Monthly Archives: December 2018

Srećni praznici!

21/12/2018

Drage koleginice i kolege, saradnici i prijatelji,

Evropsku godinu kulturnog nasleđa završavamo puni utisaka s brojnih događaja koji su pratili ovu evropsku inicijativu, ali i s novih projekata u kojima učestvuju ustanove i organizacije iz Srbije.

Izdavačke kuće iz naše zemlje su ponovo među najboljima na konkursu za književne prevode – s čak 5 uspešnih projekata vrednih 279,880.68 €! Odlične rezultate postigle su domaće ustanove i organizacije na konkursu za evropske projekte saradnje – ukupno 24 podržana evropska projekta saradnje!

Već na početku naredne godine, u rano proleće, očekuje nas naredni konkurs za prevode književnih dela, a do tada vam želimo da se odmorite i u slavlju dočekate Novu, 2019. godinu!

Povodom uspešne 2018. godine, i za sladak početak naredne, pozdravljamo vas sa izdanjem Slatkog kuvara Evropske godine kulturnog nasleđa koje smo priredili u saradnji sa Narodnim muzejom u Kruševcu.

Živeli!

Vaš tim Deska Kreativna Evropa Srbija


Dragana Ćorović: Kulturno nasleđe je i podloga i proizvod sveobuhvatne transformacije ljudskog okruženja

17/12/2018

Svi kulturološki slojevi jedne zajednice, nalaze se, kao otvorena knjiga, pred čitačima pejzaža, kako piše geograf Pirs Luis (Peirce Lewis), odnosno pred onima koji znaju da posmatraju predeo i da iz njega „pročitaju” sva simbolička značenja fizičkog prostora.

Šta je za vas evropsko kulturno nasleđe?

Dopustiću slobodu da ovaj pojam, ne zanemarujući poznatu definiciju kulturne baštine, posmatram prvenstveno kroz prizmu prostornih proučavanja, i da kažem da je za mene kulturno nasleđe istovremeno i proizvod i podloga sveobuhvatne transformacije ljudskog okruženja, i da podrazumeva najvredniji vid simboličkog odraza fizičkog prostora, kroz niz vremenskih stratuma. Evropsko kulturno nasleđe podrazumeva isto to, ali naravno, na prostoru čitavog kontinenta, a usled istorijskih okolnosti, i izvan njegovih granica.

Koji istorijski periodi i događaji iz srpske istorije su vama značajni i zanimljivi sa stanovišta zajedničkog evropskog i kulturnog prostora, zajedničke istorije?

Istraživanja kojima se bavim u oblasti istorije i teorije arhitekture i urbanizma, vremenom su fokusirana na proces rane urbane modernizacije, odnosno evropeizacije Beograda u devetnaestom veku, sa stanovišta transformacije urbanog pejzaža, a time i mnogobrojnih aspekata redefinisanja prostornih odnosa. Korenite promene kulturnog obrasca u Srbiji u devetnaestom veku, čine istorijski i društveni okvir u kojem je beogradski urbani pejzaž transformisan i u okviru kojeg je postepeno gubio karakteristike određene otomanskom gradskom kulturom, uticajem zaleđa tradicionalnih hrišćanskih seoskih zajednica i feudalnim društvenim sistemom. Proučavanje sveobuhvatne transformacije Beograda u periodu 1867-1914. godine otvara širok horizont pitanja koja se tiču i uloge i značaja kulturnog nasleđa Balkana, u kontekstu modernizacije grada i pažljivog razmatranja diverziteta evropskih kulturnih paradigmi, čime se izbegavaju jednostrana tumačenja tokova tog procesa i otvara polje za dublje razumevanje uzajamnih uticaja.

Na koje načine prema vašem mišljenju treba razvijati svest i osnaživati osećanje pripadnosti toj zajedničkoj istoriji i vrednostima?

