MUSE.AR

MUSE.AR

10/02/2021

Lider projekta: Pro Progresione, Mađarska

Novena d.o.o., Hrvatska

Upravljač turističkog prostora Lepenski Vir d.o.o., Srbija

Udruženje menadžera u sektoru kulture, Mađarska

NaFILM, Češka Republika

Ajvar studios AB, Švedska

Iznos dodeljenih sredstava: 650.305 €

Glavni cilj projekta je omogućiti širu upotrebu digitalnih kolekcija muzeja i lokaliteta kulturnog nasleđa, razvijanjem međusektorskog pilot programa digitalnog pripovedanja uz učešće i saradnju unutar kreativnih industrija i IT sektora. Ova potreba proizlazi iz činjenice da se na mestima od istorijskog značaja, postojeće digitalne arhive i kolekcije ne koriste u dovoljnoj meri. One su delimično dostupne i mogu se pretraživati na mreži. Takođe, projektom se prepoznaje nedostatak dobrih praksi upotrebe digitalnih alata koje bi mogle imati koristi u obrazovne svrhe, kao uticaja na kvalitet iskustva posetilaca. Projektom je predviđeno intenziviranje saradnje između različitih sektora kao što su kulturne i kreativne idustrije i njihovih podsektora (audio-vizuelna tehnika i mediji, izvođačke umetnosti, vizuelna umetnost, kulturno nasleđe, arhivi i biblioteke) i IT sektor.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. JAČANjE MEĐUSEKTORSKE SARADNjE: osnaživanje različitih igrača na tržištu da rade međusektorski, direktnim testiranjem modela međusektorske saradnje između različitih sektora (kulture i IT sektori) i između različitih podsektora u okviru kulture (Vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, audiovizuelna tehnika i mediji, kulturna aština, arhivi i biblioteke), kao i mudrije usklađivanje napora među njima sa zajedničkim ciljem da se iskoristi snaga digitalnih alata za naše zajedničko evropsko kulturno nasleđe.
 • Pozivamo devet umetnika iz različitih disciplina (digitalnih, audio-vizuelnih, izvođačkih) da kreiraju naša tri digitalna narativna pilot projekta na tri mesta kulturne baštine ili muzeja pomoću novo razvijenog digitalnog alata
 • Kreiramo aplikaciju za mobilni telefon MUSE.ar, koja će podstaći međusektorsku saradnju
 • Organizujemo šest muzejskih hektatlona u šest različitih zemalja, uključujući najmanje 30 dodatnih digitalnih umetnika
 1. PODSTICANjE INOVATIVNIH PRISTUPA I ALATA: promovisanje međusektorskog pristupa rešavanja problema za izazove sa kojima se kultura suočava u kontekstu brze digitalizacije i stvaranje inovativnih alata kako bi se ponudila održiva rešenja za identifikovane izazove, kao i inoviranje postojeće prakse nudeći nove metode.
 • Kreiramo aplikaciju za mobilni telefon MUSE.ar kao novo, inovativno sredstvo za umetnike i institucije kulturnog nasleđa
 • Dizajniramo novi sertifikovani program obuke za digitalne prevodioce, zajedno sa Interpret Europe, koji podstiče upotrebu digitalnih alata u pripovedanju i tumačenju kulturne baštine, dok istovremeno doprinosimo digitalnim kapacitetima muzejskih stručnjaka i vodiča
 • Ukupno osposobljavamo osam (tri muzeja koja su direktno uključena + pet povezanih muzeja) o digitalnoj interpretaciji, dok pružamo priliku za dodatnih 20 stručnjaka za kulturnu baštinu u našem programu obuke da direktno iskoriste naše aktivnosti i nauče nove alate
 1. KORIŠĆENjE TEHNOLOGIJE: u nameri rešavanja izazova za kulturu i pomoć u poboljšanju njihovih kapaciteta i na taj način maksimalno koriste digitalno okruženje.
 • Stvaramo MUSE.ar kao digitalni alat koji daje okvir za interpretaciju kulturnog nasleđa, gde je na umetnicima, pripovedačima priča i vodičima da kreiraju sadržaj
 • Organizujemo dva rezidencijalna programa, gde umetnici kreiraju sadržaj za aplikaciju MUSE.ar, koristeći tehnologiju kao mogućnost
 • Stvaramo novi sertifikovani program obuke kako bismo pripovedačima, stručnjacima za kulturnu baštinu pružili sposobnost da koriste tehnologiju (uključujući, ali ne samo aplikaciju MUSE.ar) kao sredstvo za uključivanje sopstvenog sadržaja u njihovom okruženju.
 • Tokom šest muzejskih hakatlona u šest različitih muzejskih institucija širom Evrope predstvićemo MUSE.ar kao tehnološki alat za umetnike da predstave i distribuiraju svoje umetničke ideje u novom obliku
 1. OLAKŠAVANjE PRISTUPA, DISTRIBUCIJE I PROMOCIJE KULTURE I KREATIVNOSTI: podrška inovacijama u pogledu pristupa, distribucije i promocije kreativnog sadržaja i fokusiranje na tri važna faktora na holistički način: podizanje svesti, poboljšanje kvaliteta podataka i poboljšanje korisničkog iskustva.
 • Distribuiramo naše metodologije (i obuku i tehnologiji) u 10 različitih međunarodnih mreža, dostižući preko 1000 zainteresovanih strana širom Evrope.
 • Organizujemo tri velika javna događaja, pokretanje digitalnih narativa na našim partnerskim lokalitetima kulturne baštine, koji dosežu preko 1.000 posetilaca direktno na licu mesta i 10.000 dugoročno, pošto digitalni narativi ostaju dostupni nakon zatvaranja projekta.
 • Organizujemo šest muzejskih hakatona, gde dolazimo do preko 300 posetilaca, koji će razumeti kulturno nasleđe i kreativnost iz drugačije perspektive.
 • Cilj nam je da dosegnemo nekoliko hiljada ljudi putem digitalnog alata MUSE.ar, jer omogućava dosezanje potencijalnih korisnika širom sveta i na taj način doprinosi olakšavanju pristupa i distribucije kulture na međunarodnom nivou.