Priključite se evropskim mrežama

Pogledajte listu najbitnijih evropskih mreža. Neke od njih su podržane programom Kreativna Evropa.

Architects’ Council of Europe
Savet arhitekata Evrope je neprofitna organizacija koja okuplja 43 organizacije koje predstavljaju interese preko 565 000 profesionalaca u arhitekturi iz 31 evropske zemlje.

Art Directors Club of Europe
ADCE je asocijacija za prepoznavanje i jačanje izvrsnost i promociju evropske kreativnosti u svetu, kao i okupljanje kreativnih ljudi iz Evrope i šire putem svojih godišnjih nagrada, događaja, programa i publikacija.

Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen
Asocijacija AEC je evropska mreža za kulturu i edukaciju koja predstavlja interese institucija koje se bave edukacijama i obukama profesionalca u muzici. Mreža danas broji više od 300 organizacija iz 55 zemalja.

Association of Cultural Encounter Centres
ACCR je inicijativa koje okuplja 22 članice iz Francuske i 22 iz drugih evropskih zemalja (kao i ne evropskih: Brazil, Kanada, Australija). Mreža ima za cilj promociju savremenog viđenja kulturnog nasleđa i kreativnosti u skladu sa razvojem savremenog društva i doprinosom razvoju inovacija, održivosti i inkluzije u okviru svoje teritorije.

Association of European Open Air Museums
AEOM je asocijacija lidera otvoreniih muzeja u Evropi koja ima za cilj razmenu naučnog, tehničkog, praktičnog i organizacionog iskustva muzeja na otvorenom i promocije aktivnosti muzeja na otvorenom u celini.

Association of European Royal Residences
ARRE mreža je posvećena uspostavljanju saradnje mesta koja čuvaju i promovišu nasleđe monarhija, kao i širenju znanja i iskustava koje ona imaju u pogledu očuvanja i promocije bogatog kulturnog nasleđa kroz organizovanje treninga i aktivnosti razmene znanja, osnaživanja partnerstava i koprodukcijskih projekata.

Audiences Europe Network
Mreža za profesionalce u kulturi koji žele da govore o svojoj publici. Cilj mreže je uspostavljanje veza izvan nacionalnih i kulturnih granica.

Circostrada
Mreža radi na razvoju i strukturiranju oblasti cirkuske i ulične umetnosti u Evropi i šire. Sa 84 članice iz 25 zemalja doprinosi izgradnji održive budućnosti ovog sektora kroz osnaživanje kulturnih aktera kroz proizvodnju resursa i aktivnosti opservacije i istraživanja, profesionalnu razmenu, zastupanje, jačanje kapaciteta i informisanje.

Compendium
Iniciran od strane Saveta Evrope Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe je internet mesto sa permanentno ažuriranim informacijama i monitoring sistemom nacionalnih kulturnih politika u Evropi. Predstavlja dugoročan projekat koji ima za cilj uključivanje svih 50 zemalja članica u rad u okviru Evropske konvencije o kulturi.

Culture Action Europe
Culture Action Europe je jedna od najvećih organizacija koje predstavljaju Kulturni i kreativni sektor na evropskom nivou.

Design Europe 2021 – Design for Cultural and Creative Growth
BEDA okuplja 46 članica iz 25 zemalja Evrope. Članice mogu biti centri za promociju dizajna i druge javno finansirane organizacije koje promovišu dizajn na nacionalnom ili regionalnom nivou, kao i profesionalci i strukovna udruženja dizajnera širom Evrope.

European Network on Cultural Management and Policy
ENCATC je mreža više od 100 organizacija i profesionalaca u više od 40 zemalja koji su aktivni u edukaciji, treninzima i istraživanjima u okviru širokog polja kulturnog menadžemta i politike. ENCATC članice imaju uticaja na edukaciju hiljada menadžera u kulturi širom sveta.

European Route of Industrial Heritage
Mreža je osnovana sa idejom da jača svest o uvažavanju, razumevanju, zaštiti i promociji zajedničkog industrijskog kulturnog nasleđa kao sredstva za postizanje ekonomskog rasta. Osnovni ciljevi mreže usmereni su ka zaštiti evropskog industrijskog nasleđa i njegovog korišćenja kao pokretača razvoja regiona koji su suočeni sa ekonomskim padom.

EuroCities
Eurocities je mreža značajnih evropskih gradova. Kroz šest tematskih foruma, različite radne grupe, projekte, aktivnosti i događaje svojim članovima nudi platformu za razmenu znanja i ideja. Cilj mreže je osnaživanje značaja uloge koji lokalne vlasti imaju u višeslojnim vladajućim strukturama.

