Category Archives: Međusektorski projekti

MUSE.AR

10/02/2021

Lider projekta: Pro Progresione, Mađarska

Novena d.o.o., Hrvatska

Upravljač turističkog prostora Lepenski Vir d.o.o., Srbija

Udruženje menadžera u sektoru kulture, Mađarska

NaFILM, Češka Republika

Ajvar studios AB, Švedska

Iznos dodeljenih sredstava: 650.305 €

Glavni cilj projekta je omogućiti širu upotrebu digitalnih kolekcija muzeja i lokaliteta kulturnog nasleđa, razvijanjem međusektorskog pilot programa digitalnog pripovedanja uz učešće i saradnju unutar kreativnih industrija i IT sektora. Ova potreba proizlazi iz činjenice da se na mestima od istorijskog značaja, postojeće digitalne arhive i kolekcije ne koriste u dovoljnoj meri. One su delimično dostupne i mogu se pretraživati na mreži. Takođe, projektom se prepoznaje nedostatak dobrih praksi upotrebe digitalnih alata koje bi mogle imati koristi u obrazovne svrhe, kao uticaja na kvalitet iskustva posetilaca. Projektom je predviđeno intenziviranje saradnje između različitih sektora kao što su kulturne i kreativne idustrije i njihovih podsektora (audio-vizuelna tehnika i mediji, izvođačke umetnosti, vizuelna umetnost, kulturno nasleđe, arhivi i biblioteke) i IT sektor.

Specifični ciljevi projekta su:

 1. JAČANjE MEĐUSEKTORSKE SARADNjE: osnaživanje različitih igrača na tržištu da rade međusektorski, direktnim testiranjem modela međusektorske saradnje između različitih sektora (kulture i IT sektori) i između različitih podsektora u okviru kulture (Vizuelne umetnosti, izvođačke umetnosti, audiovizuelna tehnika i mediji, kulturna aština, arhivi i biblioteke), kao i mudrije usklađivanje napora među njima sa zajedničkim ciljem da se iskoristi snaga digitalnih alata za naše zajedničko evropsko kulturno nasleđe.
 • Pozivamo devet umetnika iz različitih disciplina (digitalnih, audio-vizuelnih, izvođačkih) da kreiraju naša tri digitalna narativna pilot projekta na tri mesta kulturne baštine ili muzeja pomoću novo razvijenog digitalnog alata
 • Kreiramo aplikaciju za mobilni telefon MUSE.ar, koja će podstaći međusektorsku saradnju
 • Organizujemo šest muzejskih hektatlona u šest različitih zemalja, uključujući najmanje 30 dodatnih digitalnih umetnika
 1. PODSTICANjE INOVATIVNIH PRISTUPA I ALATA: promovisanje međusektorskog pristupa rešavanja problema za izazove sa kojima se kultura suočava u kontekstu brze digitalizacije i stvaranje inovativnih alata kako bi se ponudila održiva rešenja za identifikovane izazove, kao i inoviranje postojeće prakse nudeći nove metode.
 • Kreiramo aplikaciju za mobilni telefon MUSE.ar kao novo, inovativno sredstvo za umetnike i institucije kulturnog nasleđa
 • Dizajniramo novi sertifikovani program obuke za digitalne prevodioce, zajedno sa Interpret Europe, koji podstiče upotrebu digitalnih alata u pripovedanju i tumačenju kulturne baštine, dok istovremeno doprinosimo digitalnim kapacitetima muzejskih stručnjaka i vodiča
 • Ukupno osposobljavamo osam (tri muzeja koja su direktno uključena + pet povezanih muzeja) o digitalnoj interpretaciji, dok pružamo priliku za dodatnih 20 stručnjaka za kulturnu baštinu u našem programu obuke da direktno iskoriste naše aktivnosti i nauče nove alate
 1. KORIŠĆENjE TEHNOLOGIJE: u nameri rešavanja izazova za kulturu i pomoć u poboljšanju njihovih kapaciteta i na taj način maksimalno koriste digitalno okruženje.
 • Stvaramo MUSE.ar kao digitalni alat koji daje okvir za interpretaciju kulturnog nasleđa, gde je na umetnicima, pripovedačima priča i vodičima da kreiraju sadržaj
 • Organizujemo dva rezidencijalna programa, gde umetnici kreiraju sadržaj za aplikaciju MUSE.ar, koristeći tehnologiju kao mogućnost
 • Stvaramo novi sertifikovani program obuke kako bismo pripovedačima, stručnjacima za kulturnu baštinu pružili sposobnost da koriste tehnologiju (uključujući, ali ne samo aplikaciju MUSE.ar) kao sredstvo za uključivanje sopstvenog sadržaja u njihovom okruženju.
 • Tokom šest muzejskih hakatlona u šest različitih muzejskih institucija širom Evrope predstvićemo MUSE.ar kao tehnološki alat za umetnike da predstave i distribuiraju svoje umetničke ideje u novom obliku
 1. OLAKŠAVANjE PRISTUPA, DISTRIBUCIJE I PROMOCIJE KULTURE I KREATIVNOSTI: podrška inovacijama u pogledu pristupa, distribucije i promocije kreativnog sadržaja i fokusiranje na tri važna faktora na holistički način: podizanje svesti, poboljšanje kvaliteta podataka i poboljšanje korisničkog iskustva.
 • Distribuiramo naše metodologije (i obuku i tehnologiji) u 10 različitih međunarodnih mreža, dostižući preko 1000 zainteresovanih strana širom Evrope.
 • Organizujemo tri velika javna događaja, pokretanje digitalnih narativa na našim partnerskim lokalitetima kulturne baštine, koji dosežu preko 1.000 posetilaca direktno na licu mesta i 10.000 dugoročno, pošto digitalni narativi ostaju dostupni nakon zatvaranja projekta.
 • Organizujemo šest muzejskih hakatona, gde dolazimo do preko 300 posetilaca, koji će razumeti kulturno nasleđe i kreativnost iz drugačije perspektive.
 • Cilj nam je da dosegnemo nekoliko hiljada ljudi putem digitalnog alata MUSE.ar, jer omogućava dosezanje potencijalnih korisnika širom sveta i na taj način doprinosi olakšavanju pristupa i distribucije kulture na međunarodnom nivou.

