Some Call Us Balkans

Some Call Us Balkans

05/02/2021

Nosilac projekta: ICSE & CO, Italija

Biennale of Western Balkans, Grčka

Kunstrepublik e.v., Nemačka

Tačka komunikacije – DOTKOM, Srbija

Platform for Civic Engagement through Artistic and Cultural Practices Sociopatch, Severna Makedonija

RRITU, Kosovo*

TULLA, Albanija

Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista Geto, Bosna i Hercegovina

Iznos dodeljenih sredstava: 312,467.00 €

Projekat kulturne saradnje Some Call Us Balkans (SKUB) predstavnja transdisciplinarno ispitivanje. Od 2017. godine ovaj projekat je istražio i mobilisao momente kolektivne imaginacije, istraživanje i višeglasne predstave Zapadnog Balkana (ZB) preko granica i nacionalizma. Pod krovom društveno aktivne umetničke prakse, SKUB implementira prakse inovativnog umetničkog istraživanja i otvoren, dramaturški i participatorni pristup dekonstruisanju predrasuda i pogrešnih stereotipa o regionu. Cilj je izgraditi zajedničku osnovu za interkulturalno razumevanje, saradnju i društvenu koheziju na ZB. Prekogranična saradnja i mobilnost mogu se osigurati  kada kreativne i kulturne organizacije imaju podršku institucija i neophodne resurse da bi vodili kulturne projekte. Na početku SKUB nudi svim partnerskim organizacijama priliku da unaprede svoj menadžerski i liderski kapacitet.

Inicijalno, od svih partnera biće traženo da sprovedu istraživanje na čestim mitovima i legendama o ZB uključujući teme kao što su: ekologija, migracija, urbano-ruralna dihotomija, problemi identiteta i pripadanja i interkulturalne zajedničke egzistencije. Posle ove prve faze istraživanja, SKUB će organizovati jednomesečni program izgranje kapaciteta za vršnjačko učenje u Berlinu. Ovaj program kombinuje uranjanje u lokalne kulturne realnosti u gradu, radionice osnaživanja i inovacije sa radnim sesijama saradnje. Program je specifično napravljen da osnaži svaku organizaciju kao kulturnog lidera pozitivne društvene promene na lokalnom i međunarodnom nivou, kao i da stvori stabilnu zajedničku osnovu za zajednički rad na kraće i duže staze. Posle mesec dana u Berlinu, SKUB partneri na projektu pokrenuće otvoreni poziv za identifikaciju mladih umetnika ili kulturnih operatora za svaku od zemalja uključenu u konzorcijum. Grupa od osam odabranih mladih umetnika učestvovaće u umetničkoj rezidenciji u Banjoj Luci (BiH). Tokom ovog vremena umetnike će pratiti kustosi, interni i eksterni eksperti kako bi izradili koncept i zajedno stvorili kulminaciju u vidu Ground Tour Journey. Ovo je zamišljeno kao putujuće pozorište i participativna, višeglasna narativna intervencija zasnovana na istraživanju u gradovima iz kojih potiču partneri. Umetnici će zajedno stvoriti Open-Script of the Ground Tour Journey i participatorni format The Mobile Forum koji ga prati.

The Mobile Forum zamišljen je kao platforma za preispitivanje, diskusiju i zamišljanje različitih narativa regiona, odupirući se spregama nacionalnih granica i etničkog razdvajanja. Zamišljen kao javna izvođačka umetnička instalacija, funkcioniše kao katalizator – preambula otvorenog izložbenog prostora za kulturnu demokratiju i platforma za civilno učešće u cilju podržavanja interkulturnog dijaloga. Višeglasne i višejezičke naracije Balkana koje budu sakupljene tokom The Ground Tour Journey biće dokumentovane upotrebom interaktivnih audio sustema, videa, pojedinačnih umetničkih odgovora i kritičkih osvrta koji će biti podeljeni putem štampanih i digitalnih izdanja. Na ovaj način, SKUB će prmovisati interkulturni dijalog i prekograničnu saradnju.