Europa Nostra
Tokom 50 godina svog postojanja Evropa Nostra je razvila mrežu od preko 400 organizacija članica i pridruženih članica širom Evrope. Evropa Nostra je glas kulturnog nasleđa Evrope, i predstavlja pojedince i organizacije aktivne u oblasti kulturnog nasleđa.

Europe Jazz Network
Europe Jazz Network je evropska asocijacija organizacija koje se bave produkcijom, promocijom i podrškom muzike, savremenog džeza i impovizacija u muzici sa isključivo evropskom dimenzijom. podržava identiteti različitost džeza Evrope i širi svest o njegovom značaju kao kulturne i edukativne snage.

European Association for Architectural Education
EAAE je neprofitna asocijacija posvećena razmeni ideja i profesionalaca u okviru oblasti edukacije i istraživanja u arhitekturi. Cilj ove mreže je unapređenje baze znanja i kvaliteta edukacije u arhitekturi i urbanom dizajnu.

European Association for the Education of Adults
EAEA je glas neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi. Sa 141 organizacijom članicom u 45 zemlje predstavlja više od 60 miliona polaznika širom Evrope. Cilj joj je da poveže i predstavi evropske organizacije dorektno uključene u edukaciju odraslih. Promoviše edukaciju u zrelijim godinama i pristup i participaciju u neformalnom obrazovanju kod svih, posebno kod grupa koje nisu uključene.

European Booksellers Federation
EIBF predstavlja nacionalne knjižarske asocijacije u EU i šire. Ona okuplja različite vrste organizacija: od tradicionalnih knjižara, online knjižara, nezavisnih i društava knjižara. Misija mreže je zastupanje interesa knjižara naspram evropskih institucija i drugih internacionalnih organizacija.

European Centre for Cultural Organisation and Management
ECCOM funkcioniše u oblasti oblasti kulturnog menadžmenta sa ciljem promocije interdisciplinarnog pristupa organizacija u kulturi. Jedna od najznačajnijih tema kojima se mreža bavi je društvena uloga culture kao sredstva za intregraciju i promociju celoživotnog učenja i aktivne participacije građana.

European Composer and Songwriter Alliance
Glavni cilj alijanse je odbrana i promocija prava autora i autorstva u oblasti muzike na nacionalnom, evropskom i internacionalnom nivou u svakom pravnom pogledu.  ECSA se zalaže za pravične komercijalne uslove za kompozitore i tekstopisce i stremi unapređenju društvenog i ekonomskog razvoja muzičkog stvaralaštva Evrope.

European Concert Hall Organisation
ECHO predstavlja platformu za otvorenu razmenu i zajedničko promišljanje mogućnosti, razvoja i zajedničkih izazova važnih za život koncertnih dvorana u 21. veku. Članstvo je dostupno samo institucijama i na poziv. Moguće je izraziti želju za članstvom koja se onda uzima u razmatranje.

European Conference of Promoters of New Music
ECPNM je evropska unija organizacija koja se bavi promocijom savremene muzike, posebno one komponovane nakon 1950. Među njenih 30 članica nalaze se poznati festivali savremene muzike kao i mali lokalni organizatori festivala i novi muzički ansambli. ima za cilj unapređenje međunarodne saradnje i koordinaciju novih muzičkih događaja u Evropi.

European Council of Associations of Literary Translators
ECALT ima za cilj skupljanje informacija o stanju u književnom prevođenju zemalja članica i širenje iskustava i primera dobrih praksi. Takođe, zalaže se za odbranu prava, društvenih i ekonomskih interesa književnih prevodilaca u evropskom kontekstu, što uključuje zagovaranje na nicu Evropske Unije, kao i javno reagovanje na trendove i događaje koji utiču na profesiju prevodilaca i kvalitet književnog prevodilaštva.

European Cultural Foundation
Evropska kulturna fondacija povezuje zajednice i donosioce odluka u kulturi širom Evrope. Povezivanje kulture, zajednice i demokratije je sveobuhvatni tematski fokus za koji podržava, istražuje i zastupa.

European Dancehouse Network 14-17
EDN je mreža poverenja i saradnje evropskih plesnih kuća koje dele zajedničku viziju razvoja plesa poreko svih granica. Zalaže se za očuvanje održive budućnosti plesnog sektora i za unapređenje relevantnosti različitih plesova u društvu.

European Early Music Network
REMA je jedina mreža rane muzike u Evropi. Njen glavni cilj je pružanje različitih mogućnosti svojim članicama, osnaživanje razmene znanja, informacija i saradnji u oblasti rane muzike.

