Prevodi književnih delaApliciraj

Pre nego što konkurišete, savetujemo vam da:

– pažljivo pročitate uputstvo za konkursanje;

– pročitate vodič za aplikante i eksperte;

– proverite da li imate PIC broj i otvoren ECAS nalog.

Pravila koja se tiču procesa konkurisanja moraju biti poštovana. U suprotnom, popunjavanje elektronskog formulara neće biti moguće.

Kako bi konkurisanje na konkurs za književno prevođenje bilo moguće, izdavačke kuće treba da naprave poseban ECAS nalog (European Commission Authentication Service Account) pomoću kojeg će obaviti proces konkurisanja. To se ne odnosi na one izdavačke kuće koje već imaju sopstveni nalog korišćen prilikom konkurisanja na prethodne programe EU.

Nakon svih provera i kreiranja naloga, svaka organizacija uključena u projekat za koji se konkuriše potrebno je da se registruje na Portalu učesnika, posle čega će dobiti poseban identifikacioni kod (Participant Identification Code – PIC). Ovaj kod koristi se pri ispunjavanju elektronskog formulara.

Kreiranje elektronskog formulara

1. odabir programa finansijske podrške,

2. izbor jezika,

3. odabir organizacija koje učestvuju u projektu,

4. kreiranje konkursnog formulara,

5. pamćenje konkursnog formulara u kompjuteru ili na lokalnoj mreži,

6. popunjavanje i pamćenje formulara.

Ovi koraci detaljno su opisani u Priručniku za korisnike.

Treba imati na umu da koraci moraju biti izvršeni u kontinuitetu. Dakle, nije moguće prekinuti proces kreiranja elektronskog formulara, i nastaviti kasnije. U slučaju zatvaranja internet prozora u kom se popunjava formular, ili celog pretraživača, uneti podaci biće izgubljeni i biće neophodno da se čitav proces ponovi. Stoga je veoma važno da svi da svi potrebni PIC brojevi budu pripremljeni, i da sva pravila vezana za književne prevode budu poštovana.

Podnošenje aplikacije

Uz elektronski formular, neophodno je priložiti tražene anekse.

Nakon popunjavanja elektronskog formulara i dodavanja aneksa, treba potvditi sva priložena dokumenta. Potvrda pokreće automatsku proveru dokumenata, nakon koje sledi obaveštenje o tome da li je konkursni formular potpun. Ako jeste, formular se podnosi onlajn.

Nakon toga, dobićete elektronsko pismo potvde sa brojem podneska. Ukoliko ne primite ovo pismo, kontaktirajte Help-desk putem adrese: eacea-helpdesk@ec.europa.eu

U slučaju tehničkih problema, takođe se treba se obratiti Help-desku.

Za sva pitanja i asistenciju pri konkurisanju, treba se obratiti Desku Kreativna Evropa Srbija.