Razvoj publike

S obzirom na to da dostupni podaci o učešću publike u kulturnim i umetničkim aktivnostima pokazuju da značajan deo evropske populacije ne učestvuje u dovoljnoj meri u najzastupljenijim kulturnim aktivnostima kao što su odlazak u bioskop ili čitanje knjiga, razvoj publike postao je jedan od važnijih izazova sektora kulture u celoj Evropi. Podaci su još nepovoljniji kad je reč o manje zastupljenim kulturnim aktivnostima kao što su posete muzejima ili galerijama, a gledano u celini, situacija je posebno loša kada je reč o osobama čiji su uslovi življenja nedovoljno razvijeni (mali prihodi, nizak nivo obrazovanja).

Razvoj publike, kao instrument kulturne politike kojim se omogućava lakši pristup kulturi, predstavlja koncept koji ima kulturnu, socijalnu i ekonomsku dimenziju, i koji se odnosi na sledeće kategorije aktivnosti:

– razvoj novih grupa publike (tzv. nepublika koju čine grupe publike svih uzrasta, marginalizovane grupe, grupe sa nedovoljno razvijenim kulturnim potrebama),
– produbljavanje i razvoj odnosa sa postojećom publikom,
– diversifikacija ciljnih grupa postojeće publike,

Развој публике има више циљева:

– Očuvanje kulturnog i jezičkog diverziteta;
– Pružanje pomoći sektoru kulture i kreativnim industrijama da ostvare svoju društvenu i edukativnu misiju, kao i da ispune sopstveni ekonomski potencijal;
– Povećanje doprinosa ovih sektora održivom i inkluzivnom razvoju;
– Razvoj kapaciteta organizacija u kulturi i pospešivanje njihovog delovanja izvan nacionalnih granica;
– Pospešivanje interkulturnog dijaloga, socijalna inkluzija i promocija kulturnog diverziteta

Razvoj publike pomaže da organizacije u kulturi učine svoje programe široko dostupnim, pomažući pojedincima i zajednicama da iskuse, uživaju, procenjuju umetnost i da učestvuju u stvaralačkom radu. Dobrobit primene koncepta razvoja publike imao bi nekoliko aspekata: kulturni (uključivanje većeg broja publike i edukacija), ekonomski (novi izvori prihoda) i društveni (interkulturni dijalog, razvoj empatije, upoznavanje različitih društvenih zajednica, uključivanje većeg broja publike u javni život, društveni aktivizam). Izuzetno je važno istaći da razvoj publike može da umanji rizik od pojave društvenih konflikata. Nedavne studije pokazuju da sudelovanje u kulturnom životu doprinosi razvoju psihološkog zdravlja i da ima znatno jači uticaj nego drugi parametri kao što su prihodi, mesto stanovanja, godište, pol ili zanimanje. U tom smislu, razvoj publike doprinosi revitalizaciji društva i pomaže samorealizaciji i samoizlečenju pojedinaca. Stoga Program Kreativna Evropa pomaže aktivnosti kojima organizacije razvijaju publiku unutar i van granica sopstvenih zemalja, kao i aktivnosti kojima se prenose potrebne menadžerske veštine neophodne za uspešan razvoj publike.

Više o razvoju publike:

Razvoj publike u Srbiji

engageaudiences.eu

European Commission – A study on audience development

Study on Audience Development – How to place audiences at the centre of cultural organisations

European Audiences: 2020 and beyond

EENC Report: Audience building and the future Creative Europe Programme