European Federation of National Youth Orchestras
Glavni cilj EFNYO kao zastupničke mreže je uspostavljanje platforme za komunikaciju o obukama, edukaciji i random okviruprojekata saradnje ansambla i orkestara, trenutnih i budućih članica.

European Festival Association
EFA okuplja oko 100 istaknutih festivala i festivalskih asocijacija iz 40 zemalja. Taj broj čini ovu mrežu otvorenim, uticajnim, međunarodnim prostorom za sve festivale koji žele da budu deo velike Evropske grupe.

European Forum of Heritage Associations
Misija mreže je podizanje svesti o kulturnom nasleđu Evrope kroz kreiranje mreže neprofesionalne javnosti, posebno u oblasti arheologije, i kroz organizovanje međunarodnih programa razmene za pojedince članove mreže, posebno za mladu publiku kako bi ih osnažili da aktivno učestvuju u istraživanju, zaštitu i promociju kulturnog nasleđa Evrope.

European Forum of Worldwide Music Festivals
EFWMF je mreža festivala usmerena ka globalnoj muzici i lokalnim kulturama. Neguje urbani gruv i tradicionalne izraze, kreaciju i kolektivno muzičko nasleđe. Glavni fokus je umetnički. Interakcija i kolaboracija među članovima predstavlja glavnu aktivnost, ali mreža takođe želi da uspostavi veze između ne evropskih festivala i mreža u okviru muzičke zajednice.

European Institute for Progressive Cultural Policies
Ogranizacija se bavi unapređenjem umrežavanja u oblasti kulture. Aktivnosti koje sprovodi uključuju kreitanje novih javnih sfera nasuprot konzervativnim hegemoničnim diskursom kulturnog identiteta i reprezentacija, delotvorno uvodeći nove teme kulturne politike u diskusije demokratske politike i oslikavajući i razvijajući primere umetničkih praksi.

European League of Institutes of the Arts
ELIA je nezavisna mreža organizacija za umetničku visoku edukaciju. Sa oko 300 članica u 47 zemalja predstavlja 300 000 studenata u svim umetničkim disciplinama. Elia zastupa umetnost na evropskom nivou, otvara nove mogućnosti za svoje članove i organizuje razmene dobrih praksi.

European Library
European Library je nezavisna neprofitna bibliotečka servisna organizacija podržana od strane CENL-a. Najviše radi na jačanju i podršci bibliotekama širom kontinenta. Bavi se sakupljanjem, obogaćivanjem i inovacijom sadržaja biblioteka.

European Museum Forum
Evropska neprofitna organizacija koja funkcioniše kao agencija posvećena podizanju standarda muzeja i publikovanju izvrsnosti. Ona predstavlja referentnu tačkumuzejskoj sceni usmerenoj ka inovaciji.

European Music Council
European Music Council je regionalna grupa International Music Council-a za Evropu i predstavlja krovnu organizaciju muzičkog stvaralaštva Evrope. Ona potvrđuje značajnu ulogu muzike i kulture u političkom i društvenom razvoju mirnodopske i integrativne Evrope.

European Network for Active Participation in Cultural Activities
Mreža teži poboljšanju protoka informacija, posebno o socio-kulturnim aktivnostima članica, obezbeđuje političku podršku temama koje se bave važnošću aktivnog učešća u kulturnim aktivnostima, podržava međunarodne projekte saradnje, festivale, izložbe, programe razmene.

European Network for Opera and Dance Education
RESEO je evropska mreža za edukaciju, participaciju i kreativnog učenja u operi i plesu.

European Network of Cultural Centres
ENCC je mreža koja veruje u aktivno osnaživanje glasa građana u društvu kroz umetnosti i kulturu, omogućava im i podržava ih u kreativnom izra+avanju u javnim prostorima, poštujući kulturnu jednakost, interkulturni diverzitet i održivost.

European Network of Cultural Centres-Historic Monuments
ENCCHM želi da omogući razmenu znanja, dobrih praksi i analiza  ponovnog korišćenja nasleđa u svrhe savremene kulture, da olakša eksperimente u inovativnim pristupima promocije nasleđa, posmatra, širi i promoviše korišćenje nasleđa za pametan, održiv i inkluzivan razvoj zajednica i teritorija.

European Network of Information Centres for the Performing Arts (ENICPA)
Mreža ima za cilj usavršavanje profesionalaca u izvođačkim umetnostima kroz razmenu ekspertiza i znanja. ENICPA čvrsto veruje u izgradnju poverenja kroz upoznavanje i saradnju na godišnjem nivou.

