Monthly Archives: October 2020

B-AIR Art Infinity Radio – Creating sound art for babies, toddlers and vulnerable groups

27/10/2020

Nosilac projekta: Radio-televizija Slovenije, Javni zavod Ljubljana, Slovenija
Bazaart, Srbija
Ecole D’architecture De Grenoble, Francuska 
Institut Jozef Stefan, Slovenija
Ita-Suomen Yliopisto, Finska
Javna medijska ustanova Radio – Televizija Srbije, Srbija 
Radioteatar Bajsic i Prijatelji, Hrvatska
Twixtlab Amke, Grčka
Visokoškolska ustanova, Međunarodni Univerzitet Burč, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 790.335 €

U svetu kojim dominira brza i prekomerna vizuelna stimulacija, savremena radio-produkcija, uključujući umetničke radio-produkcije (radio-predstave, umetnost zvuka i radio umetnost), suočava se sa izazovima prilikom prihvatanja savremenih tehnologija i pribavljanja nove publike za oživljavanje kreativnosti zasnovane na zvuku i komunikacije sa visoko kreativnim i međunarodnim saradničkim naporima na polju kreativne radio-produkcije. Brojne inicijative (u okviru EBU-a ili napora pojedinih umetnika) pokazale su da je moguće ojačati kreativnost i komunikaciju zasnovanu na zvuku visoko kreativnim i međunarodno saradničkim kreativnim radio-produkcijama.
Da bi se sistematičnije olakšala takva saradnička i inovativna međunarodna produkcija, predloženo je stvaranje centralnog produkcijskog štaba koji će omogućiti eksperimentalnu produkciju i oživljavanje radija kao kreativnog medija, kao samog umetničkog gesta, kao i stvaranje platforme za sticanje nove publike. Cilj platforme je da proširi ono što je dostupno u profesionalnoj radio-studijskoj infrastrukturi i satelitskim audio prenosima preko umetničke i reflektujuće veb radio-platforme, koja ima za cilj da zadrži oblik radija i da bude delimično dostupna u okviru uobičajenih radio-programa učesnika.

Naglašavajući akustični kanal sinergijom bogate kreativne i interaktivne podrške, želimo da se pozabavimo pretežno vizuelno usmerenim komunikacijskim modalitetima savremenog medijskog horizonta i da od malih nogu pokrenemo temu o audio senzibilitetu kako bismo istražili prepoznavanje od strane nove publike. Naša mreža uključuje različite institucije, od nacionalnih radio-stanica do istraživačkih instituta, jaslica i domova penzionera, tako da možemo povezati umetnike, stručnjake, istraživače i medijske radnike sa ciljanom publikom i stvoriti prototipove novih modela i standarda proizvodnje za bebe i malu decu, predškolce, ugrožene grupe, stare ljude i razviti instrumente za procenu njihove efikasnosti.Stronger Peripheries: a Southern Coalition

27/10/2020

Nosiac projekta: Artemrede-Teatros Associados, Portugal 
Asociatia Centrul Cultural Clujean, Rumunija 
Associazione Culturale L’arboreto, Italija
Bunker Zavod za Organizacijo In Izvedbo, Kulturnih Prireditev, Slovenija
Consorci Transversal Xarxa D’activitats Culturals, Španija
Fakultet dramskih umetnosti, Srbija
Iscte – Instituto Universitário De Lisboa, Portugal
Pcai Awareness Raising, Grčka
Pergine Spettacolo Aperto, Italija
Pogon – Zagrebacki centar za nezavisnu kulturu i mlade, Hrvatska
Pro Progressione Kulturalis Nonprofit Kozhasznu Kft, Mađarska
Reseau En Scene Languedoc-Roussillon Association Regionale De Coordination Et De Diffusion Des Arts Spectacle En Languedoc-Roussillon, Francuska
Teatro Di Sardegna Centro Di Iniziativa Teatrale Società Cooperativa A R.L. Italija
Universitat de Barcelona, Španija
Iznos dodeljenih sredstava: 1.729.263 €

Stronger Peripheries je projekat koji okuplja četrnaest umetničkih organizacija i tri istraživačke institucije iz deset evropskih zemalja. To je prvi projekat koji je sprovela Južna koalicija, neformalna mreža organizacija iz južnih i perifernih evropskih zemalja, čiji se kulturni sektori, uprkos razlikama, suočavaju sa nizom zajedničkih izazova. Jug i periferije smatraju se širokim društveno-političkim konceptima, a ne geografskim definicijama.

Projekat okuplja profesionalce u kulturi, umetnike, publiku i istraživačke zajednice koje se oslanjaju na raznolike kolaborativne i umetničke strategije, na akcije izgradnje kapaciteta, istovremeno promovišući razmišljanje o kulturnoj politici na jugu Evrope. Partneri, dvanaestoro umetnika devet različitih nacionalnosti i drugi kulturni operateri će raditi zajedno na šest tema: ,,Rad i sreća”, ,,Povezivanje tačaka”, ,,Svakodnevni hleb”, ,,Imati glas”, ,,Premošćavanje jaza” i ,,Pravo u budućnost”.

