Uslovi za konkurisanje

Ko može da se prijavi za projekat Evropske Unije – Kreativna Evropa?

Samo institucije i organizacije sa pravnim statusom, koje postoje najmanje dve godine (od datuma dostavljanja prijave) i čije polje delatnosti obuhvata kulturu.

Koji su glavni sektori obuhvaćeni potprogramom Kultura?

Potprogram Kultura je karakterističan po višesektorskom pristupu, pokrivajući kulturu u svim svojim oblicima, uključujući izvođačku i vizuelne umetnost, kulturno nasleđe i književne prevode. Aktivnosti posvećene isključivo audio-vizuelnom sektoru nisu prihvatljivе za potprogram Kultura. Međutim, audio-vizuelne aktivnosti mogu biti prihvatljive kao prateće pomoćne aktivnosti u okviru projekta. Aktivnosti posvećene isključivo audio-vizuelnom sektoru obuhvaćene su posebnim potprogramom Medija.

Koje se aktivnosti finansiraju potprogramom Kultura?

Potprogram Kultura ima četiri osnovna načina finansiranja, svaki za određenu vrstu aktivnosti.

 • Projekti evropske saradnje 

Podrška kapacitetima Evropskog kulturnog i kreativnog sektora da funkcionišu transnacionalno i internacionalno i da promovišu transnacionalni protok kulturnih i kreativnih dela i transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih pojedinaca, posebno umetnika; Doprinos razvoju publike kroz podršku Evropskim umetnicima/profesionalcima iz oblasti kulture i njihovog rada te razvoju nove publike i unapređenja pristupu kulturnih i kreativnih radova u EU i šire sa posebnim fokusom na decu, mlade ljude, osobe sa invaliditetima i neravnopravno zastupljenim grupama; Doprinos inovaciji i kreativnosti u oblasti kulture, kroz umetničku inovaciju, testiranje novih biznis modela, upotrebu digitalnih tehnologija i promociju inovativnih prelivanja u druge sektore; Deli se na dve potkategorije:

a)    Kategorija I – Projekti saradnje manje razmere (trajanje projekta: maksimalno 48 meseci, broj potrebnih partnera: minimum 3 od najmanje 3 kvalifikovane zemlje, finansiranje: maksimum 60% od ukupnih prihvatljivih troškova, do 200.000 € po projektu)

b)   Kategorija II – Projekti saradnje veće razmere (trajanje projekta: maksimalno 48 meseci, broj potrebnih partnera: minimum 6 od najmanje 6 kvalifikovane zemlje, finansiranje: maksimum 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, do 2.000.000 € po projektu)

 • Projekti književnih prevoda

Podrška kulturnoj i jezičkoj raznolikosti u EU i drugim zemljama koje učestvuju u Programu Kreativna Evropa da promovišu transnacionalni protok vrhunskih literarnih dela, kao i da prošire dostupnost literarnih dela u EU i šire i da se prošire na novu publiku; da podrže promociju evropske književnosti uključujući adekvatnu upotrebu digitalnih tehnologija i u distribuciji i u promociji; da podrže i ohrabre književne prevode; Projekti književnih prevoda obuhvataju podršku prevoda “paketa” književnih dela sa jednog evropskog jezika na drugi. Dele se na dve kategorije:

a)     Kategorija I – dvogodišnji projekat (trajanje projekta: do 2 godine, Finansiranje: maksimum 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000€ po projektu)

b)    Kategorija II – Strukturni projektni sporazumi (trajanje projekta: u 2013. je bio otvoren prvi  i u 2016. će postojati sledeći javni poziv za trogodišnje i četvorogodišnje Strukturne partnerske ugovore, Finansiranje: maksimum 50% od ukupnih prihvatljivih troškova, do 100.000€ po godini projekta)

 • Projekti evropskih mreža

Podrška implementacijama aktivnosti koje imaju cilj ojačavanja kapaciteta kulturnog i kreativnog sektora da deluju transnacionalno i internacionalno i da se prilagode promenama; da ponudi kofinansiranje postizanju opštih ciljeva podrške i promocije kulturne i jezičke raznolikosti i ojačavanju konkurentnosti kulturnog i kreativnog sektora, takođe kroz promociju i inovaciju. Podrška evropskim mrežama je namenjena strukturiranju delatnika u kulturnom i kreativnom sektoru, gde će određeni broj mreža sa širokim obuhvatom biti podržano preko izbalansiranog dometa podsektora. Veće sinergije između postojećih mreža u cilju ojačavanja organizacionih i finansijskih struktura i izbegavanja dupliranja truda će biti dobrodošle, tamo gde je to izvodljivo.

