Održana obuka za implementaciju projekata u Andrevlju

Održana obuka za implementaciju projekata u Andrevlju

02/11/2020

U cilju uspešne implementacije projekata koji su podržani na konkursu „Jačanje kulturne saradnje i konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Zapadnog Balkana“, Desk Kreativna Evropa Srbija i Anteka Kultura deska Srbija organizovali su obuku u Kongresnom centru ”Ceptor” na Andrevlju.

Obuci je prisustvovalo deset predstavnica i predstavnika podržanih projekata, što je maksimalan broj ljudi u odnosu na trenutne epidemiološke mere. Poziv za učešće je bio upućen onim organizacijama koje po prvi put realizuju evropske projekte, i to:

– Biljana Jotić, Udruženje građana „Beoart Kontemporeri“, Beograd
– Ilija Petronijević, Udruženje građana „Fenomena“, Beograd
– Ana Konstantinović i Željko Maksimović, Udruženje građana „Eho animato“, Beograd
– Dajana Vujaklija i Sanja Ćirković, Udruženje građana „Ink fest“, Novi Sad
– Aleksandar Stamenković, Udruženje ljubitelja stripa i pisane reči ”Nikola Mitrović Kokan”, Leskovac
– Mirjana Utvić, Dušan Mitić i Jelena Joksimović, Udruženje građana „Škogled“

Program obuke je bio osmišljen tako da odgovori na najvažnija pitanja implemetacije projekata:

– Prezentacije Praktični saveti o implementaciji evropskih projekata u kulturi i Finansijsko planiranje i upravljanje akcionim planom projekta, koje je održao Dejan Vujinović, umetnički direktor festivala „Etnofest“ i „Jazzirè“ i menadžer projekta „2020 Troubadours“, koji je podržan programom Kreativna Evropa. Prezentacije su imale za cilj da upoznaju učesnike obuke sa osnovnim pravilima administrativno-finansijskog sprovođenja EU projekata, ali i specifičnim iskustvima na projektu „2020Troubadours“ koja se tiču domaćeg zakonodavstva i koja mogu biti primenjena u realiѕaciji novih projekata kako bi se predupredili mogući izazovi;

– Prezentacija Uspešna komunikacija i saradnja sa partnerima, koju je održao Luka Kulić, Galerija Matice srpske, koji je bio angažovan na više projekata u okviru programa Kreativna Evropa. Prezentacijom su učesnici upoznati s najvažnijim smernicama za vođenje uspešne saradnje s partnerskim organizacijama, s obavezama i pravima partnera na projektu, ali i savetima za širenje kruga uticaja kroz uspostavljanje neformalnih partnerstava tokom realizacije projekta;

– Prezentacija Komunikacija i diseminacija rezultata projekta, koju su održali Mirjana Žarković i Milan Đorđević, menadžeri projekata Kultura Deska Srbija. Prezentacijom su učesnici upoznati s mogućnostima razvoja uspešne strategije komunikacije i diseminacije rezultata projekata, što podrazumeva precizno definisanje grupa zainteresovanih strana, jasno postavljanje ciljeva strategije i akcionog plana (izbor kanala komunikacije i načina komuniciranja);

– Takođe, u okviru seminara je organizovano predstavljanje projekta „Jačanje preduzetničkih veština kulturne i kreativne industrije za valorizaciju kulturnog nasleđa i razvoj modela održivog turizma u jadransko- jonskom regionu- CCI4Turizam“ finansiran u okviru Intereg Jadransko-jonskog programa transnacionalne saradnje – Adrion 2014- 2020 a u cilju upućivanja učesnika na ostale mogućnsoti finansiranja kroz EU fondove. Prezentaciju je održala Jovana Kontić, stručna saradnica za evropske projekte Fonda ”Evropski poslovi” AP Vojvodine.