Svaka tema se istražuje kroz metodologiju koja uključuje i ,,tandeme”, zajedničke napore udruženih partnerskih organizacija da se proizvede delo umetnika, uključujući lokalne zajednice u inovativan okvir pod nazivom Hosting Communities. Opsežni program izgradnje kapaciteta sastoji se od radionica, seminara i zasedanja, čiji je cilj da poboljša veštine umetnika i profesionalaca, podstičući ih da dele i unapređuju svoje dobre prakse, i podižući svest o potrebi stvaranja novih i inkluzivnih kulturnih politika koje odgovaraju osobenostima juga. Dve projektne konferencije, ,,Priprema plana” i ,,Postavljanje plana”, posebno će doprineti tom cilju.

Digitalna platforma će proizvesti, prikupiti i distribuirati sve rezultate i znanja stečena tokom projektnih aktivnosti. Fotografije, video zapisi, podkastovi i detaljni izveštaji biće dostupni za besplatno preuzimanje. Publikacija ,,JAČE PERIFERIJE: JUŽNA KOALICIJA” (STRONGER PERIPHERIES: A SOUTHERN COALITION) biće dostupna u štampanoj i digitalnoj verziji, sa ciljem da naširoko pronese ishode i intelektualne inpute projekta.advancing performing arts project – FEMINIST FUTURES

27/10/2020

Nosilac projekta: Tanzfabrik-Berlin EV, Nemačka
Buda Kunstencentrum, Belgija
Epcc Maison De La Culture D Amiens, Francuska
Fundacja Instytut Sztuk Performatywnych, Poljska
Il Gaviale Societa Cooperativa, Italija
Reykjavik Dance Festival, Island
Station Service For Contemporary Dance, Srbija
Stichting Theaterfestival Boulevard’s-Hertogenbosch, Holandija
Stiftelsen Bergen Internasjonale Teater, Norveška
Szene Verein Zur Forderung Der Kultur, Austrija
Teatro Nacional D Maria Ii Epe, Portugal

Iznos dodeljenih sredstava: 2.000.000 €

apap – FEMINIST FUTURES is created by 11 institutions from 11 countries that share the idea that art can initiate powerful social changes. The project aims to address inequality in the contemporary performing arts, using Intersectional Feminism to find concrete structural answers and raise public awareness. FEMINIST FUTURES is an innovative project that presents powerful artwork, able to inspire a positive vision of the future, as an alternative to the current wave of nationalistic and xenophobic tendencies in Europe.

Projekat ,,apap – FEMINIST FUTURES” stvoren je od strane jedanaest institucija iz jedanaest zemalja koje dele ideju da umetnost može pokrenuti snažne društvene promene. Cilj projekta je da se pozabavi nejednakošću u savremenim scenskim umetnostima, koristeći intersekcionalni feminizam da nađe konkretne strukturne odgovore i da bi se podigla svest javnosti. FEMINIST FUTURES je inovativni projekat koji predstavlja moćno umetničko delo, sposobno da nadahne pozitivnu viziju budućnosti, kao alternativu trenutnom talasu nacionalističkih i ksenofobičnih tendencija u Evropi.

Srž projekta ,,FEMINIST FUTURES” je u pružanju dugoročne podrške novoj generaciji od dvadesetoro umetnika kojima će biti omogućeno da stvaraju društveno relevantne projekte i da ih predstavljaju širom Evrope.

Projekat je osmišljen po modelu novostvorenog javnog evropskog festivala „Everibody’s Sisters Europe“ – Pet dvostrukih sastanaka, od kojih su svaki zajednički osmislile, finansirale, realizovale i predstavile dve partnerske institucije i komunicirale kao jedinstveni evropski događaj. Festival je prvi višestrani poslovni model za CCS. Primenjuje ,,green co-touring” sistem, maksimizira vidljivost projekta i povećava aktivno učešće publike zajedničkim programom za razvoj publike. Ovaj program zasnovan je na dvema komplementarnim akcijama: The Ventures, učesničke projekte koji imaju potencijal da postanu najbolja praksa u tom sektoru i feminističku školu, nehijerarhijsko, intersekcionalno zajedničko okruženje za učenje.
FEMINIST FUTURES će svojim učesnicima pružiti mogućnosti za obuku kroz specifične radnje: umetničku razmenu sa školom Escola Livre de Danca da Mare pod vođstvom Lije Rodrigez iz Rija de Žaneira i mentorski program za mlade pisce i kritičare sa fokusom na region zapadnog Balkana.

,,Apap” ima snažan plan širenja i komunikacije koji je istaknut obrtnim odgovornostima, redovnim događajima profesionalnog umrežavanja, završnom konferencijom i saradnjom sa Haulraundom, mrežnom platformom koja će proneti rezultate projekta širom sveta.


Invisible lives

27/10/2020

Nosilac projekta: Ruckas Makslas Fonds, Letonija
Asocijacija Kulturanova, Srbija
ART 365, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 143958 €

Cilj projekta je da rasvetli nevidljive životne priče marginalizovanih grupa društva -ljudi sa invaliditetom i LGBT ljudi putem transnacionalne mobilnosti umetnika iz Letonije, Crne Gore i Srbije koji će sarađivati u stvaranju umetničkih dela upotrebom analogne fotografije, filma i razvojno pozorište kao medijume. Svi partneri na projektu imaju iskustvo u radu sad marginalizovanim grupama i voljni su da primene svoje iskustvo i know-how zajedno kako bi doveli aktivnosti u ovom polju na međunarodni nivo, tako osiguravajući razmenu umetničkih praksi i šire angažovanje publike. Projektne aktivnosi uključivaće 3 radionice sa umetnicima – fotografima, izvođačkim umetnicima i filmskim stvaraocima iz Letonije, Srbije i Crne Gore u saradnji sa prestavnicima lokalne zajednice – ljudima sa invaliditetom i LGBT ljudima u cilju stvaranja umetničkih dela zasnovanim na njihovim pričama i kako bi privukli pažnju šireg društva ljudi čije priče ostaju neispričane jer se plaše ili ne mogu da budu deo našeg društva i javnog života.Projekti evropske saradnje 2020

