako bi ovaj cilj bio postignut, projekat će dekonstruisati narative specifičnih istorijskih perioda i iskombinovati ih sa savremenom scenskom umetnošću. Štaviše, projekat će privući i edukovati publiku upotrebom onlajn alata za komunikaciju sa širom i mlađom publikom. Ovaj projekat će ponuditi mlađim umetnicima prostor u kom će moći da se izraze i da eksperimentišu sa umetničkim formama u cilju stvaranja novih načina uključivanja publike. Rezultat će biti tri pozorišna performansa čija će premijera biti na Dubrovačkim ljetnjim igrama tokom 2020. godine.

Glavne teme ovih performansa biće problemi koji su zapostavljeni, zaboravljeni ili se ignorišu kroz istoriju. Future Epics internet platforma predstavljaće virtuelni prostor koji posetiocu nudi mogućnost da se informiše i uključi u teme koje se tiču kulturnog nasleđa širom Evrope. Osim toga, široka javnost će takođe biti uključena u ovaj proces deljenja novih informacija i misli koje se tiču istorije i nasleđa jer će platforma biti interaktivna. Sadržaj na platformi sastojaće se od rezultata pretrage, blog postova, onlajn diskusija, glasanja i prenosa aktivnosti vezanih za temu kulturnog nasleđa uživo. Uz veliki razvojni potencijal, projekat Future Epics služi kao mreža koja će ponuditi novi evropski pristup konceptima javnog dobra i kulturnog nasleđa za generacije koje dolaze.


Blog

Milena Milošević Micić: Duh našeg nasleđa

23/10/2018

Kulturno nasleđe kao specifičnost jedne oblasti, regije ili zemlje, predstavlja neraskidiv je deo evropskog, odnosno svetskog kulturnog nasleđa. Bilo da je reč o Knjaževcu, Timočkoj krajini, Srbiji ili nekoj drugoj zemlji, ono što prepoznajemo kao „naše“ kulturno nasleđe, u najširem smislu, zapravo jeste samo jedan mali fragment ili element korpusa svetskog kulturnog nasleđa, istorije sveta. Ono što je posebno pitanje koje u velikoj meri utiče na odnos i na način ophođenja prema sopstvenom kulturnom nasleđu, jeste pitanje vrednovanja i razumevanja istog.

Kulturno nasleđe u sprezi sa prirodnim okruženjem čini kulturni pejzaž koji na poseban način odražava sadejstvo ljudi i prirode. Specifične arhitektonske celine, čaršije, mostovi, pojedinačni spomenici kulture ili spomeničke celine samo su neki su od elemenata koji stvaraju specifičnu sliku i doživljaj određenog mesta. Sa druge strane najvažnija odlika, potencijal i bogatstvo jednog mesta jesu ljudi. Oni odražavaju „duh grada“, šire i emituju poruke koje su duboko utkane u genetski kod svakog živog bića. Oni su prenosioci smisla, značenja, sećanja, identiteta…

Takav slučaj je i sa knjaževačkom varoši koji je, iako mala, iznedrila velike ljude, i koja danas kao dobitnik nagrade Evropska destinacija od izuzetnosti (EDEN) na poseban način, svojim šarmom, bogatim prirodnim i kulturnim nasleđem privlači brojne istraživače, posetioce, turiste, avanturiste, gurmane, uživače…

U tom smislu, Zavičajni muzej Knjaževac, kao „mali“, lokalni muzej, kulturno nasleđe knjaževačkog kraja posmatra i tretira kao najveći potencijal za budućnost, najznačajniji resurs za održivi razvoj lokalne zajednice, koji mada veoma bogat nije i obnovljiv. Zbog toga, verujući u održivu „upotrebu” kulturnog nasleđa sve svoje programe i projekte oslanjamo na, i povezujemo sa kulturnim nasleđem, bilo materijalnim ili nematerijalnim. Sa druge strane, naš muzej razvija različite programe i projekte koji podrazumevaju međunarodna partnerstva, razmene znanja i iskustva, zajedničke aktivnosti. Učestvovali smo i u programima prekogranične saradnje, sarađivali sa kolegama iz regiona i sa prostora bivše Jugoslavije, što svakako treba označiti period koji predstavlja svetle trenutke naše zajedničke evropske prošlosti, bez obzira na različita tumačenja i doživljaje nekadašnje države.

Muzeji i ustanove kulture čine deo sistema obrazovanja. Veoma je važno da u svom radu, pored stalnog rada na unapređenju kvaliteta rada ustanova kulture i podizanju svesti o značaju očuvanja i prezentovanja kulturnog nasleđa, razvijamo i obrazovne programe namenjene najširoj publici. Upravo takav pristup daje nam priliku da podatke do kojih dolazimo u svom radu povežemo sa okruženjem u kojem se nalazimo, sa određenim periodima i značajnim istorijskim trenucima, poredeći i praveći paralele. Zanimljivi za komparaciju i razumevanje onoga što danas poznajemo kao evropsko nasleđe jesu period srednjeg veka, renesanse, baroka, prosvetiteljski i romantičarski pokret, industrijska revolucija, i naravno neminovni ratovi kao i međuratni i posleratni periodi, druga polovina 20. veka.

Važan korak ka tumačenju evropskog identiteta jeste uključivanje Srbije u veliki međunarodni projekat proučavanja vizuelne kulture i privatnog života, učešće u projektima poput Evropeane. Takođe, inicijativa za sertifikovanje evropskih kulturnih ruta, povezivanje sa kolegama u regionu i šire kao i zajedničko učešće na međunarodnim konkursima, korišćenje međunarodnih fondova i programi obeležavanja međunarodnih manifestacija (Dani evropske baštine i dr.). Ima puno pojedinačnih primera saradnje naših ustanova kulture sa srodnim evropskim ustanovama. Svakako u tom smislu, veliku pažnju i poštovanje zaslužuju aktivnosti Galerije Matice srpske, nominacija naših muzeja za evropsku muzejsku nagradu (Staro selo Sirogojno…), aktivnosti Muzeja Jugoslavije, Velika nagrada Evropa Nostre za projekat Gostuša i Vekovi Bača koji sa ponosom možemo izdvojiti kao verovatno najkompleksniji i najsveobuhvatniji, proglašenje Novog Sada za evropsku prestonicu kulture, kao i mnogih drugih. Ima i puno sjajnih primera saradnje naših ustanova kulture sa evropskim partnerima u okviru „manjih“ projekata.

Po mom mišljenju, uključivanje naših institucija i ustanova u aktivnosti i programe Balkanske mreže muzeja i zajedničke aktivnosti Kulturnog nasleđa bez granica na prostoru šireg regiona doprinose novom vrednovanju i predstavljanju zajedničkog evropskog identiteta i pripadnosti. Ne samo u geografskom već i svakom drugom smislu. Ovakve zajedničke inicijative, a naročito njihova realizacija, iznova potvrđuju pripadnost skupini evropskih naroda i šalju drugačiju poruku sa prostora Balkana.

Obeležavanje Evropske godine kulturnog nasleđa ima izuzetan značaj za sve nas. Za nasleđe uopšte. Dva programa Zavičajnog muzeja Knjaževac nose nacionalnu oznaku EGKN, jedan je posvećen obeležavanju stogodišnjice završetka Prvog svetskog rata, a drugi se bavi očuvanjem elemenata nematerijalnog nasleđa i edukacijom, što nipošto ne znači da se druge aktivnosti ne mogu staviti u širi kontekst evropskog nasleđa. Naš muzej podjednako brine o pristupačnosti programa i objekata osobama sa invaliditetom (Muzej za sve-muzej za poneti), podržava i razvija program socijalnog preduzetništva čiji je cilj očuvanje tradicionalnih zanata i tehnika (Niti koje povezuju), znanja i veština (Letnja škola tradicionalnih zanata), već dugi niz godina sprovodi aktivnosti u cilju razvoja obrazovnog turizma (Obrazovna avantura Zavičajnog muzeja), podržava razvoj kulturnog turizma (Put rimskih careva, Vinske rute Srbije, Dunavski put vina) i pokušava da koristeći savremene tehnologije približi sadržaje novoj publici.