European Theatre Convention (ETC)
ETC je mreža evropskih javnih pozorišta oformljena 1988. godine kako bi promovisala savremenu pozorišnu dramu, mobilnost umetnika i razvoj umetničke razmene u Evropi i šire..

European Union Baroque Orchestra (EUBO)
EUBO je inicijativa za usavršavanje koja omoguđuje mladim izvođačima barokne muzike iz cele Evropske unije da steknu orkestarski iskustvo kao deo svog karijernog razvoja, kako bi premostili put od studija do profesionalne karijere.

European Union of Music Competitions for Youth (EMCY)
EMCY je mreža nacionalnih i međunarodnih muzičkih takmičenja za mlade u Evropskoj uniji.

European Walled Towns (EWT)
EWT je medjunarodni forum koji promoviše zajednične interese evropskih gradova podeljenih zidovima.

European Writers’ Council
EWC je savez 50 nacionalnih i trasnacionalnih organizacija književnika profesionalaca i književnih prevodilaca u 34 zemlje evropske zemlje, kao i Belorusiju, Island, Norvešku, Švajcarsku, Tursku i Crnu Goru. Podržava diverzitet književnosti uz podizanje svesti o ulozi autora u društvu.

Eurozine
Eurozine je mreža novinara u kulturi koja povezuje preko 80 partnerskih novina, magazine i institucija iz skoro svih evropskih zemalja.

Future for Religious Heritage
FHR okuplja profesionalce, organizacije, javne ustanove, vlade, religijske i univerzitetske ustanove koje rade na zaštiti religioznog kulturnog nasleđa širom Evrope. FHR je neprofitna, ne religijska organizacija otvorena za sve.

FOAM
FoAm je mreža interdisciplinarnih laboratorija na raskršću umetnosti, nauke, prirode i svakodnevnog života.

Informal European Theatre Meeting
Ova mreža broji preko 500 profesionalaca i ogranizacija koje se bave savremenim izvođačkim umetnostima širom sveta: pozorištem, plesom, cirkusom, interdisciplinarnim živim umetničkim formama, novim medijima.

International Association of Music Information Centres
The International Association of Music Information Centres je međunarodna mreža organizacija koje dokumentuju, promovišu i informišu o muzici svoje zemlje ili regionau mnoštvu muzičkih žanrova.

Network of European Museum Organisations
NEMO je nezavisna mreža nacionalnih muzeja i predstavlja muzejsku zajednicu zemalja članica Saveta Evrope.

On the Move (OTM)
OTM je informativna mreža mobilnosti u kulturi sa preko 35 članica u 20 zemalja. Radi na osnaživanju i olakšavanju prekogranične mobilnosti i saradnje, doprinoseći izgradnji živog zajedničkog evropskog kulturnog prostora sa jakim vezama u svetu.

Opera Europa
Opera Europa je vodeća servisna organizacija za profesionalna operska društva i festival opera širom Evrope.

PEN International
Svetska organizacija koja okuplja istaknute književnike i lektore širom sveta.

Pépinières européennes pour jeunes artistes
Preko 20 godina, Pépinières européennes pour jeunes artistes osmišljava i implementira interdisciplinarne programe mobilnosti, stvaralaštva, koprodukcije i diseminacije na evropskom i internacionalnom nivou.

Performing Arts Employers Associations League Europe (PEARLE)
Pearle*-Live Performance Europe funkcioniše kao forum za razmenu informacija od značaja za svoje članice, za razmenu iskustavau menadžmentu u kulturi i tehničkim veštinama, za podršku i asistenciju izgradnji asocijacija zaposlenih u kulturi.

Res Artis – International Network of Arts Residencies
Res Artis je svetska profesionalna mreža organizacija za umetničke rezidens programe, koja obezbeđuje održivost i razvoj ovog polja kroz uspostavljanje veza i olakšavanje profesionalnog razvoja organizacija članica mreže.

Réseau Art Nouveau Network*
Asocijacija okuplja organizacije koje predstavljaju gradove i regione sa Art Nouveau nasleđem I ZNAČAJEM ZA Art Nouveau istoriju.

The European Bureau of Library
The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations je nezavisna krovna asocijacija biblioteka, informacionih, dokumentarističkih i arhivističkih asocijacija i ustanova širom Evrope.

Trans Europe Halles
Trans Europe Halles je mreža kulturnih centara inicirana od strane grašana i umetnika.

Yourope – The European Festival Association
Yourope je evropska asocijacija festivala koja podstiče saradnju festivala na evropskom nivou, utiče i unapređuje pravne okvire u kojima festivali razvijaju svoje projekte i olakšava razmenu veština i znanja.