Podizanje kapaciteta

Ovaj prioritet odnosi se na razvoj kreativnih industrija. Postoji izuzetno veliki broj definicija pojma kreativne industrije, koje sve sadrže nekoliko osnovnih elemenata: kreativne industrije su zasnovane na umećima, talentima i kreativnosti pojedinaca; razvijaju se posredstvom stvaranja i korišćenja intelektualne svojine, i to radi ostvarivanja ekonomske dobiti i otvaranja novih poslova.

UNESCO definiše kreativne industrije kao “skup aktivnosti kojima se stvaraju i distribuiraju kulturna dobra ili usluge, za koje se smatra da imaju poseban kvalitet, svrhu ili upotrebnu vrednost i koje sadrže ili prenose kulturne izraze, nezavisno od komercijalne vrednosti koje mogu imati.” (UNESCO-UIS, 2009).
Dominantne oblasti kreativnih industrija su: dizajn, (elektronsko) izdavaštvo, komunikacione tehnologije, moda, film, video i fotografija, softveri, kompjuterske igre, muzika, vizuelne i izvođačke umetnosti, arhitektura, zanati, advertajzing, radio i televizija.

Više faktora dovelo je do porasta interesovanja za koncept kreativnih industrija: priznanje da vrednost proizvodnje leži u idejema i kreativnosti pojedinaca i uvid u to da razvoj kreativnosti donosi potencijal stvaranja novog bogatstva, potreba za negovanjem lokalnih talenata, stvaranje kreativnog kapitala, razvoj novog izvoznog tržišta, unapređenje privrede, korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija i poboljšanje konkurentnosti u globalnoj ekonomiji.

Mnogi primeri pokazuju da kreativne industrije, kao ključna komponenta kreativne ekonomije/ ekonomike znanja, imaju potencijal održivog razvoja i urbane regeneracije, koji se često ostvaruje putem zaštite i korišćenja kulturnog nasleđa. Direktne posledice tog procesa su razvoj kulturnog turzima i primena koncepta kreativnih gradova. Kreativne industrije predstavljaju polje intersektorske saradnje (kultura i ekonomija, turizam, privreda, ekologija, itd.) i preduzetništva u kulturi.

Pružanje podsticaja razvoju kreativnih industrija jedan je od glavnih ciljeva programa Kreativna Evropa, pa su shodno tome, definisani sledeći prioriteti: razvoj i prenos novih znanja i veština, razvoj mobilnosti i prekograničnog povezivanja, eksperimentisanje i inovacije, razvoja publike, digitalizacija i primena novih tehnologija. Takođe, radi postizanja što boljih rezultata sektora i ciljno orjentisanog upravljanja razvojem kreativnih industrija na osnovu realnih podataka, značajan aspekt programa predstavljaju istraživački projekti koji se odnose na kreativne industrije i njene razvojne potencijale. Pored toga, Program promoviše inovativne modele poslovanja i razvoj veština i kompetencija koje doprinose samoodrživosti organizacija i ustanova kulture. U cilju doprinošenja diversifikaciji izvora finansiranja ustanova i organizacija u kulturi, finansijska podrška Programa Kreativna Evropa ne dodeljuje se u punom iznosu budžeta projekta.

Više o konceptu kreativnih industrija u kontekstu programa Kreativna Evropa videti ovde:

Green Paper – Unlocking the potential of cultural and creative industries

European Creative Idustries Alliance

О razvoju novih znanja i veština videti ovde:

http://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries/skills_en.htm

http://ec.europa.eu/employment_social/defis/publigrant/public/publications/125/frame?publicationLanguage=en#full-summary