Milena Milošević Micić je magistar istorije umetnosti i muzejski ekspert a radi kao viši kustos I vršilac dužnosti direktorke Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. Poslednjih 16 godina posvetila je muzejskoj profesiji kao kustos, educator, stručnjak za odnose sa javnošću, menadžer projekata i direktorka sa glavnim ciljem da razvije novu ulogu muzeja u lokalnoj zajednici putem raznih muzejskih programa, projekata i tumačenja i predstavljanja zbirki predmeta. Veruje da su muzeji javni prostori otvoreni za svakoga, forumi za otvorene dijaloge i debate, mesta jedinstvenih vrednosti zajedničkog nasleđa. Polja u kojima je stručna su: istorija umetnosti, muzejske studije i heritologija, upravljanje muzejima i marketing u kulturi, upravljanje zbirkama predmeta, dostupnost i društvena inkluzija, kulturni i obrazovni turizam i upravljanje projektima. Članica je ICOM-a (Međunarodnog Saveta muzeja), Asocijacije srpskih muzeja Serbian Museum Association (Odeljenje za istoriju umetnosti, pedagogiju i odnose sa javnošću i marketing) i ponosna članica Upravnog Odbora i Pristupne Grupe Balkanske Mreže i članica Američke Alijanse Muzeja.


Vesti

Rezultati poziva za učešće u obuci u Andrevlju

17/10/2018

Na ovogodišnji poziv za učešće u obuci za pisanje projekata, koju organizuje Antena Kultura deska Srbija, pristigao je veliki broj prijava iz cele zemlje. Zahvaljujemo se svima na interesovanju i poslatim prijavama.

Zbog ograničenih vremenskih i smeštajnih kapaciteta nismo u prilici da prihvatimo sve prijave. Listu učesnika možete pogledati ovde. Radujemo se zajedničkom radu na projektima u okviru radionica i predavanja!

Teme kojima će se seminar baviti su savremene prakse i koncepti u međunarodnoj kulturnoj saradnji; menadžment međunarodnih projekata; evropska kulturna politika i prioriteti programa Kreativna Evropa. U okviru programa seminara predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija Nina Mihaljinac i Milan Đorđević, Mina Radmilović Pjevac, Dragana Srećkov i Jovana Rapajić, govoriće o prilikama koje pruža program Kreativna Evropa. Takođe, Marija Popović iz Studentkog kulturnog centra Novog Sada i predstavnica projekata Be SpectACTive! i Aerowaves, govoriće o finansijskom planiranju projekata, a Aleksandra Dobrin iz Kulturnog centra „Mladost“ Futog će predstaviti iskustvo konkurisanja i liderskog upravljanja projektom Make it new!, takođe podržanog programom Kreativna Evropa.

Pozivamo sve one koji se nisu našli među odabrnim učesnicima da nam se jave da zakažemo viđanje i razgovaramo o mogućnostima konkurisanja, kao i da prate najave naših narednih događaja koje ćemo organizovati u cilju što bolje pripreme projekata domaćih ustanova i organizaciju u kulturi.


Vesti

Javni poziv za podnošenje evropskih projekata saradnje 2019

17/10/2018

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata u okviru Evropskih projekata saradnje programa Kreativna Evropa. U okviru ovog poziva možete konkurisati u dve kategorije:

– Evropski projekti saradnje malog obima (kategorija 1): minimum 3 partnerske organizacije (jedna iz EU), do 200.000€, što predstavlja 60% dozvoljenih troškova;

– Evropski projekti saradnje velikog obima (kategorija 2): minimum 6 partnerskih organizacija (jedna iz EU), do 2.000.000€, što predstavlja 50% dozvoljenih troškova;

U odnosu na dosadašnje pozive, ovogodišnji konkursni raspis se neznatno razlikuje u odnosu na standardni, jer su zadržani prioriteti koji su u vezi s obeležavanjem Evropske godine kulturnog nasleđa (preciznije naznačeno u navođenju prioriteta u daljem tekstu). Takođe, među novim zemljama koje učestvuju u programu su Jermenija i Kosovo*. Listu zemalja koje učestvuju u programu možete pogledati ovde.

Prilikom osmišljavanja projekata, projektnu ideju bi trebalo usmeriti ka jednom od tri cilja konkursa:

– Jačanje kapaciteta evropskih kulturnih i kreativnih sektora da deluju transnacionalno i na međunarodnom nivou, kao i promovisanje transnacionalne cirkulacije umetničkih dela; Transnacionalna mobilnost profesionalaca u kulturi, a naročito umetnika;

– Doprinos razvoju publike kroz osmišljavanje novih i inovativnih načina rada s publikom, kao i unapređenje dostupnosti kulturnih programa i sadržaja, s posebnim fokusom na decu, mlade ljude, osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe publike;

– Doprinos inovacijama i kreativnosti u oblasti kulture, kroz testiranje novih poslovnih modela i promociju novih uticaja na druge sektore.

Kako bi se postigli navedeni ciljevi, konkursom su definisani sledeći prioriteti:

– Promovisanje transnacionalne mobilnosti umetnika i profesionalaca u cilju uspostavljanja saradnje na međunarodnom nivou i internacionalizacije njihovog rada;

– Rad na razvoju publike kao sredstvu za unapređenje pristupa evropskim kulturnim i umetničkim delima, materijalnom i nematerijalnom kulturnom nasleđu, kao i stvaranje mogućnosti za bolji pristup kulturnim delima deci, mladima, osobama sa invaliditetom i predstavnicima marginalizovanih i društveno osetljivih grupa;

– Podrška izgradnji kapaciteta ustanova, organizacija i pojedinaca kroz inovativne pristupe stvaranju, razvoju i testiranju inovativnih modela prihodovanja, menadžmenta i marketinga u kulturnom sektoru, a naročito u pogledu korišćenja digitalnih tehnologija i razvoju veština profesionalaca u oblasti kulture za primenu digitalnih alata;

– Unapređenje interkulturnog dijaloga, promovisanje zajedničkih vrednosti evropskog kulturnog prostora i međusobnog razumevanja; poštovanje drugih kultura, time doprinoseći društvenoj integraciji migranata i izbeglica;

– Kao legat obeležavanja Evropske godine kulturnog nasleđa u 2018. godini, jedan od prioriteta ostaje podizanje svesti o zajedničkoj istoriji i vrednostima, kao i jačanje osećaja pripadnosti zajedničkom evropskom prostoru.

Konkurs je otvoren do 11. decembra 2018. godine u podne po briselskom vremenu.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Više informacija o pozivu možete pogledati na sajtu Evropske komisije.

Ukoliko imate spremnu projektnu ideju, a u potrazi ste za partnerima, savetujemo vam da razmotrite opcije koje nudimo u odeljku za traženje partnera na našem sajtu. Ukoliko vam je potrebna pomoć, molimo vas da nam se obratite.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Kultura Deska Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri konkurisanju. Javite nam se da zakažemo sastanak i zajedno razmotrimo mogućnosti za konkursanje. Pozivamo vas i da pratite objave na našem sajtu o događajima koje ćemo organizovati u narednom periodu, a u cilju što bolje pripreme domaćih ustanova i organizacija za konkursanje.

* Sve reference na Kosovo, bez obzira na teritoriju, institucije ili stanovništvo, u ovom tekstu treba shvatiti u potpunoj saglasnosti sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija i bez prejudiciranja statusa Kosova.


Vesti

Desk na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga

17/10/2018

U okviru 63. Međunarodnog beogradskog sajma knjiga, u ponedeljak 22. oktobra u 18.00 časova u sali Ivo Andrić, Kultura Desk Srbija organizuje program predstavljanja uspešnih priča konkursa za prevode književnih dela, kao i najnovijih izdanja Deska.

Program će se odvijati u dve celine:

I Predstavljanje konkursa za prevode književnih dela i uspešnih priča

Marie Pierre Renson, EACEA, Evropska Komisija

Izdavačka kuća Heliks

Kontrast izdavaštvo

Izdavačka kuća Sezam Book

II Predstavljanje publikacije (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu

Anica Tucakov, istraživač, Annonymous: said

Dimitrije Tadić, rukovodilac Deska Kreativna Evropa Srbija.