Istraživanjem načina na koji se ljudsko okruženje menja kroz vreme upoznajemo njegove promenljive i stalne odlike, a time bolje razumemo i međuzavisnost svih procesa i aktera u njemu. Kako piše geograf Dejvid Kozgrou (David Cosgrove), novi sloj urbanog pejzaža stvara se i u sadejstvu uticaja svih opštevažećih i opšteprihvaćenih načina na koje određena zajedinca manifestuje svoju kulturu. Urbani pejzaž može da se shvati kao metodološki okvir celovitog proučavanja raznorodnih uticaja na kulturno nasleđe podneblja i sveobuhvatno sagledavanje prostornih odlika. Mnogobrojni su načini, od institucionalizovanog stručnog obrazovanja, do ostalih vidova permanentne edukacije, organizovanja seminara, javnih predavanja, i sl., koji pomažu da se kristališe dubinsko poznavanje okruženja. Početkom ove godine ministri kulture država potpisnica Evropske kulturne konvencije (European Cultural Convention, 1954) i članica Saveta Evrope (Council of Europe) potpisali su Davosku deklaraciju (Davos Declaration, 2018: https://davosdeclaration2018.ch/programme/), pod nazivom: Towards a high-quality Baukultur for Europе. Ovaj dokument, pored ukazivanja na dramatične izazove savremenog sveta, iznosi urgentnu potrebu razvijanja novih pristupa „za zaštitu i unapređenje kulturnih vrednosti evropske izgrađene sredine”, nasuprot evidentnim problemima koji se očitavaju, između ostalog, u „trivijalizaciji gradnje”, „nedostatku umešnog projektovanja”, „neodgovornom korišćenju zemljišta”, „devastiranju istorijskog urbanog tkiva”, čemu smo svedoci i u našoj sredini. Ova evropska inicijativa, čije 23 tačke delovanja propagiraju stvaranje visoke vrednosti i kvaliteta sveobuhvatnog koncepta Baukultur, podrazumeva, pored ostalog, sveukupnost ljudskog miljea, odnosno „postojećih objekata, uključujući spomenike i druge elemente kulturne baštine, kao i projektovanje i izgradnju savremenih objekata, infrastrukture, javnih prostora i pejzaža”. Mislim da to može da bude zajednička platforma za razvijanje svesti o zajedničkom nasleđu (i njegovom savremenom odrazu u fizičkom prostoru), kao procesa koji bi trebalo da udruži edukatore, stručnjake, naučnike, istraživače u oblasti kulturnog nasleđa izgrađene sredine, i drugih srodnih oblasti.

Da li biste istakli neki projekat savremenog stvaralaštva koji se bavi kulturnim nasleđem koji vam se posebno dopada?

U njujorškom Muzeju moderne umetnosti (Museum of Modern Art, МоМА), od jula 2018, do januara 2019. postavljena je izložba Toward a Concrete Utopia Architecture in Yugoslavia, 1948–1980, čiji je kurator naš kolega, arhitekta, profesor i istoričar arhitekture, dr Vladimir Kulić (FAU – School of Architecture). Ovaj događaj je, u svom tekstu na ovom istom mestu, objavljenom februara 2018, istakla i profesorka dr Irina Subotić. U međuvremenu, izložba je otvorena, pobrala je veliki uspeh, skrenula je pažnju na nesumnjive kvalitete heterogenog jugoslovenskog arhitektonskog modernizma. Veoma važnim smatram i inicijative i događaje koji su proistekli iz ove izložbe, kao što je, na primer Međunarodni forum: Stvaranje konkretne utopije – arhitektura Jugoslavije 1848-1980, urednice i autorke arhitekte Ljubice Slavković, održan u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu u novembru 2018, sa pratećim programom u organizaciji Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Architectuul, online platforme (Berlin).
U izdanju Muzeja grada Beograda nedavno je objavljena knjiga autorki, koleginice dr Zlate Vuksanović Macura, naučnog saradnika Geografskog instituta „Jovan Cvijić” SANU i msr Angeline Banković, višeg kustosa Muzeja grada Beograda, pod nazivom: Mere grada. Karte i planovi iz Zbirke za arhitekturu i urbanizam Muzeja grada Beograda. Ova knjiga dobila je drugu nagradu, u kategoriji publikacija, 27. međunarodnog salona urbanizma, u novembru 2018. Monografija daje prostorno-vizuelne odlike planova i mapa Beograda u periodu 1865-1969, otkrivajući bogatstvo ovog nepravedno zapretenog nivoa kulturnog nasleđa grada.

Na koji način će vaša ustanova učestvovati u obeležavanju Evropske godine kulturnog nasleđa?