What’SAP – Exchange of Social Art Practices

27/10/2020

Nosilac projekta: Pro Progressione Kulturalis Nonprofit Kozhasznu Kft, Mađarska
Udruženje ,,Kulturanova”, Srbija
Divadlo Archa O.P.S., Češka republika
DK-BEL, Francuska

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000 €

Očekivanje društvenih promena predstavlja večno pitanje i uvek je presudno imati profesionalce koji mogu olakšati i ispromovisati promene kroz umetnost. Dvogodišnji What’SAP projekat ima za cilj da promoviše prihvatanje društveno usmerenih umetničkih praksi kao jedinstvenu i specifičnu profesiju širom Evrope.
Od razmene znanja do dvonedeljnog procesa obuke, redovnog rada i umetničkog stvaranja, naš cilj je razmena postojećeg znanja partnerskih organizacija, uključujući teorijsko i praktično znanje, razvoj profesionalne metode koja se lako uči putem iskustava i povratnih informacija, kao i otkrivanje nove tehnike za uključivanje učesničke publike u društveno usmereno stvaranje i međukulturne dijaloge.

Partnerstvo potiče od društveno angažovanih kulturnih organizacija iz Mađarske, Češke, Srbije i Francuske, koje žele da nastave svoj društveno angažovani umetnički rad sa lokalnim siromašnim zajednicama (romskom omladinom, omladinom sa invaliditetom i izbeglicama). Mladi su uključeni u umetničko stvaralaštvo tokom lokalnog umetničkog rada i dvonedeljnog Međunarodnog omladinskog umetničkog kampa, koji im pruža mogućnost mobilnosti i jedinstvenih međunarodnih iskustava, dok stvorene participativne predstave promovišu društvene promene kroz umetnost.

Projekat ima dva glavna rezultata umetničke prirode – kolektivno stvaranje koje rezultira imerzivnom pozorišnom predstavom, a koju zajedno stvaraju i izvode siromašni adolescenti i profesionalni stručnjaci i edukativne predstave koje decu drže kao ciljnu publiku, ali gde predstave izvode i stvaraju profesionalni nastavnici glume. Obe vrste izvedbi zastupljene su u svakoj partnerskoj zemlji u cilju širenja projekta na nivou profesionalne i javne publike.

Priznavanje društveno angažovanih umetničkih praksi kao profesije podiže nivo i relevantnost metodologije u društvenim i umetničkim poljima i omogućava mobilnost svim mladim učenicima i stručnjacima.Projekti evropske saradnje 2020

Trans-European Music Organisations Linked Organically

27/10/2020

Nosilac projekta:  Europa Jovoje Egyesulet, Mađarska
Associazione Musicale Etnea, Italija
Wemsical Association, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 105.900 €

TREMOLO projekat stvoriće organsku sponu između tri nevladine organizacije u kulturi koje su već aktivne na polju muzike na lokalnom i regionalnom nivou, u Mađarskoj (Festival mladih ,,Csipero”), Srbiji (,,Malom” Festival) i Italiji (svetski festival ,,Marranzano”), omogućavajući im da prošire svoj spektar aktivnosti na širi, transevropski nivo i da aktivno podrže međunarodnu mobilnost umetnika i kulturnih operatera iz svojih regiona. Značaj kulturnog nasleđa u savremenoj popularnoj kulturi duboko je ukorenjen u zajedničkim vrednostima koje definišu samu prirodu partnerstva.

Većina aktivnosti biće usredsređena na uspostavljene svetske muzičke festivale koje organizuju partneri na projektu, a koji čine srce koncepta organske mreže i jezgro (proširive) mreže TREMOLO. Prilika za odabrane mlade umetnike da nastupe zajedno sa etabliranijim međunarodnim umetnicima i podele kreativnu rezidenciju u multikulturalnom i podsticajnom kontekstu festivala presudna je tačka strategije, sa jasnim reperkusijama na isplativost aktivnosti i održivost celog projekta. Ovaj plan aktivnosti gradiće se na stečenom iskustvu projektnih partnera za organizaciju uspešnih događaja na regionalnom nivou i ojačaće njihov kapacitet za širenje rezultata njihovih aktivnosti u kulturnim i kreativnim sektorima na evropskom i međunarodnom nivou.


Projekti evropske saradnje 2020

House. Music. Europe.

27/10/2020

Nosilac projekta: Gryllus KFT, Mađarska
Associacio Collectiu Mixtur, Španija
Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski”, Srbija
Moment collective – Verein für experimentelle Musik, audio-visuelle und performative Kunst, Austrija

Iznos dodeljenih sredstava: 200.000 €

Na naš život utiče svet u kojem dominiraju vesti o sukobu, nasilju i prirodnim katastrofama. Potrebne su efikasne strategije za suočavanje sa traumama, koje mogu biti duboke i dugotrajne, kao i tehnike za njihovo rastvaranje. Muzika takođe može igrati ulogu u pomaganju pojedincima i zajednicama da se nose sa traumom, bilo intervencijom muzičkih terapeuta, muzikom u zajednici ili pojedinačnim slušanjem muzike.