Publikacija (Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu proistekla je iz istraživanja Deska Kreativna Evropa Srbija koji je za temu imalo mapiranje regionalne kulturne saradnje. Istraživanje je sprovedeno kako bi se definisale preporuke za razvoj regiona Jugoistočne Evrope putem kulture. Analizirano je prisustvo umetnika iz regiona na relevatnim međunarodnim manifestacijama, najznačajnijih projekata i inicijativa iz domena regionalne saradnje, strateških dokumenata i pravnih okvira regionalne saradnje, kao i sadržaja turističkih promotivnih kampanja. Rezultati istraživanja ukazuju na stanje regionalne saradnje, kao i na referentne, uspešne, ali i problematične tačke u postojećim praksama.

Dođite da razgovaramo i da preuzmete svoj primerak knjige!


Projekti evropske saradnje 2018

Jazz And INterculturalism

16/10/2018

Lider projekta: Nisville fondacija, Srbija

Cultural Association Syri Blu, Albanija

Jana Project, Italija

Projekat Jazz And INterculturalism ima za cilj da olakša kreativnu i otvorenu umetničku razmenu kroz povezivanje mladih džez izvođača različitog kulturnog, društvenog, ekonomskog i geografskog porekla, kako bi se negovao interkulturalnog dijalog, međunarodna saradnja i transnacionalna mobilnost. Projekat povezuje Srbiju, Albaniju i Italiju u identifikovanju njihovih razlika i sličnosti, kroz učenje i deljenje, razmenu ideja i komunikacije, međusobno razumevanje i otvaranje kroz mobilnost, radionice, rezidencije, zajednička izvođenja, upoznavanja novih ljudi i otkrivanje “novih svetova”.

Projekat ima za cilj uključivanje muzičke omladine (18-32 godina) iz navedenih zemalja, kako bi se pospešio interkulturalni dijalog i svest o bogatstvu različitih etničkih zajednica (srpske, albanske, romske i italijanske), kao i kulturnih uticaja koji su doprineli njihovoj sadašnjoj kulturi. Organizovanje kulturnih događaja zasnovanih na bogatstvu raznovrsne kulture osnažiće osećanje zajedničke evropske pripadnosti među mladima iz Srbije, Albanije i Italije i podići svest da kultura predstavlja bitan deo u mozaiku evropskog identiteta koji zajedno gradimo.

Očekivani rezultati projekta su:

– formiranje muzičke platforme za razmenu izvođača na tri džez festivala: u Nišu, Tirani i Alheru;

– organizovanje šest omladinskih razmena mladih muzičara;

– zajednički nastupi mladih muzičara na čest džez koncerata u Nišu, Tirani i Alheru;

– sproveđenje šest kreativnih umetničkih i obrazovnih rezidencija;

– sproveđenje šest kreativnih umjetničkih i obrazovnih rezidencija;

– pokretanje zajedničke internet platforme, povezane sa društvenim medijima;

– proizvodnja i emitovanje jednog “behind the scenes” TV dokumentarca;

– održavanje seminara o novim praksama u nastavi Jazz-a, razvoja publike i modela prihoda džez festivala;

– produkcija dva DVD albuma sa snimcima koncerata održanih u ciljanim zemljama.


Projekti evropske saradnje 2018

Create to Connect -> Create to Impact

16/10/2018

Nosilac projekta: Bunker, Slovenija

Artsadmin LBG, Velika Britanija

Drugo more, Hrvatska

Etablissement Public du parc et de la Grande halle de la Villette (E.P.P.G.H.V), Francuska

Fundação Caixa Geral de Depósitos-CULTURGEST, Portugalija

Fundatia Alt Art Pentru Arta Alternativa, Rumunija

Institut Umeni- Divadelni Ustav, Češka

Museum of Contemporary Art – Tbilisi, Gruzija

Ntgent, Belgija

Santarcangelo dei Teatri, Italija

Stichting Noorderzon Groningen, Holandija

Stichting Theater Rotterdam, Holandija

Stiftelsen Bergen Internasionale Theater, Norveška

Ujedinjeni umetnički rad, Srbija

Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000,00 €

Create to Connect -> Create to Impact: Promeniti svet pozorištem? Ako ne radimo ništa zato što ne možemo da uradimo sve, to je najveća greška! Stvaranje pozitivnog uticaja kroz umetnost baziranu na istraživanju – to je makar nešto!

15 evropskih umetnika i partneri iz 13 evropskih zemalja razvijaju savremeno pozorište kako bi stvorili estetski, politički i društveni uticaj kao što su društvena inovacija, mikropolitičke promene, nove javne arene, estetski pronalasci i emancipacija.

Pomeramo se sa izgradnje publike na uticaj na zainteresovane strane, od samo povezivanja i uključivanja ka svesnom stvaranju uticaja baziranom na antropološkim istraživanjima. Ne razvijamo odnose na osnovu struktura moći, već na osnovu saradnje i solidarnosti. Sve aktivnosti su osmišljene u dijalogu sa kustosima, umetnicima i istraživačima:

Istraživanje za uticaj – istraživanje je usredsređeno na slučajeve koje čine od specifičnih umetničkih slučajeva do istraživanja organizacija. Antropološke studije uticaja naših aktivnosti služe kao osnov za informisanje kustosa i umernika kako da dođu do željenog uticaja. 26 prostora za povezivanje – transformisanje lokacija, prostora koje zauzima pozorište kroz savremeno pozorište da bi se postigao uticaj, putem manjih intervencija ili transformativnih procesa. 2 radna susreta – svi partneri i gosti (javni poziv) ispituju pojam Naroda. Mesto za uspostavljanje zajedničke konceptualne osnove zainteresovanih strana i za razvijanje alata za druge aktivnosti. 39 adaptiranja za povezivanje – adaptacija postojećih pozorišnih komada kako bi se postigao bolji uticaj na lokalni kontekst u dijalogu sa istraživanjem. 41 stvaranja i povezivanja – (ko)produkcije novih pozorišnih komada kako bi se ostvario uticaj u dijalogu sa istraživanjem. Komunikacija u četiri sloja: lokalna/nacionalna, klasični kanali komunikacije (PR, internet, društvene mreže…), duboka partnerstva sa novinarima, umetnički kanal (umetnici/istraživači razvijaju novi sadržaj i alate). Aktivno upravljanje saradnjom na osnovu demokratskog donošenja odluka i deljenja, kao i integrisani proces evaluacije.


Projekti evropske saradnje 2018

European ARTificial Intelligence Lab

15/10/2018

Nosilac projekta: Unternehmensgruppe der Stadt Linz Holding, Austrija

Ariona Hellas, Grčka

Associacion Hexagone Arts et Sciences, Francuska

Centar za promociju nauke, Srbija

Culture Yard, Danska

Fundacion la Laboral Centro de Arte y Creacion Industrial, Španija

Fundacion Zaragoza Ciudad de Conocimiento, Španija

Gluon, Belgija

Lieu Unique Scene Nationale Nantes Association, Francuska

SOU festival, Nemačka

Stichting Waag Society, Holandija

The Provost, Fellows, Foundation Scholars & the other Members of Board of the College of the Holy &Undivided Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Irska

Zavod za kulturo, umetnost in obrazevanje Kersnikova, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 1.970.692,53 €

Nedavni razvoj veštačke inteligencije zaista je zapanjujuć, a uskoro će početi i eksponencijalno da napreduje uz povećanje naučne i ekonomske moći koje ulažu velike kompanije. Dubinsko učenje, samoučeće neuronske mreže, autonomni mobilni roboti i pametni digitalni asistenti — svi oni neusmnjivo imaju potencijal da budu sledeća velika promena.