European Creative Hubs Network

15/09/2015

British Council, Ujedinjeno kraljevstvo
Factoria Cultural, Španija
EBN innovation network, Belgija
Creative Edinburgh, Ujedinjeno kraljevstvo
bios, Grčka
Betahaus, Nemačka
Roco, Ujedinjeno kraljevstvo
Nova Iskra Kreativni hab, Srbija

IDEJA

Ovaj projekat je nastao sa idejom da se pomogne kreativnim habovima iz Evrope da se povežu i sarađuju.

ZAŠTO (SMO URADILI OVAJ PROJEKAT)

Poslednjih deset godina postalo je evidentno da se dešavaju neke nove inicijative u domenu kreativnih industrija. Potaknuti različitim ekonomskim i društvenim okolnostima u svojim okuženjima, kreativci iz različitih domena počeli se da se udružuju i kreiraju prostore u kojima sarađuju, stvaraju i promišljaju. Ovi prostori i inicijative predstavljali su začetke onoga što danas nazivamo kreativnim habovima. Dok se mapa habova u Evropi širila, postalo je jasno da je važno zastati, analizirati, definisati njihove specifičnosti, ali i razumeti potrebe ovih novih hibridnih organizacija i prostora. Osetila se potreba za kreiranjem modela i strategija koje će pomoći njihovom daljem razvoju. Ovaj projekat je zamišljen sa ciljem da se odgovori na ove probleme i izazove.

KAKO (SMO REALIZOVALI PROJEKAT)

Projekat je ralizovan kroz nekoliko programskih aktivnosti:

 1. Organizacija tri međunarodna foruma u Beogradu (Septembar 2016.), Atini (Januar 2017.) i u Šefildu (Novembar 2017.). Svaki od foruma se kroz raznolike formate, razgovore, prezentacije, predavanja i publikacije bavio nekom od važnih tema u okviru sektora kreativnih habova:
• Kolaborativne organizacije i prostori
• Razvoj i inovacija
• Izazovi kolaborativne ekonomije

 2. Dvogodišnji projekat ECHN je uspešno završen u aprilu 2018. godine, dok je poslednja aktivnost bio ECHN Campus u Briselu krajem januara 2018. Nakon završetka projekta, grupa habova aktivno radi na uspostavljanju ove mreže kao zvanično pravno lice, koje će nastaviti misiju projekta i osnaživati aktere eko-sistema kreativnih habova u narednim godinama. Nova Iskra je aktivni učesnik svih pomenutih procesa.

 3. Osmišljavanje specijalnog programa razmene – P2P shema, koji je zamišljen kao program koji bi podržao mobilnost menadžera u okviru habova sa ciljem direktnog povezivanja sa kolegama u drugim zemljama kako bi se razmena iskustava i znanja podigla na viši nivo, i obezbedile bolje prilike za razvoj partnerskih programa i projekata.