RE:PLAY – Redesigning playscapes with children in Western Balkans

RE:PLAY – Redesigning playscapes with children in Western Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: Pazi!Park!, Slovenija

Kreativni krajobrazi, Hrvatska

Škogled, Srbija

Qendra Marrëdhënie (Relationship Center), Albanija

Gradionica, Crna Gora

Iznos dodeljenih sredstava: 424,947.00 €

Vekovima, edukatori i teoretičari detinjstva naglašavali su da deca ne bi trebalo toliko da budu vaspitavana da toliko uče, već radije da im ponudi pravo okruženje i alati da sami mogu da se bave svojim učenjem. Nestruktuirano igranje u prirodi omogućava deci da rizikuju, istražuju svoju znatiželju, i da gaje svoju maštu, nezavisnost i empatiju za druge – što su osobine koje oblikuju njihovu sposobnost da uče tokom života. Ipak, urbano detinjstvo je sve više hiper-nadzirano, po preciznom rasporedu, društveno podeljeno i odsečeno od prirodnog sveta. Prethodne decenije autocentričnog planiranja drastično su umanjile sposobnost dece da se kreću i igraju nezavisno u gradu. Kulturne norme koje okružuju rano detinjstvo postale su preokupirane minimizacijom rizika, a ovo se ogleda u često dosadnom, nerizičnom igranju koje tretira detinjstvo kao odgovornost koja se mora kontrolisati.

Ali igranje je previše važno da bi bilo zapostavljeno – trebalo bi da bude prepoznato kao oblik javnog izražavanja koje je jednako važno kao muzika ili umetnost, i trebalo bi mu dati prioritet u urbanom projektovanju u istoj meri kao hodanju ili odmoru. Mi smo odgovorni kao praktikanti kulture i urbanisti da to tako uradimo. Iako dizajn ne može da diktira kako se igranje odvija, ono što može da uradi je da stvori prostorne i materijalne uslove za odvijanje bogatijih vrsta igranja.

Projekat RE:PLAY  predstavlja dialogični i kolaborativni pristup ponovnom osmišljavanju igranja kao specifično ljudskog kapaciteta. Ovaj projekat naglašava važnost projektovanja prostora za (i sa) decu koja će se osećati slobodnim od ograničenja, naročito u kontekstu Zapadnog Balkana (ZB), gde je urbano projektovanje označeno društvenim, političkim i kulturnim ograničenjima koja stvaraju segregaciju i privatizovana mesta za igru. Partneri na RE:PLAY projektu pokrenuće prvi su-kreativni proces projektovanja koji uključuje decu kao primarne saradnike, sa ciljem transformisanja statusa kvo u projektovanju igranja na ZB i stvaranja inkluzivnijih i uzbudljivijih infrastruktura za igranje u našim gradovima. Ovaj projekat omogućiće razmenu ekspertiza u radu sa decom različitih uzrasta i iz različitih društveno/ekonomsko/kulturnih registara i rezultovaće regionalnom mrežom koja će za sobom ostaviti pet kolektivno projektovanih i izgrađenih javnih igrališta.