Cilj HoME projekta je da stvori prostor u kojem se zajedničke priče mogu susresti i pretvoriti u nešto neverbalno. Sadržaj zajedničkih reči može se preneti na muziku u obliku mobilne instalacije pod nazivom ,,Naša porodična kuća” (OFH – Our Family House) postavljene u naseljima i festivalima u četiri države. Rad na sakupljanju u svakoj zemlji pored digitalnih sonifikacija rezultira izvedbenom kompozicijom (ukupno četiri kompozicije) koju su napravile četiri grupe od po tri umetnika različitog porekla, odabranim putem našeg otvorenog poziva. Tokom pojedinačnog iskustva ulaska u instalaciju, gost u stvarnom vremenu dobija povratnu informaciju o svojoj podeljenoj priči u obliku promenljive zvučne slike.

Konačni rezultat projekta je zajedničko umetničko delo izvedbenog karaktera – performans koji će se fprmirati na osnovu inputa prikupljenih uz pomoć NPK tehnologije koja takođe nosi zvučne pejzaže zemalja.

Umetnici uključeni u projekat biće izabrani iz različitih muzičkih scena i drugih umetnosti, kako bi se obezbedila umetnička raznolikost projekta. Stvaraoci će dobiti priliku da razmene znanje, steknu nove veštine (uglavnom povezane sa digitalizacijom) i stvore mrežu za svoje buduće stvaranje. Pretvarajući javne prostore posećenih naselja u igrališta savremene umetnosti, želimo da predstavimo alternativni način kulturne potrošnje, metodologiju predstavljanja savremenih umetničkih dela bez potrebe da imamo svu zadovoljavajuću infrastrukturu.Projekti evropske saradnje 2020

Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science

27/10/2020

Nosilac projekta: Associazione Arditodesìo, Italija
Antwerpen Kunstenstad, Belgija
Arte Urbana Collectif, Bugarska
Fakultet dramskih umetnosti, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 199.903 €

C.U.R.I.O.U.S. će umrežiti četiri inovativna evropska kulturno-naučna operatera: Pozorišnu kompaniju Arditodesio (Italija), koja je i vođa projekta, Arte Urbana Collectif (Bugarska), Laboratorija za interaktivnu umetnost Univerziteta u Beogradu (Srbija) i Pozorište Arenberg (Belgija). Ovi partneri će stvoriti osam festivala teatra čudesa – po dva u svakoj zemlji a tokom dvadesetosam meseci. Festivali teatra čudesa prikazuju domaće i ne-lokalne / međunarodne pozorišne i umetničke predstave i događaje. Originalna proširena predavanja (zajednički nastup umetnika i naučnika) biće zajednički kreirana i razvijena i biće premijerno izvedena na svakom festivalu. Oni će se izvoditi na lokalnom jeziku, ali neki će biti na engleskom, što će im omogućiti da obilaze mrežu. Na kraju projekta očekujemo da će biti stvorena najmanje dvadesetdva originalna proširena predavanja. Postojaće kriva učenja, tako da će festivali 2021. biti manji, lokalne prirode i potrebni za precizno podešavanje kreativnih metoda i saradnje. Festivali će 2022-ge imati mnogo jaču evropsku dimenziju gde će proširena predavanja gostovati na četiri festivala.

Projekat će imati edukativnu dimenziju s obzirom na to da C.U.R.I.O.U.S. proizilazi iz Pozorišta ,,Mlazni pogon”, projekta kompanije Arditodesio, započetog 2012. godine, čija je misija istraživanje, izgradnja kapaciteta i prikaz moći scenskih umetnosti da komuniciraju nauku. PMP je povezao umetnike, naučnike i publiku kroz revolucionarne naučno-umetničke produkcije. Uz ovakvu pozadinu, Arditodesio će podučavati partnere i obučavati buduće trenere za dalje stvaranje pozorišne nauke tokom i nakon C.U.R.I.O.U.S.-a. Ova metoda će se testirati i poboljšavati tokom celog projekta, što će rezultirati objavljivanjem metodologije otvorenog koda za nauku o dramskim umetnostima. C.U.R.I.O.U.S. će se nadovezati na bogato i komplementarno iskustvo konzorcijuma za dalje pionirsko eksperimentisanje i istraživanje u korišćenju kulture kao jedinstvenog resursa za nadahnuće, širenje i razumevanje nauke (Culture as a Unique Resource to Inspire, Outreach & Understand Science).


Projekti evropske saradnje 2020

Giving (Back) the Credit to the Heritage Communities

27/10/2020

Nosilac projekta: Asociatia La blouse roumaine IA, Rumunija
Institutul National Al Patrimoniului, Rumunija
SuperStar Culture, Srbija
University for The Creative Arts, Velika Britanija 

Iznos dodeljenih sredstava: 149.310 €

Ovaj projekat je predložilo udruženje,,La Blouse Roumaine” iz Bukurešta u Rumuniji, a cilj mu je da povrati prisustvo tradicionalnih zanata u okviru novog trenda koji teži ka održivijoj modi, istovremeno promovišući i očuvavajući specifičnosti i veštine zanatlija.

