Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuka u oblasti kulture

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u programu in-house obuka u oblasti kulture

22/07/2020

Desk Kreativna Evropa Srbija upućuje javni poziv svim ustanovama kulture i organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga za učešće u programu in-house obuke, koja podrazumeva direktan rad sa timom javne ustanove ili udruženja građana koje se prijavljuje.

Obuka se odnosi na sledeće teme u oblasti kulture:

– negovanje programske izvrsnosti – novi programski formati, alati,
teme;
– diversifikacija izvora finansiranja i finansijsko upravljanje projektima;
– razvoj kadrova i partnerstava kroz interresorno i intersektorsko
povezivanje, umrežavanje i koprodukcije;
– razvoj ustanove/organizacije kroz međunarodnu saradnju i evropske projekte;
– „filozofija” i koncepti evropske saradnje.

U okviru javnog poziva biće odabrane minimum tri ustanove kulture ili organizacije civilnog društva, a obuka će biti realizovana do kraja 2020. godine. Obuka će se organizovati prema epidemiološkim preporukama i u skladu sa merama zaštite od virusa Kovid 19.

Cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je podizanje programsko-organizacionih kapaciteta ustanova i organizacija koje planiraju učešće u programu Kreativna Evropa, kao i pospešivanje održivosti, uspešnosti i programske izvrsnosti projekata koje realizuju.

Kriterijumi

Pravo učešća u programu obuka imaju ustanove kulture i organizacije civilnog drušva koje ispunjavaju sledeće kriterijume:

1) da nemaju značajnog iskustva u realizaciji projekata u kulturi koji su podržani sredstvima Evropske unije;
2) da zapošljavaju/ angažuju neke od različitih kadrovskih profila neophodnih za realizaciju projekta (programski urednici, rukovodioci, organizatori/ producenti/ menadžeri, stručnjaci za odnose s javnošću, ekonomisti, pravnici, itd.)
3) potencijal za uspešnu realizaciju projektne ideje ili opis problema sa kojima se ustanova/ organizacija susreće u svom radu.

Podnošenje prijave

Podnosioci prijave obavezno dostavljaju sledeću potrebnu dokumentaciju u elektronskoj formi na adresu kreativnaevropa@kultura.gov.rs:

1) pismo prijave na javni poziv (u slobodnoj formi, do 500 reči) sa naznakom teme na koju se prijava primarno odnosi;
2) opis projektne ideje ili opis problema sa kojima se ustanova/ organizacija susreće u svom radu a na čemu bi se zasnivao program obuke (u slobodnoj formi, do 500 reči);
3) podatke o podnosiocu prijave („lična karta“ ustanove kulture/ organizacije civilnog društva, broj i struktura angažovanih lica, spisak domaćih i međunarodnih projekata i dr.)

Rok za podnošenje prijava

Prijave se mogu podneti do 10. avgusta 2020. godine. Prijave koje stignu nakon utvrđenog roka neće biti uzimate u razmatranje.