Projekat European ARTificial Intelligence Lab doneće AI naučne i tehnološke teme širem građanstvu i umetničkoj publici u cilju doprinosa kritičkom i refleksivnom društvu. Projekat će biti fokusiran na aspekte izvan tehnološkog i ekonomskog horizonta u cilju kritike kulturnog, psihološkog, filozofskog i duhovnog aspekta. Iz perspektive 13 velikih kulturnih operatora iz Evrope (Ars Electronica, Center for promotion of science, Zaragoza City of Knowledge Foundation, Laboral, Kapelica Gallery, Science Gallery Dablin, Onassis Cultural Center, culturyard / clickfestival, GLUON, Haxagon Scene National Art Sciences, SOU Festival, le lieu unique, Waag Society), projekat European ARTificial Intelligence Lab fokusiran je na vizije, očekivanja i strahove koje povezujemo sa konceptom buduće, sveobuhvatne veštačke inteligencije. Umetnička praksa kreativnog istraživanja i eksperimentalne apropriacije novih tehnologija naširoko je pokrenula interes profesionalaca iz drugih industrijskih disciplina.

Projekat European ARTificial Intelligence Lab podsticaće stav umetnika po pitanju eksploatacije novih poslovnih modela, oblasti aktivnosti i profesionalnih mreža. Ekstenzivan program aktivnosti u obliku izložbi, laboratorija, radionica, konferencija, diskusija, performansa, koncerata, mentorstava i rezidencija podržavaće interdisciplinarni rad, transnacionalnu mobilnost i interkulturnu razmenu. Projekat će ukupno realizovati 211 aktivnosti kao što su 26 rezidencija, 22 izložbe, 101 radionica, 9 performansa i 52 diskurzivna programa.


Projekti evropske saradnje 2018

Be SpectACTive!

15/10/2018

Nosilac projekta: Аssociatione Culturale Capotrave, Italija

Artemrede – Teatros Associados, Portugalija

Asociácia Divadelná Nitra, Slovačka

Bakelit Multi art Center Alapitvany, Mađarska

Buda Kunstencentrum, Belgija

Café de las Artes Teatro S.L. Španija

Centre National de la Recherche Scientifique, Francuska

Domino udruge, Hrvatska

Dublin Theatre Festival Company Limited by Guarantee, Irska

Fondacione Fitzcarraldo, Italija

KoproduktionsHaus, Austrija

Plesni Teater Ljubljana, Slovenija

Réseau en scène Languedoc-Roussillon (association régionale de coordination et de diffusion des arts du spectacle en Languedoc-Roussillon), Francuska

Stora Teatern, Švedska

Tanec Praha, Češka

Teatrul National Radu Stanca Sibiu, Rumunija

Universistat de Barcelona, Španija

Universite de Montpellier, Francuska

SKC Novi Sad, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000,00 €

Be SpectACTive je akcija/istraživanje i projekat fokusiran na produkciju koji vode umetnici i karakteriše ga eksperimentalni pristup sa fokusom na publiku u izvođačkim umetnostima. Na osnovu iskustva prvog izvođenja projekta, ovaj projekat ima za cilj da ojača složeni sistem praksi koje mogu da se ponavljaju, a koje su usmerene na uključivanje publike u sektor izvođačkih umetnosti, dajući građanima/posmatračima aktivnu ulogu zahvaljući aktivnosti i strategijama na vebu i of-lajn. Pošto inspiracija dolazi iz jake translokalne perspektive, ovaj projekat uspostavlja mostove između gradova i zemalja, sa idejom inkluzivnije i transkulturne Evrope.

BS će biti implementiran putem:

1. Produkcije 15 novih pozorišnih/plesnih komada. Čitav proces produkcije biće implementiran tako da podržava umetnike iz umetničkog istraživanja koji će prolaziti kroz širok sistem rezidencija i otvorenih proba, do distribucije kroz gradove u mreži.

2. Udruženo programiranje, upravljanje i autorizacija aktivnosti je ono čemu stremimo sa ciljem da proširimo iskustvo aktivnog gledališta iz umetničkog programiranja, do organizacionog nivoa, pa sve do ispravnog oblika bottom-up autorizacije.

3. Unapređenje pojma Mreže za učenje od kolega, koji je fokusiran na ideju jednakosti sa kolegama i projekata učenja i saradnje, na osnovu razmene praksi, konkretnih aktivnosti i alata koji su usmereni na učenje veština i kompetencija širom mreže.

4. Razvoj akcionog istraživačkog projekta koji će pratiti sve prethodne oblasti i ponudiće uvid, preporuke i konačnu evaluaciju efekata implementiranih praksi.

Sve ove aktivnosti podsticaće virtuoznu on-lajn i of-lajn razmenu između umetnika, građana i profesionalaca, takođe nudeći i mesto za implementaciju novih profesionalnih ličnosti. Kao što je Čarl Ledbiter rekao u The Art of With: „Kulturne aktivnosti su prošle kroz promenu od produkcije do ili za publiku, pa sve do stvaranja sa publikom“.


Projekti evropske saradnje 2018

Europe Beyond Access

15/10/2018

Nosilac projekta: The British Council, Velika Britanija

Ariona Hellas AE, Grčka

Associazione incontri internazionali di Tovereto Oriente Occicente Teatro Danza Musica, Italija

Kampnagel Internationale Kulturfabrik GMBH, Nemačka

Per.Art, Srbija

Skånes Dansteater AB, Švedska

Stichting Holland Dance Festival, Holandija

Iznos dodeljenih sredstava: 1.998.192,00 €

U okviru izvođačkih umetnosti i širom Evrope, hendikepirani umetnici pomeraju granice forme i donose publici, drugim umetnicima i profesionalcima u umetnosti jednu od kreativnih prilika našeg vremena. Projekat Europe Beyond Access podržaće umetnike sa hendikepom da probiju granice sektora savremenog pozorišta i plesa: u internacionalizaciji njihovih umetničkih inovacija i karijera, u razvijanju mreže vodećih organizacija sa ciljem predstavljanja na visokom nivou, u stvaranju evropskih publika koje su zainteresovane za inovativni rad visokog kvaliteta proizveden od strane hendikepiranih umetnika u Evropi, i u razvijanju alata i razumevanja u širem tržištu izvođačkih umetnosti.

Europe Beyond Access će:

1) Doprineti umetničkim inovacijama hendikepiranih umetnika u Evropi putem unapređenog pristupa većem broju prilika za kreativni razvitak i sprečavanja geografske i estetske izolacije (FOKUS NA UMETNIKA)

2) Pokrenuti revoluciju programske palete i mogućnosti izvođačkih umetnosti u Evropi putem:

2a) Prikazivati svetsku klasu radova koje su proizveli umetnici sa hendikepom i talentovani umetnici na početku karijere, i pomoći umetnicima i kompanijama da bolje razumeju svoja tržišta i kako da pozicioniraju svoje radove.

2b): Stvoriti mreže iskusnih programera zainteresovanih za udruženi rad u cilju predstavljanja hendikepiranih.

3) Povećati interesovanje za rad hendikepiranih umetnika za publike izvođačkih umetnosti u Evropi, sa većom izloženošću i poznavanjem inovativnih radova, stvaranjem pozitivnih asocijacija i unapređenjem percepcije umetnićkog doživljaja, pritom takođe unapređujući pristup i uključivanje publike koju čine hendikepirani ljudi.

4) Stvoriti najbolje moguće industrijske uslove za pribavljanje, razvoj, produkciju i predstavljanje radova umetnika sa hendikepom kroz podršku menadžerima u kulturi u cilju unapređenja dostupnosti njihovih procesa i sistema.


Projekti evropske saradnje 2018

2020 Troubadours

15/10/2018

Nosilac projekta: Via Lactea, Belgija

Etnofest Association, Srbija

Flonflons, Francuska

International Visual Art Foundation, Mađarska

Iznos dodeljenih sredstava: 190.704,00 €

2020 Troubadours je inovativni multidisciplinarni projekat koji, sa jedne strane, koristi pozitivne mogućnosti svetske muzike da unapredi transnacionalnu mobilnost i preduzetništvo mladih umetnika u Evropi, a koji, sa druge strane, stremi ka tome da stimuliše interkulturni dijalog i razvoj publike.