U središtu predloga nalaze se zanatske zajednice i modni dizajneri, koji bi dobili jedinstvenu priliku da se otkriju kroz kreativna zasedanja fokusirana na ikonične tradicionalne predmete – rumunsku bluzu (IA) i škotski tartan. Tokom zasedanja, dizajneri bi bili pozvani da posmatraju autentičnu izradu i uče o dubokim značenjima ugrađenim u ove elemente kostima. Nakon zasedanja, biće dizajnirana i proizvedena ograničena modno-kulturna kolekcija. Kolekcija će biti predstavljena tokom Etnološkog festivala u Srbiji, a zatim prikazana u okviru privremene izložbe u Rumuniji.

Kreativni rad biće podržan naučnim radom, organizovanim pomoću glavnih pitanja koja proizilaze iz prakse „prisvajanja kulture“- pravnog okvira, poslovnih modela, moguće sinergije sa kreativnim industrijama, itd. Brojni planirani rezultati projekta će dalje proširiti preporuke i zaključke. Bogata i ciljana komunikaciona kampanja promovisaće projekat širokoj međunarodnoj publici.Projekti evropske saradnje 2020

Future Academy on Tour in Europe

27/10/2020

Nosilac projekta: Stichting Zid, Holandija
Centro de Arte y Producciones Teatrales Sl, Španija
Consorzio Per La Ricerca El Educazione Permanente Torino, Italija
Theaterwerkstatt fur aktive Kultur e.V., Nemačka
Udruženje građana ,,Dah Teatar” – Centar za pozorišna istraživanja, Serbia

Iznos dodeljenih sredstava: 199.953 €

Future Academy on Tour in Europe, ili FATE, projekat je pozorišta ZID (Holandija), Atalaja (Španija), SCT (Italija), DAH Teatar (Srbija) i Studio 7 (Nemačka) a ima za cilj da stvori veze između novih kreativnih migranata / izbeglica, kulturnih organizacija i građana EU kroz umetničku obuku, uključivanje i povećanje mogućnosti zapošljavanja u umetničkom sektoru. Cilj je da se ovim „novim igračima“ obezbede jednake mogućnosti u poređenju sa evropskim umetnicima i kreativcima na tržištu rada u kulturnom sektoru. Da bi se to postiglo, projekat je sastavljen od šest integrisanih radnih paketa i fokusiran je na sledeća tri cilja:

● Razvoj, testiranje i ustaljenje metode obuke za „nove igrače“ tj. profesionalne umetnike koji dolaze iz izbegličkog / migrantskog okruženja i koji žele da potraže profesionalnu karijeru u oblasti evropske umetnosti.
● Podsticanje dijaloga između ovih novih igrača i kulturnih institucija, (predstojećih) profesionalaca umetničkih škola i akademija u Evropi, naročito nastavnika i učenika iz oblasti pozorišnog obrazovanja.
● Razvoj znanja i razmena metoda i formata u programu obuke sa širom zajednicom kreativnih profesionalaca i kreatora politike u Evropi. Metodologija da se to postigne jednostavna je u dizajnu, fokusirana je na konkretna sredstva i aktivnosti i koristi komplementarnu stručnost svakog partnera.

Glavne aktivnosti su:

1. Program obuke u Holandiji i Španiji za pedesetoro kreativnih migranata / izbeglica.
2. Program inkluzije u Holandiji i Španiji za četrdesetoro profesionalaca iz oblasti kulture.
3. Dve produkcije (Holandija i Španija) i dve umetničke prezentacije (Srbija i Nemačka) biće održane na evropskoj turneji kroz dve države.
4. Postavljanje digitalne platforme koja integriše sve aktivnosti komunikacije i širenja ovog projekta.
5. Pet konferencija u pet zemalja za profesionalce u kulturi i obrazovanju iz umetničkog sektora.
6. Naknadni plan za zapošljavanje učesnika, šira upotreba metode obuke i zaloga kulturnih institucija za zapošljavanje kreativnih migranata / izbeglica.Projekti evropske saradnje 2020

Roma Jazzing Europe

27/10/2020

Nosilac projekta: L’Air des Balkans, Francuska
1001 valises, Belgija
Udruženje ,,Nišville fondacija”, Srbija
Iznos dodeljenih sredstava: 200.000 €

Projekat uključuje muzičke festivale iz Francuske, Belgije i Srbije koji promovišu transnacionalnu mobilnost romskih džez muzičara i poboljšanje njihove karijere, kako bi se ojačala međunarodna saradnja između muzičkih festivala koji promovišu romsku muziku kao sastavni deo evropskog identiteta. Cilj je da se olakša kreativnost i pokrene umetnička razmena mladih i profesionalnih romskih džez muzičara različitog kulturnog, socijalnog, ekonomskog i geografskog porekla, kako bi se razvili interkulturni dijalog i međukulturna saradnja.

Romski muzičari koji će biti uključeni moći će da prepoznaju razlike i sličnosti, da uče i dele između sebe, razmenjuju ideje i komuniciraju, kroz razumevanje, upoznavanje novih ljudi i otkrivanje „novih svetova“ i to kroz mobilnost, radionice, zasedanja i zajedničke nastupe. Projekat takođe ima za cilj podizanje svesti o bogatstvu raznolike romske kulture i njenom uticaju na evropsku džez muziku. Organizovanje kulturnih događaja ojačaće osećaj evropske pripadnosti među Romima iz Francuske, Belgije i Srbije, povećavajući svest šire javnosti o tome da je romska muzika ključni deo evropskog kulturnog mozaika.

