Prevodi književnih delaČesto postavljana pitanja

Da li mogu da prevodim na jezike zemalja koje nisu članice EU?
Da, ali izvorni i ciljani jezici moraju biti zvanično priznati jezici u jednoj od zemlja koje učestvuju u programu. Takođe, izvorni ili ciljani jezik moraju biti zvanično priznati jezici jedne od članica EU ili EFTA zemalja (Norveška i Island).

Šta znači zvanično priznati jezik?
Zvanično ptiznati jezici u jednoj od zemalja koje učestvuju u programu su oni koji su priznati Ustavom ili zakonom te zemlje.

Da li mogu da prevodim autore iz moje zemlje?
Da, ali samo u cilju distribucije izvan zemlje prebivališta autora. Strategija distribucije i promocije mora biti verodostojna, iako nije jednostavno za bilo kog izdavača da se probije na (velikim) stranim tržištima.

Prevod odlomaka knjiga je dozvoljen. Da li se ovo odnosi na knjige uključene u paket?
Ne. Ovo je komplementarna aktivnost glavnoj aktivnosti koja podrazumeva prevod, objavljivanje i promociju paketa od 3-10 knjiga. Prevod odlomaka se odnosi na knjige za koje podnosioci projekta mogu prodati prava prevođenja. Cilj je olakšati cirkulaciju knjiga van granica zemalja u kojima su nastale.

Da li izdavačka kuća treba da poseduje autorska ili prava prevoda kada konkuriše?
Ne. Izdavačke kuće ne moraju da poseduju prava prevođenja prilikom prijavljivanja. Međutim, kandidati će morati da potpišu izjavu o časti, a ako budu izabrane, izdavačke kuće će morati da dostave Agenciji formalan sporazum o pravima, kao i potpisane ugovore sa prevodiocima.

Da li su prava za prevođenje dozvoljen trošak na projektu?
Ne. Kupovina prava prevoda nije dozvoljen trošak.

Da li angažovanje ilustratora spada u dozvoljene aktivnosti?
Da, i podvodi se u troškove izdavanja.

Da li osoba koja je odgovorna za menadžment aplikacije može biti i jedna od prevodilaca angažovanih na projektu?
Da, može.

Da li isti prevodilac može biti odgovoran za prevod više od jednog književnog dela u okviru iste aplikacije?
Da, sve dok je izbor prevodioca obrazložen i opravdan njegovim iskustvom i kvaifikacijama.

Kada je reč o dvojezičnim prevodiocima, šta se tumači maternji jezik prevodioca?
Definicija maternjeg jezika je prilično dobro shvaćena u oblasti prevođenja. Potpuno je prihvatljivo da imate dva maternja jezika ako ste potpuno dvojezični.

Da li je moguće prevesti samo deo zbirke pesama uz pristanak vlasnika prava za prevod?
Da, sve dok to ima smisla sa uređivačkog i izdavačkog stanovišta i dok kao izdavač imate dozvolu autora/ vlasnika prava.

Kada je reč o broju književnih dela koja čine set koji se prevodi (od 3 do 10 književnih dela), da li je ispravno računati broj prevoda ili broj originalnih dela?
Da, npr. ukoliko se 5 komada iz 5 originalnih književnih dela izdaju kao jedna knjiga brojaće se kao jedno delo u okviru obaveznog paketa od 3 do 10 književnih dela.

Da li je moguće da ista knjiga, u okviru istog paketa knjiga bude prevedena na dva različita jezika?
Moguće je, s tim da trebalo objasniti strategiju distribucije i promocije.

Da li je libreto opere kvalifikovan za prevod kao književno delo?
Da, libreto se može smatrati delom fikcije, kao i drama.

Da li su dela na Romskom jeziku kvalifikovana za prevođenje?
Načelno da. Reč je o tome da postoje različite verzije Romskog jezika koje su priznate kao oficielni jezici zemalja koje učestvuju u programu. Stoga treba voditi računa o tome da li je delo napisano na Romskom jeziku u zemlji u kojoj je taj jezik priznat, kao i da li je priznat u zemlji izdavača ukoliko je reč o jeziku na koji se prevodi.

Ukoliko je izdavačka kuća deo univerziteta ili neke druge ustanove te nije zasebno pravno lice, da li univerzitet može konkurisati u ime izdavačke kuće?
Da, moguće je.