Reč je o veoma konkretnom projektu koji izvode četiri zvanična partnera i dva pridružena partnera iz Belgije, Francuske, Srbije, Mađarske, Španije, Poljske i Ukrajine. Ovakav zanimljiv sastav partnera koji potiču iz „stare Evrope“ i nove Evrope, zemlja kandidata za članstvo, zapravo je od najveće važnosti: 2020 Troubadours stremi ka tome da istakne mogućnosti kulture po pitanju društvene inkluzije i zajedničkog razumevanja svuda u Evropi što je vrlo česta tema u današnje vreme.

Putem organizovanja niza Trouba Train putovanja kroz neke specifične granične regione Evrope, projekat teži ka tome da stimuliše 20 Trubadura da rade i stvaraju zajedno tokom nekih Trouba Lab rezidencija i predavanja. Cilj je da dosegnu inovaciju sopstvenog repertora popularne svetske muzike i da stvore novi savremeni repertoar od 20 kompozicija koje će biti snimljene kao album i predstavljene tokom novog multidisciplinarnog performansa TroubaRumba u različitim Evropskim zemljama koje se nalaze van regiona u kojima su partnerske organizacije. U međuvremenu, tim fotografa i filmskih režisera takođe će pratiti kompletan kreativni proces i ponudiće svoj precizni umetnički pogled na putovanje kroz granične regione Evrope.

Predstavljanje ovih različitih proizvoda i ishoda širokom spektru profesionalaca u industriji svetske muzike u Evropi takođe će biti jako važan element. Na ovaj način možemo da uspostavimo novi poslovni model koji će trajati i posle završetka projekta, a koji stimuliše preduzetništvo u kulturi tako što kombinuje kulturu i obrazovanje sa fokusom na participativne aktivnosti sa niskim pragom. Umetnici uče od publike i obratno.


Projekti evropske saradnje 2018

Port of Dreamers

15/10/2018

Nosilac projekta: Dubrovačke ljetnje igre, Hrvatska

Kulturanova, Srbija

Slovensko narodno gledalisce Maribor, Slovenija

Iznos dodeljenih sredstava: 188.000,00 €

Port of Dreamers je projekat međunarodne saradnje koji za cilj ima da istraži narative, sećanja i mesta migracija putem stvaranja umetničkih projekata koji se bave temom 100 godina migracija na evropskom kontinentu i pritom takođe nudi različite umetničke alate trenutnim izbeglicama kako bi izrazili i redefinisali sopstvena iskustva.

Istraživanje teme migracija kao rezultat imaće razvoj inovativnih modela udruženog stvaranja, produkciju novih dela od strane mladih umetnika i umetnika na početku karijere, kao i podsticanje timskog rada i razvoja publike. Naposletku, projekat Port of Dreamers ima za cilj da istraži vrednost umetnosti kao alata za antropološka i kulturna istraživanja kao i moć ove dimenzije da podrži integraciju izbeglica u Evropi tako što će pružiti priliku umetnicima i izbeglicama da rade i otkrivaju zajedno, i da uče jedni od drugih.

Svrha ovog projekta je da precizno razotkrije probleme koji se tiču istorije migracija, a takođe i da stvori prilike za inkluziju izbeglica. Nekoliko propratnih događaja: sesije izgradnje kapaciteta, izložbe i tematska okupljanja, podstaćiće fuziju umetnosti i društvenih programa i drugih naučnih i teoretskih inicijativa koje su fokusirane na istraživanje i metodologiju istraživanja migracija.

Rezultat projekta će biti: 3 kreativne laboratorije za umetnike, 2 pozorišne produkcije, 3 radionice sa izbeglicama u trajanju od četiri nedelje, 2 sesije izgradnje kreativnog kapaciteta za zaposlene u kulturi i menadžere, 1 izložba i 1 publikacija iskustava na projektu i konačna prezentacija obe umetničke produkcije predstavljene u okviru programa Dubrovačkih ljetnjih igara.
Sa druge strane, Port of Dreamers će predstaviti internet bazu narativa na temu istorije 100 godina migracija u Evropi. Veb platforma će takođe uključiti našu ciljnu grupu: izbeglice, i omogućiće im da se izraze, informišu, da uče koristeći arhivu koja raste i da diskutuju o temama koje su deo njihovih iskustava.


Projekti evropske saradnje 2018

Rights4kids – Pozorišni performansi koji promovišu Konvenciju o pravima deteta

15/10/2018

Nosilac projekta: Aida, Italija

Action Synergy SA, Grčka

Associazione Teatrale Trentina Interculturale, Italija

DAH Theatre Research Centre, Srbija

Network for Childrens Rights, Grčka

Performalita, Češka

Theatro Aeropolio – Ena Theatro Giapaidia, Grčka

Iznos dodeljenih sredstava: 198.547,92 €

Deca iz ugroženih grupa obično nisu deo publike kreativnog sektora i sektora kulture, a takođe su i pod visokim rizikom od kršenja njihovih prava. Rights4kids je projekat koji za cilj ima da približi decu iz ugroženih grupa pozorištu, i da u isto vreme razvije svest o Konvenciji o pravima deteta, podstičući decu da se osvrnu na svoja prava i podele svoja iskustva i priče.

Kako bi ovi ciljevi bili postignuti, predviđene su sledeće aktivnosti:

– Participativne radionice kako bi se deca uključila u proces diskutovanja o konvenciji i odabir performansa koji će biti izvođeni u svakoj od zemalja.

– Stvaranje pozorišnih performansa za decu koji će biti prikazivani lokalno u 4 zemlje pozorišnih kompanija (Italija, Grčka, Češka, Srbija) i koje će obuhvatiti makar 2 člana Konvencije (svaki performans zasebno), a prikazivaće se minimum 6 puta u svakoj od partnerskih zemalja.

– Organizovanje 1 Right4Kids pozorišnog festivala gde će svi performansi nastali u svim zemljama biti prikazani zajedno.

– Stvaranje kursa elektronskog učenja koji će ponuditi podršku svim predavačima koji se bave dečijim pravima u različitim zemljama u cilju rada sa pozorištem i decom na teme vezane za Konenciju o pravima deteta.

– Razvijanje on-lajn portala koji će se sastojati od svih resursa koje je projekat razvio (uključujući i performanse, uputstva za radionice, scenarije, itd.). Projekat će uglavnom biti fokusiran na decu migranata i decu iz nacionalnih manjina. Projekat će biti implementiran u 4 zemlj: Italija, Grčka, Srbija, i Češka.


Projekti evropske saradnje 2018

Mauerspringer (Wall-jumper) – novi oblici umetničkog izraza i učešća u evropskom uličnom pozorištu

15/10/2018

Nosilac projekta: Teatro Due Mondi Associazione Culturale, Italija

Compagnie du Hasard, Francuska

DAH Teatar Centar za pozorišna istraživanja, Srbija

Hortzmuga Animación S.L., Španija

Theaterlabor Bielefeld, Nemačka

Théâtre de L’unité, Francuska

Iznos dodeljenih sredstava: 199.962,00 €

Mauerspringer je bio naziv za ljude koju su preskakali Berlinski zid kako bi živeli slobodni. Ovo je projekat o konceptu „zida“ u društvenom, političkom i individualnom smislu. Cilj projekta Mauerspringer (Wall-jumper) – novi oblici umetničkog izraza i učešća u evropskom uličnom pozorištu je prevazilaženje zidova kroz umetnost, promovisanje dijaloga kroz kreativno iskustvo i izbor ulice kao mesta konfrontacije i umetničkog izraza. Pozorišna produkcija bazirana je na pristupu „učešća“ koji za cilj ima da sruši zid između umetnika i posmatrača i da aktivno uključi publiku u ulični performans. U javnom prostoru, pozorište se takođe susreće sa drugim jezicima umetnosti: fotografija i video istražiće vezu između publike i uličnog teatra i biće deo strategije komunikacije koja koristi veb/mobilnu aplikaciju koja stimuliše aktivno učešće i poziva ljude, mlade ljude i ljude iz digitalnog sveta, da izađu na ulice i podele iskustvo pozorišta uživo.

Participativni pristup promoviše razvoj publike, a podrška mu je takođe i komunikaciona kampanja gde video i fotografija stvaraju digitalnu zajednicu.