Rezultati projekta su sledeći: Četrdesetosmoro mladih Roma iz Francuske, Belgije i Srbije obučeno je o razumevanju kulture kao nosioca promena u društvu. Četrdesetoro mladih Roma i ostalih mladih iz Francuske, Belgije i Srbije zajednički je nastupilo na šest džez koncerata u Seisanu, Briselu i Nišu. Sprovedeno je šest muzičkih razmena mladih- Sprovedeno je šest kreativnih, umetničkih i obrazovnih zasedanja romskih džez muzičara. Dva međunarodna dana džeza održana su istovremeno u tri države. Jedna zajednička veb-stranica povezana je sa društvenim mrežama. Proizveden je i emitovan jedan „iza scene“ televizijski dokumentarni film. Jedna platforma za razmenu romske džez muzike predstavljena je kao stalni deo sva tri partnerska džez festivala; Održano je šest seminara o novim praksama u predstavljanju romske muzike, razvoju publike i modelima prihoda za romske muzičke festivale; Dva DVD albuma sa „živim“ snimcima koncerata održanih u ciljanim zemljama. Međunarodni dan džeza i festivali u Seisanu, Nišu i Briselu 2021. i 2022. godine.


Projekti evropske saradnje 2020

Be (P)Art. Grow with Arts

27/10/2020

Nosilac projekta: Associacio Pen Catala, Španija
Fundacion Uxio Novoneyra, Španija
Szepirok Tarsasaga Egyesulete, Mađarska
UC Limburg, Belgija
Udruženje ,,Krokodil”, Srbija

Iznos dodeljenih sredstava: 199.999 €

Verujemo da je umetnost presudna za razumevanje složenosti novih društava, podsticanje kritičkog mišljenja, razvijanje veštine kreativnog rešavanja problema kao i postizanje akademskog uspeha. Umetnost takođe može imati veliki uticaj na dobrobit mladih i može pomoći u izgradnji otpornosti i osećaja identiteta i pripadnosti. Da bi olakšali kreativni razvoj, mladi ljudi treba da imaju mogućnost da rade zajedno sa umetnicima i drugim kreativnim odraslim ljudima.

Be (p)Art. Grow with Arts teži da zbliži mlade ljude i umetnike i njihova dela. Cilj projekta je da podrži evropski književni sektor i njegove kulturne agente (pisce u nastajanju, festivale, izdavače, itd.), da dopre do mlade publike pružajući joj novu metodologiju zasnovanu na participativnom pristupu, međunarodno i evropsko umrežavanje, nove mogućnosti u karijeri, razmenu i znanje.

Projekat uključuje program izgradnje kapaciteta za profesionalce u oblasti književnosti, organizacije, studente i predavaće na koledžima, program mobilnosti za nove pisce (uključujući pisce iz ruralnih područja i pisce izbeglice), niz književnih zasedanja u ruralnim područjima, međusektorski događaj koji spaja književnost i trčanje, kao i evropsku nagradu za najbolje prakse u oblasti razvoja publike, književnosti i mladih.
Be (p)Art. Grow with Arts se nadovezuje na dva prethodna projekta finansirana od strane EU a to su „Uključite se! Mladi producenti“ i „ SILO “, gde su oba usredsređena na književnost i razvoj publike. Ovim novim projektom objedinićemo rezultate i nalaze oba projekta pa nastaviti još dalje.

Partneri dolaze iz četiri države južne, severne, istočne i zapadne Evrope, od kojih svi govore različitim jezicima i pripadaju različitim kulturama. Ali fokus projekta nije na našim razlikama, već na onome što nam je svima zajedničko. Kao što je rekao jedan od učesnika u projektu ,,Uključite se!”: ,,U trenutku kada je Evropa tako bolno podeljena, nema ničeg više obećavajućeg nego videti mlade ljude iz različitih svetova kako razgovaraju i pišu zajedno.“ (Luis Bakston, pesnik)


Projekti evropske saradnje 2020

BETA CIRCUS – Boosting European Trends and Artists in Circus Arts

27/10/2020

Nosilac projekta: Be a Place, LDA, Portugalija
Associazione Culturale Teatro Necessario, Italija
Centar za razvoj cirkuskih umetnosti „Ludifico“, Srbija
VSIA „Rigas Cirks“, Letonija