Ono ko-finansira mreže koje olakšavaju profesionalni razvoj unutar sektora kroz umrežavanje, vršnjačko učenje, razmene, itd. Projekti treba da ostvare strukturalni efekat na sektor i samo ograničeni broj mreža sa širokim dometom i balansiranim uticajem na  podsektore će biti podržan.

Trajanje projekta: u 2013. je postojao javni poziv za trogodišnje okvirne partnerske ugovore; u 2016. će postojati javni poziv za četvorogodišnje okvirne partnerske ugovore (potpisaće se 2017.); Finansiranje: najviše 250,000€ u godini. Finansijska podrška Evropske Unije ne može da premaši 80% od ukupnih prihvatljivih budžetskih troskova.

 • Projekti evropskih platformi

Podrška projektima sa glavnim ciljevima podrške i razvoja novih i nadolazećih talenata i  stimulacija transnacionalne mobilnosti kulturnih i kreativnih delatnika i protoka radova, sa potencijalnim proširenjem uticaja kulturnog i kreativnog sektora i obezbeđivanju dugotrajnih efekata; pomoć povećanju priznatosti i vidljivosti kulturnih i kreativnih delatnika, umetnika i stvaralaca sa snažnom posvećenošću u sklopu evropskih programa kroz komunikacione aktivnosti i strategije brendiranja, uključujuću, gde je to odgovarajuće, stvaranje evropskih oznaka kvaliteta. Ovi ciljevi će se postizati kroz aktivnosti koje ubuhvataju mobilnost i vidljivost kulturnih i kreativnih delatnika i umetnika; međunarodne turneje, izložbe, festivale i sl; implementaciju strategija razvoja komunikacije i brendiranja; doprinos razvoju publike; razvoj vidljivosti evropskih vrednosti i kulturoloških različitosti.

Posledično, ograničen broj platformi će biti podržan.

Trajanje projekta: projekti odabrani 2014. će trajati najduže 3 godine. Projekti odabrani u 2015. će trajati najviše 2 godine. Prijave odabrane u 2017. će trajati najviše 4 godine. Finansiranje: najviše 500,000€ u godini. Finansijska podrška Evropske Unije ne može da premaši 80% od ukupnih prihvatljivih budžetskih troskova.

Koji je najmanji broj učesnika u projektima saradnje?

 • Za projekte Saradnje manjih razmera potrebno je da postoji najmanje tri partnera (uključujući i vođu projekta) iz najmanje tri različite programske zemlje. Za projekte Saradnje većih razmera postoji potreba za najmanje šest partnera (uključujući i vođu projekta) iz najmanje šest različitih programskih zemalja.
 • Za projekte Književnih prevoda grant može biti dodeljen jednoj izdavačkoj kući ili grupi izdavača.
 • Za projekte evropskih Mreža potrebno je da postoji najmanje petnaest partnera (uključujući i vođu projekta) iz najmanje deset različitih programskih zemalja.
 • Za projekte evropskih Platformi potrebno je da postoji najmanje deset partnera (uključujući i vođu projekta) iz najmanje deset različitih programskih zemalja.

Koja je uloga partnera u projektu i kako se razlikuju od lidera projekta?

I partneri i lider projekta moraju imati specifičnu i neophodnu ulogu u dizajniranju i primeni projekta. Te uloge moraju moraju biti jasno podeljene među učesnicima. Neophodno je da svi partneri i lider projekta razviju ideju za projekat zajedno, čak iako prvobitna ideja potiče od jednog partnera ili lidera projekta. Uključenost svih partnera mora biti jasno naznačena u prijavi za projekat. Iako je uloga lidera projekta zahtevnija od partnera na projektu (lider projekta pregovara i ugovara projekat sa Evropskom Komisijom u ime svih partnera i snosi najveću pravnu odgovornost), svi zajedno snose i pravnu i moralnu odgovornost jedni prema drugima i prema Evropskoj Komisiji.

Koja je uloga lidera projekta?