Šest partnera, pozorišnih udruženja iz šest evropskih zemalja, žele da osnaže ulično pozorište kao alat društvene transformacije putem razvijanja društveno relevantne dramaturgije uličnog pozorišta. Kroz 7 participatornih radionica i različitih oblika aktivnog angažovanja publike, proizvešće 6 uličnih performansa „učešća“. Radionice su namenjene ne-akterima, a naročito će biti otvorene za izbeglice i migrante. Paralelno sa ovim, grupi mladih učenika biće ponuđena putujuća radionica na temu ulične fotografije koju će voditi poznati fotograf. 3 mini festivala održaće se u partnerskim zemljama, Evropski festival uličnog pozorišta održaće se u Italiji po isteku dvogodišnjeg projekta, a Međunardna konferencija na temu uličnog pozorišta i društvenih problema predstavljaće most do budućnosti projekta.


Projekti evropske saradnje 2018

Turbulator – generator turbulentnih praksi marginalne umetnosti

15/10/2018

Nosilac projekta: Udruženje Turbo Strip, Srbija

Curvaturva associação cultural e recreativa, Portugalija

La “S” Grand Atelier, Belgija

Par Le Dernier Cri, Francuska

Iznos dodeljenih sredstava: 69.324,43 €

Turbulator je trogodišnji projekat srednje dužine trajanja koji uključuje 4 zvanična partnera iz 4 evropske zemlje: Udruženje Turbo Strip (Srbija), La S (Belgija), Le Dernier Cri (Francuska), Arara (Portugalija), i mnogobrojne manje grupe, individualce i institucije koje imaju ulogu pridruženih partnera, a koji će učestvovati u manjim, fokusiranijim sporednim događajima.

Turbulator je fokusiran na inkluzivne umetničke radionice (organizatori, štampari i umetnici posetiće jedni druge i sarađivaće na raznim projektima koji će se ticati umetnosti, sito štampe, knjigovezivanja, i povremeno muzike, a takođe će se uopšteno baviti i razmenom iskustava, veština i organizacionih tehnika i pristupa). Partneri će sarađivati i razmenjivati veštine i znanje sa posebnim fokusom na spontanoj razmeni između umetnika koji dolaze iz različitih geografskih konteksta i koji imaju različita iskustva i pristupe umetnosti, pritom predstavljajući umetnike i rezultate radionica međunarodnoj publici i uspostavljajući novu vidljivost putem istrajne medijske promocije na više platformi.

Cilj projekta je da omogući grupama i organizacijama koje imaju različita iskustva i dolaze iz različitih zemalja, ali dele slične ciljeve i prakse, da sarađuju, vrše razmenu i posećuju jedni druge u svrhu sticanja novog znanja, poređenja praktičnih pristupa i organizacionih veština, a takođe i svrhu pružanja mogućnosti umetnicima da stvore umetnost u novim kontekstima, učestvuju u radionicama sa drugim umetnicima, nauče nove veštine i pristupe i predstave svoj rad novoj publici.

Snaga ovog kompleksnog projekta dolazi iz širokog spektra kvaliteta dobijenih putem intenzivne saradnje između svih međunarodnih partnera na projektu, što će doprineti povećanju vidljivosti i mobilnosti i uspostaviti novu mrežu organizacija koje podržavaju zajednicu umetnika koji se bave marginalnom umetnošću.


Projekti evropske saradnje 2018

Vectors of Collective Imagination

15/10/2018

Nosilac projekta: Multimedijalni institut udruge, Hrvatska

Udruženje građana Kontrapunkt, Makedonija

Berliner gazette, Nemačka

Kulturföreningen Glänta ekonomisk förening, Švedska

Udruga za promicanje kultura KulturTreger, Hrvatska

Kuda.org, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Ovaj projekat proširuje saradnju započetu 2012. godine u okviru projekta Aesthetic Education Expanded čiji cilj je bio osavremenjavanje pojma estetskog obrazovanja – spajanje umetnosti, imaginacije i demokratije – za doba digitalnih mreža.

Vectors of Collective Imagination revidira ovaj pojam emancipacije i postavlja pitanje na koji način nova politička geografija Evrope, koju karakterišu migranstka kriza, porast islamofobije, ekonomska nejednakost i sveprisutnija neliberalnost, predstavlja izazov za našu kolektivnu imaginaciju i njena estetska sredstva. Naš cilj je da organizujemo 7 velikih događaja (festivale, konferencije, izložbe) u svakom od lokaliteta i da se osvrnemo na neke delove tog centralnog problema. Događaji će spojiti ključna mesta (Egipat, Magreb, Severnu Evropu, Balkan, Istočnu Evropu) te nove geografije i umetničke odgovore koji mogu da pomognu u negovanju nove kolektivne imaginacije nasuprot retrogradnim političkim tendencijama u Evropi i van nje. Naročito smo podobni za ovakav projekat jer smo svi ustaljeni u svojim društvenim okruženjima u konekstu aktivista, susednih zajednica, udruženja za obrazovanje radnika, škola, univerziteta, ali i kritički nastrojenih medija koji će biti uključeni u naše aktivnosti.

Svih 7 događaja (segment: ACTORS) imaju format koji varira od visoko profilisanog – koji je usmeren na predstavljanje pisaca, vizuelnih umetnika, režisera i teoretičara popularnim i raznorodnim publikama – do obrazovnog koji je usmeren na spajanje umetnika i praktičara sa srednjoškolcima, mladim migrantima, mladim umetnicima i studentima umetnosti. Ove događaje pratiće alati (segment: TOOLS): internet baza podataka i set alata koji dokumentuju najbolje kolektivne prakse i metodologije, i publikacije (segment: VECTORS): dve antologije arapske književnosti, monografija na temu avantgardnih kolektivnih praksi i pamfleti u skladu sa temama projekta. Cilj svega opisanog je da rasprostrani kreativne i intelektualne rezultate projekta među širokim transnacionalnim publikama.


Projekti evropske saradnje 2018

CrossOpera. Otherness: fear and discovery

15/10/2018

Nosilac projekta: Fondazione Teatro Comunale di Modena, Italia

Theater und Orshester Gmbh, Austrija

Srpsko narodno pozorište, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

CrossOpera udružuje 3 opera teatra iz 3 zemlje: Teatro Comunale di Modena (Italija), Landestheater Linz (Austrija) i Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada (Srbija). Glavni cilj ove intervencije je da proizvede novu operu kroz model saradnje čija će 3 akta razviti kratke priče dodeljene 3 kompozitora i libretista koji predstavljaju svaku od zemalja. Sva 3 kompozitora radiće na istu zadatu temu: „Drugost: strah i otkrivanje“, koja se bavi političkim i društvenim problemom migranata i izbeglica. Projekat CrossOpera naročit interes posvećuje kompozitorima sa klasičnim iskustvom koji umeju da rade na muzičkim tradicijama sa popularnom i etnografskom dubinom. Fokus projekta je takođe na neevropskim umetnicima koji žive u okviru evropskih granica i refleksiji na njihove etničke tradicije.

Projekat CrossOpera započeće sa dodeljivanjem 3 čina opere kompozitorima i libretistima. Putujući umetnički tim koji se sastoji od pevača i muzičara pratiće nedelju muzičkih proba svakog akta u svakom pozorištu (‘austrijski’ akt u Lincu, ‘srpski’ akt u Novom Sadu, ‘italijanski’ akt u Modeni) uz vođenje i nadzor lokalnog kompozitora. Izvođenje opere započeće u Modeni gde će poslednji krug muzičkih proba i proba na bini čitave opere pratiti njena premijera. Posle Modene, produkcija opere sa čitavim timom putovaće u Linc i Novi Sad. Putem koprodukcije opere, ovaj projekat unapređuje kapacitet i podstiče međunarodni rast administrativnog, umetničkog i sektora produkcije u Italiji, Austriji i Srbiji i fukcioniše u transnacionalnom okviru.

Transnacionalna mobilnost muzičkog ansambla, ali takođe i pevača, dirigenata, reditelja i ljudi koji učestvuju u probama opere, biće funkcionalna u produkciji i stvaranju višejezičnog i multikulturnog krajnjeg rezultata rada.