Iznos dodeljenh sredstava: 195,580 €

BETA CIRCUS ima za cilj da se osvrne na nove trendove u savremenom cirkusu i da prevaziđe problem nedostatka mogućnosti za umetnike da prođu trening na visoko profesionalnom nivou. Sa druge strane, cilj projekta je da stvori prilike za publiku da iskusi te nove jezike i koncepte u performansima, a naročito u partnerskim zemljama.
Ovaj projekat saradnje ima za cilj da bude pilot aktivnost, prvi korak u dugoročnijoj saradnji koja bi mogla da razvije novu evropsku platformu posvećenu visoko profesionalnom treningu za cirkuske umetnike i programiranje inovativnih radova u Evropi, sa posebnim fokusom na zemljama u kojima nedostaje cirkuska edukacija na visokom nivou i gde su cirkuski umetnici manje prepoznati kao validni domen u savremenoj umetnosti.
Tokom 2 godine, projekat će se fokusirati na specifični novi trend u savremenoj cirkuskoj estetici: iluzionizam i nove magijske tehnike, među trenutno najinteresantnijim trendovima. BETA CIRCUS otvara međunarodni program da bi istrenirao profesionalce u nastajanju, na osnovu transnacionalne mobilnosti za učenje, i da bi im ponudio priliku da naprave korak napred, tako internacionalizujući njihove karijere i upoznavajući ih sa novom estetikom i tehnikama.
Štaviše, publike, kao i programeri i institucije, otkriće nove trendove u cirkusu, iluzionizmu, i magiji. Kroz sve aktivnosti, projekat ima za cilj da promoviše međunarodni krug podrške za plasiranje ovih novih trendova u savremenim cirkuskim jezicima, promovisanje novih umetničkih i istraživačkih projekata kroz proces izgradnje kapaciteta, podršku aktivnostima transnacionalne saradnje, baziranu na mobilnosti umetnika i partnerskih timova u cilju otkrivanja različitih realnosti, umetnika i publika.


Projekti evropske saradnje 2020

Opera: Past, Present, Perfect

27/10/2020

Nosilac porjekta: Muzicko opersko teatarska organizacija, Srbija
Madlenianum opera i teatar, Srbija
Nieuw Geneco, Holandija
Univerzitet Donja Gorica Podgorica, Severna Makedonija
Young Musicians International Association of Georgia, Gruzija

Iznos dodeljenih sredstava: 120,000 €

Glavni opseg ove aktivnosti je da poveže i edukuje mlade profesionalce sa ciljem da uspostavi intersektorski, transnacionalni i međugeneracijski dijalog (između mladih profesionalaca i mentora), saradnju i razmenu iskustva kako bi se opera (re)pozicionirala kao interdisciplinarna i autentična evropska umetnička forma.
Preciznije, cilj je ponovno osmišljavanje i promatranje konteksta opere i njene važnosti u savremenom svetu, sa aktivnostima koje su usmerene na razvijanje kapaciteta – trening edukacija i unapređivanje kometencije krajnjih korisnika i uživalaca, koristeći se prednostima savremenih tehnologija u oglašavanju i produkciji (društveno umrežavanje, aplikacije i digitalna scenografija) i sinergiji međugeneracijskog dijaloga.
Jedna od činjenica o poziciji današnje opere je da formalni edukativni centri često ne uzimaju u obzir da je opera zaista interdisciplinarna umetnost u kojoj je svaki segment jednako važan. Granice između umetničkih formi su još više neodređene upotrebom novih tehnologija, uključujući i inkorporisanje filma ili real-time videa i digitalnih elektronskih medija u rad, gde se kroz viziju mladog umetnika novije generacije može dosegnuti novi pojam opere. Projekat će biti implementiran kako u glavnim gradovima i kulturnim centrima zemalja učesnica, tako i u manjim opštinama i ruralnim predelima, uz pokušaj da se demistifikuje opera i klasična muzika kao „elitistička“.
Takav pristup zasnovan je na prethodnom iskustvu i predstavlja nastavak lekcija iz brojnih projekata koje su implementirale sve organizacije učesnice na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.


Projekti evropske saradnje 2020

THEY: LIVE, Student lives revealed through context-based art practices

27/10/2020

Nosilac projekta: Dom kulture “Studentski grad”, Srbija
Akademija primjenjenih umjetnosti Sveucilista u Rijeci, Hrvatska
ICARUS Hrvatska, Hrvatska
Institut za savremenu umjetnost, Severna Makedonija
Universidad Rey Juan Carlos, Španija

Iznos dodeljenih sredstava: 166,100 €

Projekat “They: Live – Student lives revealed through context-based art practices ” ima za cilj da uključi studentsku populaciju kao učesnike u stvaranju moderne umetnosti upotrebom alata društvenog arhiviranja i umetničkih rezidencija u okviru kampusa. Naš glavni cilj je da stvorimo efektivnu interdisciplinarnu metodologiju koja uključuje digitalne arhive kao resurs za kontekstualne i participatorne umetnike prakse. Ishodi našeg projekta služiće kao uputstva za menadžere kulturnih institucija i umetničkih galerija, kustose i umetnike za dalje poboljšanje inovativnih pristupa razvoju mladih publika.

Fokusirani smo na studentski život na sledeće teme: svakodnevni život studenata, život u kampusu, kulturne navike i slobodno vreme, mežusobni odnosi, odnosi mežu polovima, i društveno-politički angažman, u vremenskom periodu od kraja Drugog svetskog rata do današnjeg vremena na evropskom nivou.

Iskustvo i diverzitet umetničkih organizacija koje su partneri na projektu, uz njihovu posvećenost i inspirisanost temom projekta, izuzetno su važni u osiguravanju primene rezultata na širok spektar drugih organizacija koje žele da razvijaju svoju publiku. Konzorcijum partnera sastoji se od nosioca projekta Doma kulture „Studentski grad“ (DKSG) iz Beograda, Srbija i četiri partnerske organizacije na projektu: Institut sa savremenu umjetnost (ISU) sa Cetinja, Crna gora (NVO); Akademija primjenjenih umjetnosti iz Rijeke, (APUR), Hrvatska (javni univerzitet); Fakultet audiovizuelne komunikacije sa Univerziteta Rej Huan Karlos (URJC) Madrid, Španija (javni univerzitet) i Međunarodni centar za arhivska istraživanja ICARUS Hrvatska (NVO koja je deo međunarodne mreže) i dva pridružena partnera: Institut za umetnost u kontekstu, Univerzitet Kunste (UDK), Nemačka (javni univerzitet) i Centrar za primenjenu istoriju (CPI), Beograd, Srbija (NVO).