Lider projekta je pravni ko-potpisnik projekta i korisnik. Lider projekta takođe ima ulogu upravljanja projektom. Po završetku projekta, vođa projekta mora dostaviti Evropskoj Komisiji izveštaj o rezultatima projekta, uključujući i završne račune – a sve kroz detaljni narativni i finansijski izveštaj. Za dugogodišnje projekte, lider projekta mora dostavljati i izveštaje u međuvremenu, uključujući i međuvremene račune. U svim izveštavanjima moraju učestvovati i partneri na projektu, sa svojim realizovanim aktivnostima.

Šta je pridruženi partner?

Organizacija u kulturi iz prihvatljive zemlje ili iz treće zemlje, koja učestvuje u implementaciji predloženih projektnih aktivnosti, ali ne do stepena i nivoa učešća ko-ogranizatora, odnosno partnera na projektu. Samostalni troškovi pridruženih partnetera nisu prihvatljivi, osim ukoliko su direktno pokriveni ili vraćeni od strane lidera projekta ili/i partnera.

Kako se biraju projekti? 

Potprogram kreativna kulturna Evropa je centralizovan program, tako da prijave za projekat moraju biti dostavljene direktno Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizulno stvaralaštvo i  kulturu u Briselu. Evaluacija i odabir uloga je odgovornost Komisije.

 • tehničko proveravanje kriterijuma podobnosti vrši Komisija. Prijave koje nisu uredno popunjene ili kojima nedostaju obavezni dokumenti neće proći selekciju.
 • žiri nezavisnih stručnjaka procenjuju svaki projekat individualno kroz bodovni sistem. Detalji bodovnog sistema mogu se pronaći u Programskom vodiču.
 • generalno, od momenta podnošenja prijave do odabira/odbacivanja projekta i izdavanja ugovora, potrebno je oko 6 meseci.

Važno je napomenuti da Desk Kreativna Evrope Srbija nema nikakvih učešća u odabiru projekata.

Koje je najduže trajanje projekta i koji je period prihvatljiv za troškove koji se odnose na primenu projekta?

Ne postoji rok najkraćeg trajanja Projekata. Najduže trajanje finansiranje projekata saradnje manjih i većih razmera je 48 meseci; Projekti književnih prevoda kategorije I mogu najduže trajati 24 meseca, dok se projekti u kategoriji II dodeljuju na 3 i 4 godine; Projekti evropskih mreža i platformi se dodeljuju u trajanju od 3 i 4 godine. Projekat mora početi i završiti se datumima naznačenim u prijavi projekta.

Što se tiče perioda u kojem je projekat prihvatljiv za troškove, on počinje datumom potpisivanja ugovora obe strane. Prihodi i rashodi nastali pre i nakon zvaničnog trajanja projekta nisu prihvatljivi i ne mogu da se uključe u budžet projekta.

Da li se može ostvariti neki profit zahvaljujući projektu?

Programom Kreativna Evropa se podržavaju naročito neprofitni projekti. Ako igrom slučaja postoji neki izvor prihoda od aktivnosti koje su proizašle iz projekta, onda je potrebno da postoji procenjena količina prihoda koji je uključen kao deo predloga doprinosa projekta.

Ako je u toku projekta ukupna količina troškova manja nego prvobitno procenjeno projektom, Komisija će proporcionalno smanjiti svoj doprinos. Ako projekat ostvari neki finansijki profit, sredstva dodeljena od strane Komisije moraju se vratiti u visini ostvarenog profita.

Da li je dozvoljno da se aplicira sa više različitih projekta istovremeno?

Nema ograničenja u pogledu broja projekata organizacija koje se prijavljuju za finansiranje za različite načine finansiranja istaknutih gore. Pogledati FAQs for Cooperation Projects za više informacija o pravilima za svaki od načina finansiranja.

Koje su prihvatljive aktivnosti?

Prihvatljive aktivnosti obuhvataju sve vrste i oblike delatnosti u oblasti kulture i umetnosti: izložbe, koncerti, predstave, festivali, razgovori, konferencije, rezidencijalni programi, turneje, razmene, itd. Ono što se očekuje je da aktivnosti podržavaju transnacionalno delovanje umetnika i razmenu kulturnih sadržaja između zemalja učesnica u projektu.

Koji troškovi su prihvatljivi?

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od strane partnera na projektu koji ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Da su nastali u toku trajanja projekta/aktivnosti sa izuzetkom troškova koji se odnose na finansijski izveštaj i da su potvrđeni kroz finansijske izveštaje i osnovne račune.
 • Da su povezani sa predmetom ugovora i neophodni su za implementaciju akcija koje su predmet granta
 • Postoje dva tipa prihvatljivih troškova: prihvatljivi direktni i indirektni troškovi.