Projekti evropske saradnje 2018

Play! MOBILE

15/10/2018

Nosilac projekta: Progressione kulturalis nonprofit kouhasznu, Mađarska

Asociatia Medium Contemporan MAGMA Kortárs Közeg Egyesület, Rumunija

Asocijacija Kulturanova, Srbija

Pardi Mini Teatro, Francuska

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000,00 €

Ideja projekta Play!MOBILE je podsticanje novog oblika kulturnog učešća u mikro regionima širom Evrope. Verujemo da umetnička praksa u zajednici i razvoj jedinstvene participativne ruralne igre nudi sofisticiran i inkluzivan način za povećanje kapaciteta i razvijanje novih publika savremene umetnosti u izolovanijim mestima. Putem pretvaranja javnih prostora u igrališta za savremenu umetnost, dobijamo iskustvo alternativnog načina konzumiranja kulture, metodologiju predstavljanja umetničkih dela bez potrebe za postojanjem visoko profilisane infrastrukture.

Međunarodni tim umetnika – zajedno sa mladim lokalnim umetnicima – stvoriće interdisciplinarnu participatornu igru vezanu za određeni lokalitet koja će biti primenjena na različita mesta uključena u projekat i na taj način približiti savremenu umetnost publici. Interdisciplinarna priroda projekta osigurava se izborom partnera koji predstavljaju različite discipline a iskusni su u umetničkim praksama u zajednicama.

Projekat je fokusiran na poboljšanje kapaciteta, naročito na periferiji umetničke scene. Pozvali smo lokalne institucije iz dvanaest malih mesta uključenih u projekat da nam se pridruže kao saradnici. One funkcionišu na lokalnom nivou u realizaciji aktivnosti vezanih za kulturu i zajednicu, ali im nedostaje kapacitet u smislu infrastrukture i alata da bi dosegli novu publiku i mogućnosti za međunarodno umrežavanje. Play!MOBILE će izgraditi njihov kapacitet, pomoćiće im u internacionalizaciji i podstaćiće buduće projekte koji se tiču međunarodnih i interaktivnih umetničkih formi.

Ovaj projekat podstiče razmenu najboljih praksi i nadmašuje trenutno partnerstvo tako što poziva druge organizacije sa relevantnim praksama u ovoj oblasti, tako stvarajući mrežu kulturnih aktera koji su aktivni na sceni. Projekat Play!MOBILE približiće publiku savremenoj umetnosti u mikro regionima i takođe će inicirati diskusiju između kulturnih operatera na temu dostupnosti kulture.


Projekti evropske saradnje 2018

MADE IN-Crafts and Design Narratives

15/10/2018

Nosilac projekta: Muzej za umjetnost i obrt, Hrvatska
Mikser, Srbija
Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenija
Nova Iskra, Srbija
Oaza, Hrvatska
Werkraum Bregenzerwald, Austrija
Iznos dodeljenih sredstava: 197649.12 €

Made In je inicijativa za istraživanje, dizajn i nasleđe koja podstiče saradnju i razmenu znanja između tradicionalnih zanatlija i savremenih dizajnera. Cilj projekta je da, sa jedne strane, revitalizuje zanatsku tradiciju, a sa druge strane, da edukuje dizajnere o materijalnom i nematerijalnom nasleđu, na taj način stvarajući novu, autentičniju i održiviju vrednost savremenog dizajna. Projekat obuhvata razne aktivnosti, kao što su putujuće izložbe, rezidencijalni programi i radionice za dizajn i zanate, radionice profesionalnog usavršavanja za zanatsko nasleđe, kustose koji se bave dizajnom i dizajnere, seminare/konferencije i inovativne aktivnosti usmerene na razvoj publike. Putem različitih interaktivnih aktivnosti razvoja publike, projekat će zagovarati pristupačan i inkluzivan dizajn i predstaviti evropsko zanatsko nasleđe široj javnosti.

Takođe, projekat predlaže osnivanje nove evropske internet platforme Made In. Namera ove platforme je da stimuliše saradnju između zanatlija i dizajnera i na taj način podstakne nove poslovne modele revitalizacije zanatskog nasleđa putem savremenog dizajna, ali takođe i da stimuliše inovativni pristup dizajnerskim uslugama, scenarijima i proizvodima zasnovanim na zanatskoj tradiciji.

Misija projekta

Razmena znanja između zanatlija i dizajnera putem inovativnih poslovnih modela i proširenja publike za zanate i dizajn.

Ciljevi projekta

– Promovisanje evropskog zanatskog nasleđa širokom spektru publike

– Edukacija savremenih dizajnera na temu različitih evropskih zanatskih tradicija

– Negovanje razvijanja novih dizajnerskih usluga, scenarija i proizvoda zasnovanim na zanatskoj tradiciji

– Podrška revitalizaciji zanatske tradicije putem stvaranja novih održivih poslovnih modela koji povezuju zanatlije i dizajnere

– Razvoj novih i inovativnih aktivnosti za razvoj publike

– Osnivanje nove evropske mreže profesionalaca u oblasti zanata i dizajna


Projekti evropske saradnje 2018

Parallel Traces “A new lens for Jewish Heritage”

15/10/2018

Nosilac projekta: Association Européenne Pour la Présérvationet la Valorisation de la Culture et du PatrimoineJuifs (AEPJ), Luksemburg

Culture & Media Agency Europe, Belgija
Fundacja Bente Kahan, Poljska
Fundatia Tarbut Sighet, Cultura si EducatieIudaica, Rumunija
Imascono Art, S.L., Španija
Israeli House, Gruzija
Patrionat Call de Girona, Španija
Tačka Komunikacije, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 197.439,77 €

Projekat Parallel Traces ima za cilj omogućavanje otkrivanja urbanih otisaka jevrejskog kulturnog nasleđa što će pružiti priliku građanima Evrope iz nekoliko zemalja da ih raz-otkriju. Ovaj projekat je kombinacija usredsređenosti na tragove jevrejskog nasleđa u ubranim evropskim predelima i umetničke fotografije, audiovizuelnih umetnosti i upotrebe proširene stvarnosti. Ove aktivnosti će se odvijati putem kombinovanja dva elementa sa istim partnerima koje povezuje tema i udruženi mehanizmi komunikacije i plasiranja informacija.

Sa jedne strane, projekat će organizovati postojeće informacije koje su sakupili partneri u cilju razvijanja aplikacije koja nudi proširenu stvarnost povezanu sa nizom identifikovanih lokaliteta i objekata. Sa druge strane, projekat će organizovati pan-evropsko takmičenje u stvaranju originalnih fotografskih i audiovizuelnih radova sa fokusom na savremene fizičke tragove evropske jevrejske kulture u polju arhitekture i urbanističkog planiranja u bilo kojoj od zemalja učesnica Konzorcijuma i gradovima koje one odrede.

Izabrani radovi, svi u digitalnom formatu, biće pretvoreni u putujuću izložbu kako bi se kretala među različitim gradovima koji učestvuju. Aplikacija koja nudi proširenu stvarnost predstavljaće bitan alat koji pomaže u plasiranju i otkrivanju jevrejske istorije i vrednosti širokoj publici. Međunarodno takmičenje, i izložbe koje će ga pratiti, promovisaće cirkulisanje umetničkih dela i razmenu između kulturnih aktera i umetnika, tako stvarajući nove mreže i poboljšane mogućnosti pristupa transnacionalnim i međunarodnim tržištima.

Ove aktivnosti će u kombinaciji pretvoriti fizičke resurse nasleđene od zajedničke i često zaboravljene prošlosti (uključujući i spomenike i lokalitete) u izvor inspiracije za savremeno umteničko stvaralaštvo, samim tim učvršćujući interakciju između kulturnog nasleđa i drugih kreativnih sektora kao što su fotografija, multimediji, video umetnost ili slični izrazi digitalnog stvaralaštva.


Blog

Elena Vasić Petrović: Nasleđe u našim rukama

03/10/2018

Šta je za vas evropsko kulturno nasleđe?