Želela bih da istaknem jedan od događaja na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koji pripada navedenoj kategoriji. Povodom Internacionalnog dana predela, 20. oktobra, na Šumarskom fakultetu je, u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine Republike Srbije, organizovana izložba radova studenata Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, pod nazivom: Predeo i obrazovanje, kojim su predstavljeni rezultati rada posvećenog sticanju znanja o planiranju i projektovanju, o proučavanju, zaštiti i uređivanju predela. Izložba je bila postavljena i u okviru IX Green Fest-a, Međunarodnog festivala zelene kulture, održanog u Domu omladine Beograda, u novembru 2018.

Arhitekta Dragana Ćorović je docent Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti istorije i teorije arhitekure, urbanizma i pejzaža i urbane istorije Beograda. Iskustvo u visokoškolskom obrazovanju arhitekata sticala je od 2000. godine na Arhitektonskom fakultetu UB, gde je magistrirala kod mentorke dr Ljiljane Blagojević, 2008, na temu primene urbanističkog koncepta vrtnog grada u Beogradu, između dva svetska rata. Doktorirala je na istom fakultetu, 2015, takođe kod mentorke dr Ljiljane Blagojević, s temom transformacije urbanog pejzaža Beograda u devetnaestom veku. Autor je knjige Vrtni grad u Beogradu, 2009. Izabrana je za docenta na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu Šumarskog fakulteta UB, 2016. godine, gde je nastavnik i predmeta Savremena pejzažna arhitektura i Urbani pejzaž: istraživanje i razumevanje.


Štrik: Od šivaće mašine do Fejzbuka ̶ dva veka evropske ženske književnosti

04/12/2018

Izdavačka kuća Štrik

Iznos dodeljenih sredstava: 59,960.31 €

Izdavačka kuća Štrik će prevesti, objaviti, promovisati i distribuirati deset visokokvalitetnih dela autora iz deset evropskih zemalja (jedna zbirka kratkih priča biće prevedena sa srpskog na španski; šest knjiga iz manje zastupljenih na manje zastupljene evropske jezike; četiri različita žanra).

Projekat će promovisati program Kreativna Evropa i suštinske evropske vrednosti kroz zastupanje raznolikosti u književnosti i jeziku, osiguraće široku pristupačnost književnim delima kroz strategiju distribucije i promocije i doprineti proširenju i razvoju čitalačke publike korišćenjem proverenih i inovativnih praksi promocije i digitalne tehnologije. Svi izabrani prevodioci biće promovisani u knjigama: mi smo jedini izdavač koji postavlja imena prevodilaca na naslovnu stranu, uključuje njihove biografije u svaku knjigu, a objavićemo ih i na našoj veb stranici i u mobilnoj aplikaciji koju pokrećemo.

Projekat će postići transnacionalnu mobilnost i cirkulaciju na nekoliko nivoa: geografskom (10 zemalja), tematskom (pozicija i uloga žena u savremenom svetu, pitanje žena u različitim evropskim zemaljama, različitog uzrasta, socijalnog statusa i profesija), jezičkom (veliki i manje korišćeni jezici), temporalnom (od 20. do 21. veka), žanrovskom (različiti žanrovi) s ciljem da se pokaže kako i da li se položaj žena u Evropi promenio kroz prostor i vreme, kao i kako je ta promena uticala na stil i teme ženske književnosti i njen prijem kod publike.

Nameravamo da ostvarimo: raznovrsnost književnih dela; transnacionalne veze i cirkulaciju umetničkih dela; promociju visokokvalitetne literature, programa Kreativna Evropa i prevodilaca; objavljivanje knjiga sa manje korišćenih na više korišćene jezike, osvajanje nove publike za dela klasičnih i modernih ženskih autora i različitih žanrova; presek promena, razvoja i prijema ženske literature; društveno odgovorno ponašanje i unaređenje raznolikosti, jednakih mogućnosti, rodne ravnopravnosti i evropskih vrednosti u Srbiji.

www.strik.rs


Akademska knjiga: Modernost i tradicija evropske književnosti

04/12/2018

Izdavačka kuća Akademska knjiga

Iznos dodeljenih sredstava: 51,860.52 €

Ovaj mikro izbor evropskih pisaca ima za cilj da predstavi književnost zapadne, srednje i severne Evrope. Sigurni smo da ćemo čitalačkoj publici u Srbiji i regionu približiti kulturu i književnost koji nisu dovoljno prisutni. Naš cilj je da doprinesemo boljoj transnacionalnoj cirkulaciji visokokvalitetne evropske književnosti i stoga smo izabrali naslove koji su nagrađivani eminentnim nagradama (BNG Literature prize, Renaudot, The European Union Prize for Literature, Magnesia Litera).

