Kreativna Evropa

O programu Kreativna Evropa

Kreativna Evropa je program u okviru Evropske komisije za podršku sektorima za kulturu i medije.

Kreativna Evropa se nadovezuje na prethodne programe Kultura i MEDIJI, i sa budžetom od 1,46 milijardi evra (koji je veći za 9% od prethodnih) podržava:

– Inicijative sektora za kulturu, poput onih koji promovišu prekograničnu saradnju, platforme, umrežavanje i književno prevođenje;
– Inicijative audiovizuelnog sektora, kao što su one koje promovišu razvoj, distribuciju ili pristup audiovizuelnim delima;
– Međusektorsku saradnju, uključujući Program za garancije i međudržavnu saradnju.

Program se sastoji od dva potprograma: Kultura, za promociju sektora kulture, i MEDIJI za podršku audiovizuelnom sektoru. Rezultati se objavljuju na platformi za informisanje Kreativna Evropa.

Potprogram Kultura

Program Kreativna Evropa, pored međusektorske saradnje, ima dva potprograma i to su Kultura i MEDIJI. U okviru potprograma Kultura, postoje mogućnosti za:

– Saradnju između kulturnih i kreativnih organizacija iz različitih zemalja;
– Inicijative da se prevedu i promovišu književna dela širom Evropske unije;
– Mreže koje omogućavaju konkurentnost i međunarodnu delatnost kulturnog i kreativnog sektora;
– Uspostavljanje platforme za promociju novih umetnika i podsticanje evropskih programa za kulturna i umetnička dela.

Potprogram Kultura pomaže da kulturne i kreativne organizacije deluju na međunarodnom nivou i promoviše prekograničnu cirkulaciju kulturnih dela i mobilnost kulturnih aktera.

Pruža finansijsku podršku za projekte sa evropskom dimenzijom koji za cilj imaju širenje kulturnih sadržaja u inostranstvu.

Mogućnosti finansiranja pokrivaju širok spektar planova: projekti saradnje, književni prevodi, mreže ili platforme. Podržane aktivnosti imaju za cilj da omoguće akterima u oblasti kulture i kreativnog stvaralaštva da steknu međunarodno iskustvo.

Stranici Programa Kreativna Evropa moguće je pristupiti putem ovog linka.

Stranici potprograma Kultura moguće je pristupiti putem ovog linka.