Podizanje kapaciteta

Rad na podizanju kapaciteta pomaže profesionalcima u kulturi da razviju neophodne veštine kako bi olakšali pristup međunarodnim mogućnostima, ali i stvorili uslove za veću transnacionalnu cirkulaciju umetničkih dela i prekogranično povezivanje. Ovo se može postići na razne načine, a najvažnija tri su navedena u nastavku i predstavljaju zasebne prioritete programa Kreativna Evropa.

(1) Digitalizacija

Digitalni preokret (digital shift) ima ogroman uticaj na to kako se stvaraju, diseminuju, pristupaju, koriste i monetizuju kulturna dobra i umetnička dela. Kako bi iskoristili mogućnosti koje nudi digitalni preokret, profesionalci u kulturi moraju da razviju nove veštine koje će omogućiti nove metode proizvodnje i distribucije, kao i nove poslovne modele. Program Kreativna Evropa stoga podržava projekte transnacionalne prirode koji će omogućiti akterima u kulturi da se prilagode digitalnom transformaciji, podstičući upotrebu digitalnih tehnologija od proizvodnje do distribucije i potrošnje. Aktivnosti mogu uključivati organizaciju radionica, testiranje novih kanala diseminacije umetnosti putem digitalnih resursa ili razvoj alata za digitalizaciju kulturnih sadržaja. Ove (i druge) aktivnosti će u većini slučajeva biti usko povezane s razvojem publike ili novim poslovnim modelima. Projekti koji žele da se bave ovim prioritetom trebalo bi da imaju inovativan pristup i da prevazilaze puku digitalizaciju sadržaja.

(2) Novi poslovni modeli

Mogućnosti koje nude nove tehnologije čine neophodnim razvoj i testiranje novih modela prihodovanja, upravljanja i marketinga u polju kulture. Istovremeno, očekuje se da profesionalci u kulturi unapređuju svoje finansijske i poslovne veštine, koje bi im omogućile bolji učinak na tržištu, te da u potpunosti iskoriste mogućnosti finansiranja koje se menjaju zajedno s širim finansijskim kontekstom. Program Kreativna Evropa podržava transnacionalne projekte koji unapređuju poslovne veštine profesionalaca u kulturi, kako bi im omogućili da bolje razumeju promenljivi ekonomski kontekst i pronađu nove izvore prihoda ili nove modele upravljanja koji omogućavaju bolji učinak i niže troškove. To može uključivati (ne isključivo) organizaciju radionica, postavljanje prostora za zajednički rad i zajedničko stvaranje, razvoj i testiranje novih poslovnih i upravljačkih pristupa i druge aktivnosti povezane sa preduzetničkim veštinama za kulturni i kreativni sektor. Kandidati treba da imaju na umu bliske veze između ovog i ostalih prioriteta (digitalizacija i razvoj publike).

(3) Obuke i usavršavanje

Omogućavanje ljudima da steknu nove veštine koje će obogatiti njihov profesionalni život i otvaranje novih kanala na tržištu rada, jedan je od glavnih prioriteta delovanja Evropske unije. Očigledno je da su umetničko i kulturno obrazovanje sastavni deo ove inicijative. Program Kreativna Evropa podržava transnacionalne projekte koji učesnicima nude priliku da steknu nove veštine i poboljšaju uspeh na tržištu rada, bilo formalnim učenjem u priznatim institucijama koje učestvuju u projektima ili neformalnim aktivnostima usmerenim na umetničko učenje ili na „meke veštine“ u sektoru kulture i umetnosti. Logično kombinovanje ovog prioriteta sa ostalima dobra je praksa i mora biti dobro objašnjeno tokom postupka prijave.