Poljski rad je nominovan za Nike i Angelus nagradu. Paket uključuje i rad koji je napisao jedan od najpoznatijih mađarskih i srednjoevropskih pisaca Peter Esterhazi (Péter Esterházy), vodeća figura mađarske književnosti 20. veka. Izabrali smo da prevedemo poeziju mađarskog pesnika Otota Tolnaija (Ottó Tolnai) čiju je knjigu poezije već objavili („A kisinyovi rózsa“). Uključili smo dramu kao žanr koji nije dovoljno zastupljen u Srbiji i regionu, napisan od strane drugog najčešće izvedenog dramatičara na svetu posle Šekspira – Henrika Ibsena.

Obezbedili smo odlične prevodioce čiji su prevodi veoma pohvaljeni od strane recenzenata i publike. Sledeći korak je lektorisanje i uređivanje, gde nastojimo da na najbolji način sarađujemo sa prevodiocima. Takođe, čeka nas i dizajn strana i naslovnica knjiga. Kada knjige budu objavljene, usmerićemo se na promociju i distribuciju putem distribucionih lanaca, društvenih medija i književnih večeri. Osmislićemo promotivne materijale kao što su bukmarkeri, posebna informativna brošura, rol-apovi i posteri kako bi naš projekat bio vidljiviji. Strategija distribucije radova u formatu elektronske knjige je novina u našem radu što će pomoći našem projektu da dosegne do što više čitalaca ne samo u Srbiji, već i u regionu, kao i među ljudima iz inostranstva koji su upoznati sa srpskim jezikom.

www.akademskaknjiga.com


Književni prevodi 2018

Kontrast izdavaštvo: Književni prevod – dvosmerna ulica

04/12/2018

Kontrast izdavaštvo

Iznos dodeljenih sredstava:57297.25 €

Kontrastov projekat „Književni prevod – dvosmerna ulica“ postavlja nekoliko glavnih zadataka: prevođenje pet radova priznatih srpskih autora na engleski, nemački i španski / kastiljanski jezik, kao i dela četiri nagrađenih evropskih autora na srpski jezik;objavljivanje(štampane,audio i e-knjige), promociju i distribuciju svih devet naslova;davanje doprinosa široj cirkulaciji literature pisane na jezicima koji se manje koriste, prevodđenjem na jezike koji se koriste više;promovisanje kvalitetnih evropskih književnih dela među publikom u Srbiji, ali i predstavljanje jednih od najboljih savremenih srpskih autora evropskoj publici.

Zato se u naslovu projekta koristi izraz „dvosmerna ulica“. Odabrane knjige predstavljaju najviše književne vrednosti:romani Magde Zabo(Magda Szabó) i Mirčea Kartaresku(Mircea Cărtărescu) su među najfinijim dostignućima u savremenoj književnosti. Oni su svakako jedni od najvažnijih evropskih autora u poslednjih nekoliko decenija. Novele Darka Tuševljakovića i Undine Radzevičujte(Undinė Radzevičiūtė) zavređuju međunarodne uspehe: i Darko i Undine su dobitnici Evropske nagrade za književnost. Više puta nagrađivan rpman Dejana Tiago-Stankovića jedan je od najboljih savremenih srpskih naslova i nagrađen književnom nagradom „Branko Ćopić“ Srpske akademije nauka i umetnosti.

Četiri knjige iz projekta pripadaju manje zastupljenim žanrovima: Odiseas Elitis(Odysseas Elytis) je dobitnik Nobelove nagrade i jedan od najvećih pesnika 20.veka. Zbirka kratkih priča Jelene Lengold nagrađena je Evropskom nagradom za književnost, a zbirka kratkih priča Vladana Matijevića, istaknutog srpskog pisca i nagrađenog NIN-a, smatra se modernim klasikom. Dejan Aleksić je vodeći pisac za decu Young Adult fantastike i poezije u Srbiji, a njegovi radovi su već uključeni u školsku lektiru. Danas je jedan od najznačajnijih živih autora u Srbiji kao i najpopularniji dečiji pesnik.

www.kontrastizdavastvo.rs


Književni prevodi 2018

Areté: književna migracija ̶ Prostorna, vremenska i duhovna dislokacija

04/12/2018

Izdavačka kuća Areté

Grant dodeljen: 51.983,30 €

Projekat „Književna migracija: prostorna, vremenska i duhovna dislokacija“ problematizuje odnos između otuđenja i ponovnog rođenja književnih heroja, ali i autora koji stvaraju / žive u okruženju u koje su pristigli i koje je transformisano u drugi kulturni kontekst.