Vesti

Onlajn prezentacija: Upravljanje evropskim projektima

15/10/2020

Koje zadatke obuhvata upravljanje evropskim projektom u kulturi? Koje nedoumice i problemi se mogu javiti tokom implementacije projekata? Na koji način se mogu rešiti? Šta kvalifikuje dobar projekat i šta podrazumevaju pravno-finansijski poslovi? Ovo su neka od glavnih pitanja o kojima će biti reči u prvoj prezentaciji onlajn ciklusa „Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Na ova i druga pitanja odgovore će dati Luka Kulić, predstavnik Galerije Matice srpske, koji ima višegodišnje iskustvo implementacije evropskih projekata u kulturi, najpre u okviru programa Kreativna Evropa.

Prezentaciju možete pogledati na našem YouTube kanalu.

O ciklusu

Uspešna implementacija evropskih projekata u kulturi podrazumeva stalno unapređivanje znanja i veština u raznim poljima menadžmenta – od razumevanja relevantnog pravnog okvira i poznavanja najboljih praksi, do rada u međunarodnim timovima i upravljanja novcem.

Iako se to znanje najbolje stiče kroz realizaciju projekata, za upuštanje u administriranje projekata veoma je važno dobro informisanje, tj. razmena znanja i specifičnih iskustava. S idejom da se odgovori na najvažnija finansijsko-administrativna pitanja, pokrenuli smo ciklus onlajn prezentacija„Pravno-finansijski okvir evropskih projekata u kulturi“.

Ciklus je najpre namenjen predstavnicima ustanova i organizacija koje su nove u programu, naročito onima koji imaju prve liderske projekte, ali može biti od koristi i onima koji realizuju evropske projekte u okviru drugih EU programa ili tek planiraju da se upuste u konkurisanje.


Vesti

Izdanja Deska na manifestaciji Šta gledaš?! u NGVU

06/10/2020

Nova galerija vizuelnih umetnosti posvećuje oktobar izdanjima u čijem fokusu je savremena vizuelna umetnost i proslavlja knjigu ciklusom razgovora sa poznatim književnicima, esejistima i vizuelnim umetnicima.

U izložbenom prostoru galerije biće izložene najvažnije publikacije iz oblasti istorije, teorije i kritike savremene vizuelne umetnosti, odnosno izdanja Fakulteta za medije i komunikaciju, Beograd, Univerziteta umetnosti, Beograd, Izdavačke kuće „Orion Art“, Muzeja savremene umetnosti, Beograd, Muzeja savremene umetnosti Vojvodina, Novi Sad, Doma kulture Studentski grad, Umetničke galerije „Nadežda Petrović“, Čačak, Službenog glasnika, Izdavačke kuće „Clio“, Geopoetike i Deska Kreativna Evropa Srbija.

Ciklus razgovora otvara domaćin programa Muharem Bazdulj u sredu, 7. oktobra u 18h, koji je ovim povodom napisao: “Program Nove galerije vizuelnih umetnosti zamišljen kao program gde pisci govore i o vizuelnim umetnostima i o svom radu generalno, a u prostoru primarno posvećenom izložbama, a ne književnim večerima. Hoćemo da pisci svojim riječima slikaju slike, a da likovna djela budu inspiracija za poeziju. Upravo iz neočekivanosti primarnog okvira, očekujemo srećnu sinergiju različitih umetničkih silnica te da uz pomoć stvarnih i imaginarnih slika u pozadini pisci demonstriraju istinsku snagu reči.“

Zbog aktuelne epidemiološke situacije, manifestacija će biti realizovana uz poštovanje svih mera opreza, nošenje zaštitnih maski i održavanje bezbedne razdaljine, sa ograničenim brojem osoba u izložbenom prostoru. Razgovorima u galeriji moći će da prisustvuje do 20 osoba, na osnovu prijava na email adresu: ngvujankovic@gmail.com


Vesti

Najava nastavka i-Portunus konkursa

06/10/2020

Pilot projekat programa Kreativna Evropa i-Portunus nastavlja da finansira mobilnost umetnika i profesionalaca u kulturi još jednim projektnim ciklusom. Ovim novim projektom i-Portunus upravlja konzorcijum na čelu sa Gete institutom (u saradnji sa Francuskim institutom iz Pariza i organizacijom Izolacija), uz finansijsku podršku programa Kreativna Evropa.

Od kraja 2020. i do kraja 2021. godine, ovaj projekat raspisaće do pet javnih poziva, pružajući finansijsku podršku međunarodnim projektima mobilnosti umetnika i profesionalaca u kulturi. Podnosioci zahteva moraju da imaju specifičan i dobro definisan cilj u predlogu projekta, kao što je međunarodna saradnja, stvaranje i / ili profesionalni razvoj, te da identifikuju pojedinca domaćina ili instituciju domaćina u drugoj zemlji.

Više informacija uslediće blagovremeno na zvaničnoj veb stranici.


Archives