Promišljanje o evropskom kulturnom nasleđu podrazumeva u isto vreme sagledavanje kompleksnosti trajanja i preplitanja vekova i milenijuma, brojnih naroda i civilizacija, a u isto vreme ijednostavnosti osećaja kontinuiteta, koji je sadržan u svakom svesnom ljudskom biću,koje na ovim prostorima živi.
Činjenica da je nasleđe svuda oko nas i deo naših života, pa samim tim i da svi mi pripadamo negde i nečemu, ključni su za njegovo razumevanje i očuvanje, bilo da se radi o privatnom legatu, ličnom deliću istorije ili nacionalnim spomenicima kulture ili zbirkama.

Koji istorijski periodi i događaji iz srpske istorije su vama značajni i zanimljivi sa stanovišta zajedničkog evropskog kulturnog prostora, zajedničke istorije?

Generalno sam protivnik korišćenja uvreženih izraza i termina kao što su „Srbija na raskršću istoka i zapada“ i sl. ali činjenica je da je ovaj naš prostor zaista kroz istoriju bio poprište velikih preokreta i turbulencija, da su i moćni zapad i veliki istok dolazili i odlazili, tražeći i nalazeći svoj interes upravo na ovoj našoj zemlji i to i dalje traje. Samim tim, naša i evropska istorija su jedna i nerazdvojiva celina.

Postoje svetli momenti u našoj istoriji kada su naši stvaraoci nadograđujući svoje kvalitete i veštine, znanjem i iskustvom drugih civilizacija i naroda, uspeli da se uzdignu visoko iznad svojih uzora i učitelja, ali i iznad svoga vremena, i to je ono što treba da predstavlja naš ponos i inspiraciju za budućnost.
Takvih primera ima u svim sferama života, a bilo ih je nebrojeno mnogo i u dugoj istoriji i bogatoj kulturi srpskog naroda.

Na koji način će vaša ustanova učestvovati u obeležavanju Evropske godine kulturnog nasleđa?

Od prvog susreta sa nasleđem, preko brojnih iskustava, kao studenta, saradnika i direktora Zavoda, do osnivača jedne nevladine organizacije, ne mogu se oteti utisku, da je naše nasleđe definitivno najsigurnije u rukama mladih.

Simbolično, jedan od edukativnih programa UNESKO-a, namenjen ljudima do 26 godina, a koji se odnosi na volonterske kampove širom planete zemlje, nosi upravo ovaj naziv – „Nasleđe u našim rukama“. Tu leži sva mudrost i sva naša prošlost i svetla budućnost, u rukama onih koji će donositi odluke u godinama koje dolaze. Nekoliko je ključnih momenata sadržano upravo u toj rečenici. Prvo, mladalački um željan je znanja i priznanja, a susret sa nasleđem zadovoljiće obe ove potrebe. Nasleđe je nepresušan izvor informacija, a briga o njemu pruža veliku satisfakciju, budi svest o njegovom značaju i stvara neraskidivu vezu sa nečim što vapi za kontinuiranom pažnjom i negom. Drugo, energija koju nose mladi ljudi, naročito na početku svojih profesionalnih karijera, ne može se uporediti ni sa čim drugim, pa je njeno kanalisanje u ovu tako osetljivu i značajnu sferu kulture, zasigurno zaista veliki korak ka boljoj budućnosti. Treće, možda najvažnije, iskazano je kroz mudrost antičkih filozofa i sublimira na neki način prethodne dve teze, a tako lako primenljivo upravo na našu priču: edukovati um, a ne i srce, bezvredno je. Sa nasleđem nema greške, oba će aspekta biti zadovoljena.

Fondacija arhitekta Aleksandar Radović fokusirana je upravo na mlade ljude, pa je za nas i ova godina posvećena programima koji su pre svega namenjeni njima.
U martu mesecu dodelili smo drugo po redu Priznanje, koje nosi ime našeg cenjenog kolege i jednog od najplodonosnijih konzervatora, koje je Srbija ikada imala. Priznanje arhitekta Aleksandar Radović ustanovljeno je upravo da podrži mlade stvaraoce koji su već imali dodira sa nasleđem u svom radu ili se ovim temama uspešno i ozbiljno bave.

Nedavno završeni dvonedeljni volonterski restauratorski kamp pod nazivom „Usvoji domaćinstvo u Gostuši“, deo je velikog međunarodnog programa, koji je obuhvatio 15 projekata iz 8 zemalja, a realizovan je u saradnji sa organizacijom European Heritage Volunteers iz Vajmara u Nemačkoj. Ovo je projekat koji je imao oznaku Evropske godine kulturnog nasleđa 2018. i u Nemačkoj i kod nas, a predstavlja zaokruživanje dugogodišnjeg rada na tzv.”kamenom selu” na Staroj planini. Počeli smo 2010, obavili obimna istraživanja 2012. i 2013. godine i sistematizovali sve podatke u okviru Studije, koja je publikovana 2015, a već 2016.godine donela je Srbiji prvu nagradu Europa Nostra i Grand-Prix Evropske Unije.

Programi za najmlađe nas očekuju ovih dana u okviru manifestacije „Noć istraživača“, kada ćemo se predstaviti interaktivnim edukativnim igricama objedinjenim pod naslovom „Priče iz kamena“, kada ćemo predstaviti zanimljivosti sa jednog od naših najznačajnijih arheoloških nalazišta, Caričin grad.

Naravno, tokom cele godine kroz redovne aktivnosti, definitivno smo fokus stavili upravo na Evropsku godinu kulturnog nasleđa, a sve u želji da pre svega što više ljudi informišemo upravo o postojanju takvog programa i o činjenici da Srbija na neki način ravnopravno učestvuje u njemu, kao i druge evropske zemlje, te da za to nisu potrebna ni velika finansijska sredstva, niti veliki napori, već da svako može dati svoj mali doprinos.

Elena Vasić Petrović je rođena 1978. u Pirotu. Diplomirala je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu 2004. godine. Iste godine počela da radi u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Niš (2004. – 2012. saradnik, 2012. – 2017. direktor). Specijalizovala restauraciju kamena 2011. godine (ISCR/Roma_Italy i CIK/Beograd_Srbija) i Menadžment arheoloških lokaliteta sa mozaicima (Getty Conservation Institute/LA_USA).
Autor je: 7 izložbi, novinskog feljtona, 30 radova i članaka i 3 publikacije, sve iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Osnivač i glavni urednik “Stubova baštine” glasnika Zavoda za zaštitu spomenika kulture Niš. Dobitnik priznanja Europa Nostra i Grand-Pri nagrade Evropske Unije 2016 za Studiju zaštite sela Gostuša u opštini Pirot. Osnivač i upravitelj Fondacije arhitekta Aleksandar Radović.


Vesti

Rezultati konkursa za književne prevode 2018

03/10/2018

Danas su objavljeni rezultati konkursa za književne prevode u 2018. godini. Izdavačke kuće iz Srbije su ponovo na vrhu liste dobitnika ̶ u kategoriji dvogodišnjih projekata saradnje najviše je podržanih projekata domaćih izdavačkih kuća.

To su izdavačka kuće Akademska knjiga sa projektom Modernity and tradition of European literature, Areté sa projektom Literary Migration: Spatial, Temporal and Spiritual Dislocation, Heliks sa projektom Creative Voyage: Destination Europe, Kontrast izdavaštvo sa projektom Literary Translation: Two-way Street i Štrik sa projektom From Sewing Machine to Facebook: Two Centuries of European Women’s Literature. Čestitamo svima na postignutim rezultatima, koji se nakon četiri vezane godine uspeha Srbije na ovom konkursu i očekuje!

Pored Srbije, među najuspešnijima su i Velika Britanija, Rumunija i Hrvatska sa po 4 podržana projekta.

Domaće izdavačke kuće nisu konkurisale u kategoriji višegodišnjih projekata prevoda. Ukupan iznos dodeljenih sredstava izdavačkim kućama iz Srbije u kategoriji dvogodišnjih projekata književnih prevoda iznosi 279,880.68€. Više informacija o rezultatima konkursa pogledajte na sajtu Evropske komisije.


Archives