Tokom svoje burne istorije s čestom promenom granica, stari kontinent prolazi kroz mnoge migracije ljudi – od evropskih do drugih zemalja u svetu, i sa različitih kontinenata u Evropu – što je dalo plodno tle za umetničko stvaralaštvo koje se bavi problemom identiteta u okruženju koje se ne može nazvati mestom rođenja, bilo zbog toga što su se granice nacija promenile ili zbog toga što se promenio lični stav autora ili protagonista prema okruženju u kojem su odrastali.

Srbija i druge zemlje su bile prostor takvih događaja, a takvo nestabilno istorijsko nasleđe motivisalo je autore da pišu o sopstvenim migracijama i nemogućnosti da precizno odrede svoju vlastitu zemlju. Verujemo da je aktuelnost ovog pitanja u našoj zemlji izazvala značajan interes za te teme i da će čitaoci sigurno biti radoznali i saosećajni sa sličnim situacijama iz evropske književne produkcije koja se može upoređivati kroz čitav 20. i 21. vek.

Svaka izabrana knjiga govori o prostornoj, vremenskoj i duhovnoj dislokaciji uslovljenoj političkim događajima i ličnim tragedijama. Projekat se sastoji od knjiga sedam autora iz sedam različitih zemalja Evropske unije. Autor knjige „Gogoli disko“ osvojio je prestižnu Evropsku nagradu za književnost. Projekat obuhvata četiri romana, kolekciju pesama i dve zbirke kratkih priča. Svi odabrani autori su dobitnici istaknutih kulturnih nagrada u svojim zemljama, a njihov rad je preveden na mnoge jezike.

www.arete.rs


Književni prevodi 2018

Heliks: Kreativno putovanje – destinacija Evropa

03/12/2018

Izdavačka kuća Heliks

Iznos dodeljenih sredstava: 58,779.30 €

Projekat književnog prevođenja „Kreativno putovanje: destinacija Evropa“ fokusiran je na prevođenje, distribuciju i promociju visokokvalitetnih dela fikcije savremenih autora iz deset evropskih zemalja. Glavni cilj projekta je uspostavljanje veze između različitih evropskih kulturnih koordinata koristeći kreativni potencijal književnih prevoda. Jezička i stilska raznolikost i raznovrsnost žanrova odražavaju našu nameru da predstavimo sveobuhvatan i višestruki pogled na savremenu evropsku književnost, da uvodimo nove književne perspektive i pomognemo razvoj nove publike. U izboru knjiga pretežno ima onih pisanih na „manjim“ evropskim jezicima (grčki, norveški, bugarski, švedski, poljski, slovenački, mađarski, islandski), koje pripadaju nedovoljno zastupljenim žanrovima (poezija, kratke priče, mladi romani za odrasle) čiji su autori novi za našu čitalačku publiku. Projekat je prilika da osvežimo književno okruženje sa književnošću iz različitih kultura koja s čitalačkom publikom u Srbiji retko bila povezana preko sveta slova.

Tim izdavačke kuće Heliks je dobro pripremljen za zahtevne izdavačke delatnosti koji će se u potpunosti realizovati u skladu sa visokim industrijskim standardima tokom svih proizvodnih faza. Istaknuti prevodioci i jezički stručnjaci pridružiće se našem domaćem timu i značajno doprineti ukupnom kvalitetu projekta. Da bismo dodatno angažovali našu publiku za čitanje, planira se fleksibilna i prilagođena kampanja distribucije sa snažnim oslanjanjem na digitalnu i onlajn sferu, ali i zadržavanjem tradicionalnih kanala kao važne komponente strategije distribucije.

Promotivne aktivnosti su prilagođene kako bi se osigurala maksimalna vidljivost radova, autora i književne kulture. Takođe, za projekat je značajan kontinuitet u promovisanju ideja programa Kreativna Evropa, čiji smo deo već s nekoliko uspešnih projekata, kao i Evropske nagrade za književnost – već skoro dvadeset dela u našim edicijama.

www.heliks.rs


Archives