Obuka za pisanje projekata na Andrevlju

Obuka za pisanje projekata na Andrevlju

07/02/2020

Antena Kultura deska Srbija organizuje obuku za konkurisanje na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, koja će biti održana 02. i 03. marta 2020. godine u Centru za privredno tehnološki razvoj na Andrevlju.

Poziv je upućen svim ustanovama i organizacijama iz Srbije koje planiraju da apliciraju na novi konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu.

Program obuke je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koji pripremaju dokumentaciju za prijavu na konkurs programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, ali i svim zainteresovanim profesionalcima u kulturi koji žele da se informišu i obuče za konkurisanje.

Teme kojima će se seminar baviti su: Misija programa Kreativna Evropa i propozicije konkursa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu; Finansijsko planiranje i upravljanje projektima; Bodovanje i evaluacija; Konkursna procedura i saveti.

Cilj obuke

Cilj obuke je podizanje kvaliteta i priprema projekata za konkurisanje na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, podizanje progamsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija iz Srbije, kao i doprinos demetropolizaciji u polju kulture. Pored toga, obuka se organizuje radi pospešivanja komunikacije, saradnje i razmene iskustava predstavnika ustanova i organizacija u kulturi iz gradova i opština Srbije.

Kriterijumi

Osnovni kriterijumi selekcije učesnika seminara su kvalitet predloga projekta i potencijalnih partnerstava. Kvalitet predloga projekata meri se u odnosu na: usklađenost sa temama i prioritetima programa Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu, inovativnost i stručnu utemeljenost koncepta.

Uslovi javnog poziva

1. Broj mesta je ograničen na 25 učesnika;

2. Na obuku se mogu prijaviti do dve osobe iz jedne ustanove/organizacije;

3. Antena Kultura Desk Kreativna Evropa Srbija pokriva troškove smeštaja i ishrane, a učesnici seminara obezbeđuju sredstva za svoje putne troškove.

Podnošenje prijave

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

Prijava na obuku treba da sadrži sledeće informacije (najviše do tri stranice):

Kratak opis ustanove/ organizacije (misija, ciljevi, glavne aktivnosti);

Naznaku o radnom mestu osobe (opis radnog mesta ili zaduženja) ili osoba koje se prijavljuju na učešće na seminaru.

Kratak opis projekta s kojim ustanova ili organizacija želi da konkuriše na program Kreativna Evropa za podršku projektima kulturne saradnje na Zapadnom Balkanu ili smatra da predlog projekta ima potencijal za konkurisanje;

Listu potencijalnih partnera na projektu;

Popunjenu, potpisanu i skeniranu prijavu potrebno je dostaviti na kreativnaevropa@vojvodinahouse.eu

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 18. februara 2020. godine u 15.00 časova. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće se uzimati u razmatranje.