Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration

Regional Lab: New Culture Spaces and Networks as drivers of an Innovative and Sustainable Bottom-up Development of Regional Collaboration

05/02/2021

Nosilac projekta: Kooperativa – Regionalna platforma za kulturu, Hrvatska

Alliance Operation City, Hrvatska

Anibar, Kosovo*

Asocijacija nezavisna kulturna scena Srbije, Srbija

Društvo asocijacija, Slovenija

JADRO – Asocijacija nezavisne kulturne scene Skoplje, Severna Makedonija

Omladinski kulturni centar Abrašević, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 424.010 €

U toku protekle decenije pojavio se intenzivni bottom-up razvoj u regionu Zapadnog Balkana i Jugoistočne Evrope, uglavnom u okviru civilnog sektora u kulturi. Neophodnost novih modela organizovanja, rada i upravljanja van tradicionalnih institucionalnih okvira podstakla je regionalnu  vršnjačku razmenu znanja i iskustava. Ovaj projekat se nastavlja na postojeća iskustva i saradnje i dalje razvija regionalnu i evropsku razmenu, tako stvarajući dinamičnu šemu umetničke razmene između kulturnih centara, kreirajući znanje zasnovano na činjenicama o novim participatornim modelima rada, izgrađujući kapacitete i veštine umernika i kulturnih operatora da nastupaju regionalno i internacionalno i povećavajući vidljivost regionalne saradnje kako na lokalnom tako i na evropskom nivou. Ovaj projekat predstavlja priliku za aktere u regionu da kreiraju održiv i stabilan okvir za buduće razvijanje regionalne saradnje, preuzimajući aktivniju ulogu u procesu trazicije, pomirenja i uzajamne podrške. Projekat će ponuditi trenutnu mapu i analizu postojećih inovativnih participativnih pristupa koji se tiču programske saradnje i upravljanja u civilnom sektoru u kulturi i definisaće ovu temu na većem transnacionalnom nivou, pritom zadržavajući dužnost upravljanja bottom-up procesima saradnje. Projekat takođe nudi sigurne alate u vidu uobičajenog know-how koji je dostupan za dalju upotrebu na evropskom nivou. Kombinovanjem peer-to-peer logike razmene iskustava i veštine sa ekspertskim pristupom, u okvitu mentorstava i uparivanja,  projekat će ponuditi treninge na temu praktičnih veština koje su neophodne za uspešnu implementaciju transnacionalnih kulturnih programa. Naposletku, projekat omogućava prepoznavanje i veće učešće umetnika i kulturne scene Zapadnog Balkana u evropskom kulturnom „ekosistemu“, nadovezujući se i poboljšavajući rad drugih aktera, kao što su evropske kulturne mreže.