Prihvatljivi direktni troškovi:

 • Troškovi osoblja dodeljenih akcijama, uključujući plate – bitno je napomenuti da je ovo samo procenat plata u skladu sa realno provedenim radnim vremenom na projektu
 • Putni troškovi i nadoknade
 • Troškovi koji direktno proizilaze iz realnih potreba projekta (širenje informacija, posebna procena akcija, revizija, prevodi, reprodukcija, itd.)
 • Iznajmljivanje i kupovina trajne opreme (kupovinu opreme je moguće prikazati isključivo kroz godišnju stopu amortizacije)
 • Troškovi potrošnog materijala i pribora
 • Troškovi koji proizilaze iz ugovora namenjenih izvođenju akcija

Prihvatljivi Indirektni troškovi

 • Generalni administrativno-operativni troškovi koji mogu biti registrovani kao naplativi, po fiksnoj stopi, koja ne prelazi 7% prihvatljivih direktnih troškova(troškovi informatike i telekomunikacija)

Neprihvatljivi troškovi:

 • troškovi koji nisu u direktnoj vezi sa projektom
 • troškovi koji nisu planirani budžetom projekta
 • doprinosi u naturi
 • dug i naplaćivanje usluge duga
 • odredbe o gubicima i buduće potencijalne odgovornosti
 • troškovi kamate
 • sumnjiva dugovanja
 • gubici zbog promene kursa nacionalne valute
 • PDV, osim ukoliko korisnik dokaže da se ne može povratiti
 • troškovi pokriveni i u vezi sa drugom akcijom ili projektom za koji je dobijeno finansiranje iz drugog Programa Evropske Unije
 • skupi i nesmotreni troškovi

Koji je prihvatljivi period za troškove?

Prihvatljivost troškova će biti definisana Ugovorom o finansiranju – Odluci o finansiranju sa Evropskom Komisijom, finansiranje svakako ne može biti retroaktvno odobreno za aktivnosti koje su već završene. Finansiranje može biti odobreno za aktivnosti koje su već počele, samo ako podnosilac prijave može da dokaže potrebu započinjanja aktivnosti pre nego što je odluka/ugovor potpisan.

Koliko Evropska Komisija može finansijski doprineti projektu i koliko moraju učesnici doprineti/učestvovati u finansiranju?

 • Za projekte Saradnje manjih razmera, Komisija će učestvovati maksimalno 60% od ukupnog budžeta.
 • Za projekte Saradnje većih razmera, Komisija će učestvovati maksimalno 50% od ukupnog budžeta.
 • Za projekte Književnih prevoda, Komisija će učestvovati maksimalno 50% od ukupnog budžeta.
 • Za podršku evropskim Mrežama i podršku evropskim Platformama, Komisija će učestvovati do 80%.

Kako da sakupim/obezbedim potrebnu sumu za kofinansiranje?

Kofinansiranje možete obezbediti na više načina:

 • Tražiti finansiranje od drugih nivoa vlasti (nacionalnih, regionalnih i lokalnih)
 • Tražiti finansiranje od drugih Organizacija i Fondacija (nacionalnih i međunarodnih)
 • Akcije prikupljanja novčanih sredstava
 • Sponzorstva
 • Sopstveni izvori

Budžet mora biti izbalansiran – ukupni troškovi moraju biti podjednaki ukupnim prihodima. Dokazi o kofinansiranju moraju biti uključeni u završnom izveštaju.

Napomena: ne postoji mogućnost duplog finansiranja Evropske Unije za bilo koji od programa kulture ili drugih ponuđenih programa – nije moguće finansirati jedan projekat iz dva ili više različitih EU programa (npr. Kreativna Evropa i Horizont 2020, Erazmus plus, Kozme, itd)

Da li svi partneri na projektu moraju da obezbede minimalno učešće u prihodima projekta?

Učešće partnera na projektu u prihodu projekta nije definisano i precizirano obavezno. Više modela finansiranja je u tom smislu moguće, i to se definiše u dogovoru sa partnerima na projektu i Ugovorom o saradnji koji je obavezan deo dokumentacije sa kojom se konkuriše za sredstva. Kvalitet partnerstva je jedan od kriterijuma za bodovanje odnosno dodeljivanje sredstava i nameće finansijsku obavezu svakom partneru us skladu sa mogućnostima partnera i u međusobnom dogovoru.